Chief Information Officer (CIO)

908

Chief Information Officer CIO (dyrektor działu informatyki) – osoba zarządzająca działem informatyki. Obecnie, ze względu na dynamiczny rozwój informatyki w przedsiębiorstwach oraz jej strategiczną rolę, CIO uważany jest za jedną z najważniejszych funkcji w długofalowym rozwoju organizacji. Odpowiada zwykle przed dyrektorem zarządzającym (CEO), operacyjnym (COO) lub CFO. CIO może również wchodzić w skład zarządu organizacji.

ROLA I FUNKCJA CIO

Chief Information Officer to tytuł często nadawany osobom odpowiedzialnym w przedsiębiorstwie za zarządzanie informatyką i systemami komputerowymi, wspierającymi osiąganie celów organizacji. Rola informatyki w dzisiejszym biznesie stała się tak ważna, że CIO często jest określany jako kluczowy uczestnik w procesie ustalania celów strategicznych organizacji. CIO jest odpowiedzialny za zarządzanie implementacją technologii poprawiających obieg informacji i systemy zarządzania.

Wiele obowiązków CIO pokrywa się z obowiązkami innej osoby odpowiedzialnej za kwestie związane z informatyką, a mianowicie z obowiązkami CTO. Poniższa tabela pokazuje role osób zarządzających informatyką w podziale na tradycyjne obowiązki i role związane z tworzeniem wartości dodanej dla organizacji.

OPIS RÓL

CIO pozostawia zazwyczaj decyzje techniczne pracownikom na niższych stanowiskach, lepiej znających szczegóły danego problemu, natomiast sami zajmują się ustalaniem celów związanych z zarządzaniem informatycznym i zgodnością z budżetem. CIO jest zwykle zaangażowany w analizę i przebudowę funkcjonujących procesów. Może również brać udział w działaniach związanych z identyfikacją rozwojem nowych narzędzi informatycznych, restrukturyzacją infrastruktury fizycznej i informatycznej przedsiębiorstwa oraz z zarządzaniem wiedzą. Wielu CIO zajmuje się integracją planów krótkoterminowych i długoterminowej strategii ze zmieniającymi się warunkami środowiska internetowego. Jego role podstawowe role można podzielić na kilka obszarów.

  • Strateg informacyjny – jedną z kluczowych ról CIO jest określenie strategii informatycznej firmy. Istotne jest dla niego zdefiniowanie oraz kontrola owej strategii, przy uwzględnieniu potrzeb biznesowych oraz możliwości IT. Do zadań CIO należy także w tym kontekście określenie ram dla zarządzania informacjami w danej firmie.
  • Współtwórca strategii biznesowej – CIO jako członek rady nadzorczej organizacji może wpływać na określenie i zdefiniowanie strategii biznesowej całej firmy, szczególnie w kontekście decyzji dotyczących czynników informacyjnych, szans i zagrożeń biznesowych w odniesieniu do IT. W firmach o mniejszej koncentracji na zagadnieniach informatycznych CIO może być doradcą rady.
  • Menedżer ds. portfela IT – CIO jest odpowiedzialny za utrzymywanie kontaktów z dostawcami usług IT. Definiuje on długoterminowa strategię względem usług IT oraz kontroluje wydajność i koszt współpracy z danym dostawcą.
  • Architekt organizacyjny – CIO wraz ze swoim zespołem rozwija całą, zintegrowaną architekturę organizacyjną w kontekście informacji.
  • Doradca biznesowy – często ta rola bywa zaniedbywana. Sukces CIO uzależniony jest od jego stosunków z kierownikami działów biznesowych oraz ich zdolności do inspirowania oraz koordynowania praca menedżerów ds. informatycznych na poziomach biznesowych organizacji. Razem wspomagają procesy redefinowania procesów biznesowych czy rozwijania spraw biznesowych.
  • Obserwator trendów – CIO powinien sam siebie postrzegać jako kogoś kto jest dobrze poinformowany o tym co się dzieje na świecie. Powinien śledzić rozwój wykorzystania informacji, zarówno na poziomie biznesowym, jak i społecznym.

KWALIFIKACJE

Mimo braku wyraźnie określonych kwalifikacji, jakie powinien posiadać CIO, wielu z nich posiada dyplomy z informatyki, inżynierii oprogramowania czy systemów informacyjnych. Coraz częściej menedżerowie zarządzający informatyką decydują się na studia MBA, aby poprawić swoje umiejętności zarządzania. Warto zwrócić uwagę, że w ostatnich czasach coraz ważniejsze stają się zdolności przywódcze, przedsiębiorczość i umiejętność długoterminowego planowania, często mające na tym stanowisku większe znaczenie niż „twarde” informatyczne umiejętności. Często zdarza się, że funkcję CIO sprawuje osoba nie mająca dyplomu z nauk informatycznych, natomiast wyróżniająca się umiejętnością skutecznego zarządzania projektami.

UWAGI

Inną ważną funkcją w zarządzaniu informatyką jest Chief Technology Officer (CTO). Podczas gdy CIO zarządza systemem w ramach istniejących technologii, CTO pracuje nad rozwijaniem nowych technologii, mogących przyczynić się do wzrostu przedsiębiorstwa. Kiedy w organizacji występują oba te stanowiska, CIO jest odpowiedzialny za procesy i procedury wspierające przepływ informacji, natomiast CTO jest odpowiedzialny za infrastrukturę technologiczną.