ASL – Application Services Library

619

ASL ang. Application Services Library – standaard, udostępniany na warunkach domeny publicznej, zarządzania aplikacjami. Dostarcza najlepszych praktyk zarządzania, utrzymywania i odnawiania aplikacji biznesowych. Zawiera schemat procesów, uzupełnionych różnorodnymi publikacjami i cyklicznie aktualizowaną biblioteką najlepszych praktyk, które są dostępne na oficjalnej stronie ASL BiSL Foundation. Standard można stosować jako narzędzie przydatne do zwiększania wydajności usług zarządzania aplikacjami. Standard jest blisko związany z ITIL, BiSL oraz CMM.

ROZWÓJ STANDARDU

ASL związany był z pierwszą wersja ITIL, z końca lat 90. XX wieku. Procesy zarządzania usługami, które znamy z ITIL były swego czasu dostosowane do potrzeb zarządzania aplikacjami. Było to potrzebne ponieważ publikacje ITIL-owe skupiały się na usługach IT i nie zbyt dokładnie na usługach zarządzania aplikacjami, chociaż nakłady na ten obszar zainteresowania były coraz większe.

Sam standard ASL został opracowany przez holenderską firmę PinkRocade i oparty na ich najlepszych praktykach względem usług IT. Jako produkt domeny publicznej ASL pojawiło się w 2002 roku. Generalnie rzecz ujmując standard powstał ze względu na niemożność uporządkowanego kierowania aplikacjami, tylko przy wykorzystywaniu praktyk ITIL. Obecnie jednak wersja 3 ITIL rozwinęła zakres praktyk związanych z zarządzaniem czy rozwojem aplikacji.

ZASTOSOWANIE

Standard ASL jest przeznaczony przede wszystkim dla kierowników i specjalistów chcących rozwinąć dojrzałość procesową w zakresie dostarczania usług zarządzania aplikacjami w organizacji biznesowej. Framework jest cały czas rozwijany w środowisku międzynarodowym , chociaż najbardziej popularny jest w Holandii, gdzie wiele firm i oddziałów IT jest członkami ASL Foundation. Tuż po powstaniu ponad 250 organizacji biznesowych zaadaptowało standard ASL. Począwszy od powstania w 2005 roku kursy i certyfikacje przeszło już ponad 2500 osób.

Standard ASL jest głównie postrzegany jako standard zarządzania aplikacjami w Holandii oraz stanowił część paru programów akademickich. Obecnie brak jakichkolwiek planów wydania nowszej wersji standardu, ale samo ASL Foundation (obecnie znane jako ASL BiSL Foundation) co pewien czas wydaje kolejne publikacje uzupełniające oraz liczne materiały pomocnicze.

Bez wątpienia model ASL adresowany jest do profesjonalistów z dziedziny technologii informatycznych, pragnących w ramach swoich organizacji uzyskać profesjonalny standard zarządzania aplikacjami. Pomagając kandydatom w zapoznaniu się ze skutecznym systemem oraz typową terminologią, ASL może przyczynić się do udoskonalenia pracy i usług oferowanych klientom przez organizacje.

OPIS

Model ASL zawiera sześć klastrów procesów, trzy na poziomie operacyjnym, jeden na poziomie taktycznym i dwa na poziomie strategicznym:

