Prowizje i inne koszty kredytu

1507

Za przyznany kredyt banki często pobierają prowizje i inne opłaty. Opłaty takie muszą być wpisane do umowy…

Podstawowym kosztem kredytu są oczywiście odsetki, czyli wynagrodzenie które musisz zapłacić bankowi za korzystanie z wypożyczonego kapitału przez określony czas. Wysokość odsetek uzależniona jest od oprocentowania, wielkości kapitału oraz czasu, na jaki został udzielony kredyt. Oprocentowanie może być stałe przez cały okres umowy kredytowej, zazwyczaj jeżeli nie jest on dłuższy niż 1 rok, lub zmienne, określane jest jako suma rynkowej stopy procentowej (np. WIBOR lub LIBOR,)oraz marży banku. W przypadku kredytów konsumpcyjnych (do kwoty 80 tys. zł) nominalne oprocentowanie nie może przekraczać czterokrotności kredytu lombardowego NBP (tj. 20% według stanu na listopad 2009 r.)
Oprócz odsetek bank może pobierać wiele innych opłat za udzielenie kredytu, takich jak:

  • różnego rodzaju opłaty manipulacyjne za dokonanie określonych czynności: za samo rozpatrzenie wniosku o kredyt (wniesienie tej opłaty wcale nie gwarantuje przyznania kredytu!), za zmianę harmonogramu spłat kredytu, za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej itd.
  • prowizja od udzielonego kredytu, czyli wynagrodzenie banku za pośrednictwo przy udzielaniu kredytu. Prowizja ustalana jest w procentach od wartości zaciągniętego kredytu. Wysokość prowizji i innych opłat związanych z udzieleniem kredytu konsumenckiego nie może przekraczać 5% kwoty kredytu (limit ten nie obejmuje kosztów związanych z ustanowieniem, zmianą lub wygaśnięciem zabezpieczeń i ubezpieczeń)
  • prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu, naliczana procentowo od pozostałej do spłaty kwoty kredytu. Przykład: dostałeś kredyt 100 tys zł na 10 lat, a po 2 latach chcesz spłacić wszystko, co pozostało do spłaty – np. 75 tys. zł, a prowizja za wcześniejszą spłatę wynosi 2%. Wówczas musisz spłacić nie 75 tys. zł, ale 76,5 tys. zł. Oczywiście, nie będziesz już płacił odsetek, które były przewidziane w harmonogramie spłaty kredytu.
  • opłata za przewalutowanie kredytu, czyli zmianę waluty, w jakiej wyrażony jest kredyt. Często opłata za przewalutowanie jest niższa lub zerowa w przypadku zmiany z waluty obcej na złote, np. 2% kwoty kredytu za przewalutowanie ze złotówek na walutę obcą, a 1% lub 0% z waluty obcej na złotówki.
  • koszty ubezpieczenia kredytu, które ogranicza ryzyko banku związane z brakiem możliwości spłacania kredytu w przyszłości (np. ubezpieczenia od śmierci klienta, czasowej, trwałej lub całkowitej niezdolności do pracy lub od utraty pracy).

Przed decyzją o zaciągnięciu kredytu należy się zastanowić, czy bardziej opłacalne jest zaciągnięcie kredytu o niższej prowizji i przy wyższym oprocentowaniu, czy też może z wyższą prowizją, ale przy niższym poziomie oprocentowania. W tym celu możesz porównać wysokości rat kredytu przy założeniu, że w każdym z przypadków otrzymujesz w ramach umowy kredytowej taką samą kwotę na ten sam okres.