Jak się określa zdolność kredytową?

kredyt

1531

Przyznanie kredytu przez bank poprzedzone jest badaniem zdolności kredytowej, czyli możliwości jego spłaty przez kredytobiorcę wraz z odsetkami…

Przyznanie kredytu przez bank poprzedzone jest badaniem zdolności kredytowej, czyli możliwości jego spłaty przez kredytobiorcę wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Badaniu zdolności kredytowej służy analiza kredytowa. W celu zbadania zdolności kredytowej bank żąda od nas dokumentów niezbędnych do dokonania oceny tej zdolności – np. zaświadczenia o zarobkach w przypadku zatrudnionych na umowę o pracę. Dotyczy to sytuacji finansowej oraz kontroli wykorzystania i spłaty kredytu.

Przy badaniu zdolności kredytowej bank najczęściej posługuje się tzw. scoringiem, czyli metodą punktową. Na podstawie informacji finansowych dotyczących klienta bank przyznaje określoną liczbę punktów. Ich suma określa, jak duże jest ryzyko związane z udzieleniem danej osobie kredytu.

W analizie scoringowej banki biorą pod uwagę takie kryteria jak: zawód, wykształcenie, wiek, stan cywilny, wysokość miesięcznych dochodów, okres zatrudnienia w tej samej firmie, posiadanie samochodu czy ubezpieczenia na życie. Po dokonaniu analizy bank sprawdza, czy suma uzyskanych przez Ciebie punktów mieści się poniżej lub powyżej tzw. dolnego progu przyznania kredytu. kredyt otrzymasz, jeżeli uzyskasz sumę powyżej dolnego progu przyznania kredytu. Uwaga! Musisz podawać prawdziwe informacje, w przeciwnym razie grozi Ci oskarżenie i proces pod zarzutem wyłudzenia!

Bank ma prawo do wypowiedzenia umowy kredytu w całości lub w części oraz zażądać dodatkowych zabezpieczeń spłaty kredytu jeżeli stwierdzi, że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane lub są zagrożone terminy spłaty kredytu.