 • Poziom strategiczny
  • Zarządzanie cyklem życia organizacji (OCM, ang. Organization Cycle Management) – koncentruje się na długoterminowym organizacyjnym rozwoju jednostek zarządzania aplikacjami, bez względu na to czy jest to wewnętrzny oddział czy firma zewnętrzna. Odziały zarządzania aplikacjami są często stosunkowo konserwatywne. Może to stanowić jednakże bodziec do uzmysłowienia im jaki rodzaj zarządzania usług powinni oferować. Warto zaznaczyć, że bardzo często potrzeby klientów są tak różnorodne, że wielu firmom jest bardzo ciężko zrealizować pełną gamę usług. To wymusza jakoby na firmie jasne zdefiniowanie jakie usługi zarządzania aplikacjami może oferować, a jakie nie. Proces OCM pomaga przewidzieć nie tylko jakie bedą potrzeby klientów, ale jak może potoczyć sie przyszłość działu, przy uwzględnieniu danych zmiennych.
  • Zarządzanie cyklem życia aplikacji (ACM, ang. Application Cycle Management) – proces powiązania IT z biznesem, rozwijając jednocześnie długoterminową strategię dla systemów informatycznych i całej organizacji. Podejście to można stosować albo perspektywy pojedynczej aplikacji albo całego portfela aplikacji, porównując relacje między wszystkimi aplikacjami. Proce ACM skupia się głównie na zaganianiach biznesowych. Tym samym zadaniem procedur zarządzania aplikacjami w tym kontekście jest przede wszystkim ukierunkowanie tych zagadnień.
 • Poziom taktyczny czyli Procesy zarządzania (ang. Management processes) – proces ten zapewnia, że wszystkie procesy klastra na poziomie operacyjnym, są zarządzane. Przykłada się znaczną uwagę zarządzaniu zasobami ludzkimi, deadline’om, kosztom, poziomowi jakości usług.
  • Planowanie i kontrola – zapewnia, że ustalone usługi zarządzania aplikacjami zostaną dostarczone we właściwym czasie i o odpowiednim potencjale wykonawczym. Proces skupia się na czynnościach zarówno projektowych, jak i wdrożeniowych i operacyjnych.
  • Zarządzania kosztami – zapewnia odpowiedni rejestr kosztów, poprzez prowadzenie danych finansowych oraz billingów za ustalone usługi zarządzania aplikacjami
  • Zarządzania poziomem usług – koncentruje się na monitorowaniu i podnoszeniu satysfakcji klienta. opracowuje mechanizmy kontroli poziomów wymaganych przez klienta oraz tych obecnie uzyskiwanych.
 • Poziom operacyjny
  • Utrzymanie usług (ang. Maintenance) – proces ten zapewnia, że obecnie dostępne aplikacje są wykorzystywane w jak najbardziej efektywny sposób, celem wsparcia procesów biznesowych, przy jednoczesnym wykorzystaniu jak najmniejszej liczby zasobów i znikomym udziale awarii operacyjnych. Na tym etapie występuje pięć subprocesów, mających bardzo podobny zakres działania jak analogiczne procesy w bibliotece ITIL: zarządzanie incydentami, zarządzanie konfiguracją, zarządzanie dostępnością, zarządzanie potencjałem wykonawczym, zarządzanie ciągłością usług.
  • Ulepszenie i odtworzenie usług (ang. Enhancement & renovation) – proces zapewnia, że aplikacje są modyfikowane, jak tylko zmienią się potrzeby i wymogi, wynikające np. ze zmian procesów biznesowych. Subprocesami wykorzystywanymi są: analiza wpływu na biznes, projektowanie, realizacja, testowanie oraz implementacja zmian.
  • Procesy łączące (ang. Connecting processes) – w przypadku prac nad jedną i taką samą aplikacją oba wymienione procesy mogą się ze sobą wiązać. Procesami, które wspomagają ten stan rzeczy są wtedy zarządzanie zmianami oraz dystrybucja i kontrola oprogramowania.

ZNACZENIE DLA IT

Kwestia skutecznego zarządzania aplikacjami nabiera coraz większego znaczenia, ponieważ organizacje dążą do zapewnienia aktualności swojego oprogramowania, systemów i usług. Warto nadmienić, że nowe wersje oprogramowania pojawiają się coraz częściej, a presja związana z zapewnieniem ich aktualności jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Standard ASL, opracowany przez ASL BiSL Foundation, dostarcza z kolei wskazówki i odpowiednie najlepsze praktyki związane z projektowaniem i realizacją skutecznego procesu zarządzania aplikacjami.

Oczywiście istnieje szereg metod ułatwiających zarządzanie procesami i usługami informatycznymi. W przeciwieństwie do rozwoju systemów i zarządzania infrastrukturą, do zarządzania aplikacjami nie przykładano w przeszłości dużej wagi. Celem ASL jest eliminacja tej luki. Korzyści dla organizacji stosujących ASL są z kolei jednoznaczne:

 • lepsze usługi dotyczące aplikacji oraz ich realizacji zgodnie z umową
 • mniejsze zakłócenia dzięki proaktywnemu, nie zaś reaktywnemu działaniu pracowników
 • możliwość dostosowania aplikacji do wymogów klienta
 • pracownicy mówiący wspólnym językiem i dokładnie znający swoje obowiązki/zadania związane z utrzymaniem i zarządzaniem
 • podejście komplementarne do ITIL