Co to jest kredyt bankowy?

2031

Kredyt bankowy – oddanie do dyspozycji kredytobiorcy, na czas oznaczony, środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel. Kredytobiorca zobowiązany jest do korzystania z pieniędzy na warunkach określonych w umowie z bankiem, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Strony umowy kredytowej to bank oraz kredytobiorca (czyli Ty, kiedy bierzesz kredyt). Bank zobowiązuje się przekazać do Twojej dyspozycji określoną kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na konkretny cel oraz na oznaczony czas. Kredytobiorca zobowiązuje się do:

 • korzystania z pieniędzy w sposób określony w umowie (kredytu mieszkaniowego nie możesz wydać na podróż dookoła świata!)
 • zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w wyznaczonych terminach
 • opłaty prowizji.

Inaczej mówiąc, bank sprzedaje Ci pieniądze, a Ty musisz za nie zapłacić. Koszty kredytu, jakie ponosisz, to przede wszystkim odsetki, ale także jednorazowa opłata (prowizja) za jego udzielenie . Odsetki od kredytów są dla banków jednym z podstawowych źródeł dochodu.

Pamiętaj, że przed udzieleniem kredytu bank bardzo starannie Cię skontroluje, określając Twoją zdolność kredytową. Co to takiego? Chodzi po prostu o to, żeby się upewnić, czy aby na pewno jesteś w stanie spłacić zaciągnięty dług w określonym czasie. W tym celu zostaniesz dokładnie prześwietlony – będziesz musiał szczegółowo poinformować bank o swoich dochodach, statusie rodzinnym i majątkowym, wykształceniu… Na podstawie tych i wielu innych danych bank dokonuje oceny. Nie obejdzie się też bez poręczycieli, od których bank będzie bezwzględnie egzekwował pieniądze, jeśli Tobie ich zabraknie. Bardzo duże znaczenie ma też wysokość wkładu własnego – im więcej pieniędzy już masz przeznaczonych na dany cel, tym większa szansa, że kredyt dostaniesz.

W praktyce wygląda to tak, że jeżeli nie masz pracy na cały etat, na kredyt nie masz szans, nawet jeżeli dużo zarabiasz w inny sposób. Bez sensu, powiadasz? Przecież stałą pracę można w każdej chwili stracić, tymczasem jeżeli ktoś uzyskuje regularne dochody np. ze zleceń, oznacza to zazwyczaj, że ma kilka różnych źródeł zarobkowania. Owszem, ale bank to instytucja, która stosuje określone metody i ani myśli ich zmieniać, by analizować nietypowe przypadki.

Znaczenie gospodarcze kredytu

 • stymulacja gospodarki: – konwersja oszczędności na inwestycje, – pobudzanie konsumpcji,
 • alokacja kapitału,
 • finansowanie działalności bieżącej (wsparcie płynności),
 • kreacja pieniądza.

Społeczne znaczenie kredytu

 • przyspieszenie postępu ekonomicznego, technologicznego i społecznego,
 • szybkie zaspokajanie potrzeb i aspiracji materialnych,
 • wzmacnianie postaw konsumpcjonistycznych,
 • źródło problemów indywidualnych (spirala zadłużenia) i grupowych (kredyty frankowe) oraz konfliktów społecznych.

Kredyt bankowy – aspekty praktyczne

 • bank ma obowiązek uzależnić przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy;
 • zdolność kredytowa – zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie;
 • kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny zdolności kredytowej;
 • bank może udzielić kredytu bez zdolności kredytowej, pod warunkiem: – ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu; – przedstawienia biznesplanu zapewniającego uzyskanie zdolności;
 • kredytobiorca jest obowiązany umożliwić kontrolę jego sytuacji finansowej oraz wykorzystania i spłaty kredytu.
rodzaje kredytów

Kredyt bankowy – aspekty praktyczne kredytów – umowy

Elementy umowy kredytowej:

 • strony umowy,
 • kwota i waluta kredytu,
 • cel, na który kredyt został udzielony,
 • zasady i termin spłaty kredytu,
 • w przypadku kredytów walutowych – szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu.
 • wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany,
 • sposób zabezpieczenia spłaty,
 • zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty,
 • terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,
 • wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje,
 • warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.