Depozyty bankowe i ich oprocentowanie

1526

Depozyt bankowy jest to ogólna nazwa inwestycji finansowej, polegającej na tym, że na pewien okres powierzasz bankowi swoje pieniądze…

Depozyt bankowy jest to ogólna nazwa inwestycji finansowej, polegającej na tym, że na pewien okres powierzasz bankowi swoje pieniądze.

Lokowanie środków na depozycie bankowym jest popularne z powodu jej prostoty i niewielkiego ryzyka. Inwestycje te mają jednak jedną wadę: depozyt bankowy to umowa między bankiem a Tobą i nie podlega obrotowi na rynku. Oznacza to również, że warunki umowy dotyczącej dany depozytu bankowego określone są przez bank i w niewielkim stopniu podlegają negocjacji.

Podstawowymi wyznacznikami depozytu bankowego są:

1.Okres umowy – okres, na który depozytariusz powierza środki bankowi. Wyróżnia się lokaty terminowe (na przykład, na 3 miesiące, na 6 miesięcy, na rok) oraz depozyty a vista, kiedy to umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. Lokaty terminowe po upłynięciu okresu umowy z reguły są automatycznie przedłużane na okres następny – o ile depozytariusz (czyli klient składający depozyt) nie wyda bankowi innej dyspozycji.

2.oprocentowanie – stopa procentowa (podawana w skali rocznej), określająca odsetki od depozytu, które otrzymasz. Z jednej strony determinuje ona stopę Twojego dochodu, z drugiej określa koszt długu, jaki zaciąga u Ciebie bank.

3.Okres kapitalizacji – okres, po upływie którego naliczone odsetki doliczane są do depozytu – a zatem podlegają oprocentowaniu, co oczywiście zwiększa dochód. Zazwyczaj depozyty kapitalizowane są po upłynięciu okresu umowy, choć teoretycznie mogą też być kapitalizowane w trakcie jej trwania. Depozyt półroczny, kapitalizowany po okresie umowy, który jest odnowiony na następne pół roku, może być traktowany jako depozyt roczny z okresem kapitalizacji równym pół roku.

4.Stałe bądź zmienne oprocentowanie – dla niektórych depozytów oprocentowanie jest stałe w okresie umowy, dla innych bank może je zmienić.

5.Naliczanie odsetek w przypadku niedotrzymania terminu umowy przez depozytariusza – cecha istotna, gdy z jakichkolwiek powodów musisz zerwać umowę dotyczącą depozytu terminowego przed upływem jej okresu. Najczęściej wiąże się z tym zmniejszenie odsetek lub całkowita ich utrata.

Inwestycje w depozyt bankowy nie są obarczone dużym ryzykiem. Głównym rodzajem ryzyka, jakie może tu występować, jest ryzyko stopy procentowej. Pojawia się ono, gdy na rynku zachodzą zmiany stóp procentowych. Możliwe są dwie sytuacje:

-w przypadku depozytu oprocentowanego według stałej stopy procentowej wzrost stopy procentowej na rynku oznacza wyższy koszt alternatywny Twojego depozytu – gdybyś ulokował pieniądze na depozycie według bieżącej stopy procentowej, Twoje dochody z odsetek byłyby wyższe. Atrakcyjność Twojego depozytu spada w porównaniu z nowymi depozytami;

– w przypadku depozytu oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej niekorzystny jest spadek stopy procentowej na rynku, gdyż oznacza on niższe dochody z tytułu odsetek.

Innym rodzajem ryzyka, które może występować przy inwestowaniu w depozyty bankowe, jest ryzyko niedotrzymania warunków – gdy bank nie płaci odsetek od depozytu lub (co gorsza) nie zwraca środków finansowych zainwestowanych w depozyt. ryzyko niedotrzymania warunków w dużym stopniu zdeterminowane jest wiarygodnością banku, w którym złożyliśmy depozyt. Pamiętaj, że:

im większe ryzyko niedotrzymania warunków przez dany bank, tym wyższe oprocentowanie depozytów powinien on oferować.

W Polsce od listopada 2008 r. obowiązuje gwarancja środków zgromadzonych w banku krajowym przez jednego deponenta do kwoty 50 tys. euro. Jeżeli jednak swoje pieniądze zdeponowałeś nie w banku krajowym, a  w oddziale zagranicznej instytucji kredytowej działającym w Polsce, wówczas Twoje środki podlegają gwarancjom zagranicznym.