Co kredytobiorca powinien wziąć pod uwagę przy podpisywaniu umowy kredytowej z bankiem?

1354

Przy podpisaniu umowy kredytowej bank może Ci przedstawić ogólne warunki umowy lub regulamin. Dokumenty te powinny być sformułowane jednoznacznie…

Przy podpisaniu umowy kredytowej bank może Ci przedstawić ogólne warunki umowy lub regulamin. Dokumenty te powinny być sformułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Jeżeli je przyjmiesz, będą wiążące – to znaczy, że musisz je spełnić, inaczej grożą Ci określone konsekwencje. Wszelkie zmiany podpisanej umowy wymagają formy pisemnej. Ogólne warunki umowy kredytowej zawierają m. in. informacje o kosztach umowy, oprocentowaniu i marżach, warunkach zmiany wysokości oprocentowania (w przypadku kredytu oprocentowanego wg. stopy zmiennej), sposobie i terminach płatności, formie składania dyspozycji przez klienta…

Ważną sprawą przy wyborze kredytu jest jego koszt czyli wysokość oprocentowania oraz prowizje. Należy zliczyć je wszystkie i w przybliżeniu obliczyć koszt faktyczny. W przypadku kredytu konsumenckiego (do 80 tys. zł) bank ma obowiązek podać rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (rRSO), która mierzy koszt kredytu dla przykładowych, założonych przez bank warunków dotyczących wysokości kredytu, okresu kredytowania itd. z uwzględnieniem opłat i prowizji. Nawet jeżeli Twój kredyt miałby mieć inne parametry, zwróć uwagę na różnicę między nominalną stopą oprocentowania, zapisywaną w umowie, a rRSO, która wyraża pełniejszy koszt kredytu.

Zwróć też uwagę, czy możliwe jest

  • dokonanie wcześniejszej spłaty kredytu (bo przecież może nagle się wzbogacisz!) oraz

  • przewalutowanie (w przypadku kredytów zaciąganych w walutach obcych): czy możesz zmienić kredyt w euro na franki szwajcarskie albo złotówki) i czy z tego tytułu bank pobiera opłatę.

Istotną sprawą jest także zabezpieczenie kredytu, które może mieć formę poręczenia innej osoby, weksla własnego in blanco, zastawu, blokady środków na rachunku bankowym, hipoteki itp. Jeżeli dostępne są różne formy zabezpieczenia, należy wybrać najbardziej korzystne. Po spłaceniu kredytu należy upewnić się, czy zabezpieczenie zostało usunięte.

Koniecznie trzeba sprawdzić, czy w razie problemów ze spłatą kredytu bank złoży wniosek o wpis do rejestru nierzetelnych dłużników, a także jaki to będzie rejestr (Biuro Informacji kredytowej, Bankowy Rejestr Niesolidnych Klientów, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej), jak długo dane będą w nim obecne i jaka jest procedura ich usunięcia.