Zarządzanie IT

1138

Zarządzanie IT (zarządzanie informatykązarządzanie technologią informatycznązarządzanie technologią informacyjną) – dyscyplina zarządzania, dzięki której wszystkie zasoby informatyczne firmy są zarządzane w zgodzie z potrzebami i priorytetami przedsiębiorstwa. Dotyczy to zarówno samych zasobów informatycznych, takich jak sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane, sieci i serwery, jak również personelu zatrudnionego w celu ich obsługi. Ta dziedzina zarządzania korzysta z wielu podstawowych funkcji zarządzania, między innymi budżetowanie, zarządzanie kadrami, organizowanie i kontrolowanie oraz wszelkich kwestii związanych z technologią, jak zarządzanie zmianami, projektowanie oprogramowania, planowanie sieciowe, wsparcie techniczne itd.

OPIS

Należy zauważyć, że zarządzanie IT jest dziedziną odrębną od systemów MIS (ang. management information systems). Te ostatnie odnoszą się do systemów komputerowych, które zbierają i analizują dane ze wszystkich wydziałów organizacji, po czym dostarczają je jednostkom zarządzającym w uporządkowanej formie. Zarządzanie IT obejmuje zarządzanie działalnością związaną z technologiami informatycznymi wewnątrz przedsiębiorstwa.

Głównym obszarem zainteresowania zarządzania IT jest tworzenie wartości, które możliwe jest dzięki technologii. Wymaga to powiązania technologii ze strategiami biznesowymi.

Historycznie, jeden zestaw zasobów był przeznaczony dla jednej technologii komputerowej, jednego zastosowania lub linii produktów oraz był zarządzany w ten sposób. Zasoby te wspierały jeden zestaw wymagań i procesów i nie mogły być łatwo optymalizowane i przekształcane aby odpowiadać aktualnemu popytowi. Zmusiło to wiodących dostawców usług technologicznych do ulepszenia swojej infrastruktury produktowej i metod zarządzania poprzez środowiska zunifikowanej infrastruktury, które upodabniają do siebie serwery, metody przechowywania, bezpieczeństwa, zarządzania czy obiekty. Skuteczność stosowania takiego zintegrowanego i zautomatyzowanego środowiska zarządzania pozwala przedsiębiorstwu, aby jego programy były szybsze, łatwiejsze w zarzadzaniu i utrzymaniu oraz bardziej elastyczne w dostosowywaniu się do istniejących zasobów i nieprzewidywalnego popytu.

INFRASTRUKTURA IT

Termin „infrastruktura IT” jest zdefiniowany w bibliotece ITIL V3 jako kombinacja sprzętu, oprogramowania, sieci, obiektów i innych elementów stosowanych w celu opracowania, testowania, monitorowania, kontroli i wsparcia usług IT. Zaangażowani ludzie, procesy i dokumentacja nie są częścią infrastruktury IT.

KATEGORIE ZARZĄDZANIA IT

W skład zarządzania IT zwykle zalicza się następujące obszary:

 • Dopasowanie biznes-IT (ang. Business/IT alignment)
 • Nadzór IT (ang. IT governance)
 • Zarządzanie finansami IT (ang. IT financial management)
 • Zarządzanie usługami IT (ang. IT service management)
 • Sourcing IT (ang. IT sourcing)
 • Zarządzanie konfiguracją IT (ang. IT configuration management)

MENEDŻEROWIE IT

Menedżerowie IT mają wiele wspólnego z menedżerami projektów. Zasadnicza różnica polega na tym, że menedżerowie IT są odpowiedzialni i rozliczani z bieżącego funkcjonowania IT, natomiast odpowiedzialność menedżerów projektów jest ograniczona do projektów, z jasno określoną datą początku i zakończenia.

Większość programów nauczania zarządzania IT pomyślana jest w celu edukowania i kształtowania menedżerów, którzy mogli by efektywnie zarządzać planowaniem, projektowaniem, selekcją, wdrażaniem, wykorzystaniem i administrowaniem pojawiających się technologi informacyjnych i komunikacyjnych. Program nauczania dla menedżerów IT przekazuje studentom wiedzę techniczną oraz umiejętności zarządzania, potrzebne aby wydajnie integrować personel, technologie informacyjne i procesowe oraz procesy biznesowe w celu wspierania strategicznych celów organizacji.

Menedżer IT powinien umieć:

 • objaśniać istotną terminologię, fakty, koncepcje, zasady, techniki analityczne oraz teorie wykorzystywane w procesie zarządzania IT;
 • stosować istotną terminologię, fakty, koncepcje, zasady, techniki analityczne oraz teorie wykorzystywane w procesie zarządzania IT w celu analizy skomplikowanych sytuacji;
 • integrować (lub syntezować) istotną terminologię, fakty, koncepcje, zasady, techniki analityczne oraz teorie wykorzystywane w procesie zarządzania IT w celu opracowywania rozwiązań dla wielowymiarowych problemów i kompleksowych sytuacji.

KLUCZOWE ROLE

 • CIO (ang. chief information officer) – tytuł nadawany w dużych organizacjach osobom zarządzającym działem IT.
 • CTO (ang. chief technology officer) – pozycja kierownicza w firmie, która skupia się na naukowych i technologicznych kwestiach związanych z organizacją. Zyskała na znaczeniu wraz z rozwojem technologii IT.