Typy ważności zleceń

1360

W systemie obrotu giełdowego (UTP) wyróżnia się następujące oznaczenia ważności i ważności zleceń maklerskich:

  • D (Ważne na dzień bieżący),
  • WDD (Ważne do oznaczonego dnia),
  • WDA (Ważne na czas nieoznaczony),
  • WDC (Ważne do określonego czasu),
  • WNF (Ważne na fixing),
  • WNZ (Ważne na zamknięcie),
  • WIA (Wykonaj i Anuluj),
  • WLA (Wykonaj lub Anuluj).

Zlecenie z oznaczeniem „Ważne na bieżący dzień” (D) jest ważne nie dłużej niż do końca sesji giełdowej w dniu jego przyjęcia przez GPW.

Zlecenie z oznaczeniem „Ważne do danego dnia” (WDD) jest ważne nie dłużej niż do końca dnia oznaczonego jako data ważności zamówienia, ale nie dłużej niż 365 dni.

Zlecenia z oznaczeniem „Ważne na czas nieokreślony” (WDA) – jest ważne do momentu anulowania zlecenia lub jego pełnej realizacji, jednak nie dłużej niż 365 dni od dnia jego złożenia na giełdzie.

Zlecenie z oznaczeniem „Ważne na czas określony” (WDC) – zlecenie oznaczone jako WDC jest ważne nie dłużej niż do godziny określonej w tym zleceniu w dniu jego złożenia na giełdzie, ale nie dłużej niż do końca sesji giełdowej w dniu jego złożenia na giełdzie. Okres ważności zlecenia podawany jest z dokładnością do jednej sekundy.

Zlecenie z oznaczeniem „Ważne dla mocowania” (WNF) obowiązuje do końca najbliższej fazy otwarcia, fazy zamknięcia lub okresu równoważenia, odpowiednio, w dniu złożenia zlecenia na giełdzie. Zlecenie WNF może zostać złożone na giełdzie w dowolnej fazie sesji, ale zostaje dodane do arkusza zleceń po rozpoczęciu odpowiednio najbliższej fazy otwarcia, zamknięcia lub bilansowania. Po ujawnieniu w arkuszu zleceń zlecenie jest traktowane priorytetowo na czas przyjęcia według czasu dopuszczenia do obrotu giełdowego.

Zlecenie z oznaczeniem „Ważne na zamknięcie” (WNZ) jest ważne do zakończenia fazy zamknięcia w dniu, w którym zostało złożone na giełdę. Zlecenie WNZ może być złożone na giełdę w każdej fazie sesji, jednak do arkusza zleceń jest dodawane w chwili rozpoczęcia najbliższej fazy zamknięcia. Zlecenie to po ujawnieniu w arkuszu zleceń otrzymuje priorytet czasu przyjęcia według czasu przyjęcia na giełdę.

Zlecenie z oznaczeniem „Ważne dla zamknięcia” (NDA) jest ważne do końca fazy zamknięcia w dniu przekazania jej na giełdę. Zlecenie NDA może być przekazane na giełdę w dowolnej fazie sesji, ale jest dodawane do arkusza zleceń w momencie rozpoczęcia następnej fazy zamknięcia. Po ujawnieniu w arkuszu zleceń zlecenie jest traktowane priorytetowo w stosunku do czasu przyjęcia według czasu przyjęcia na giełdę.

Zlecenie oznaczone „Wykonaj i anuluj” (WIA) jest ważne do momentu zawarcia na jego podstawie pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeżeli zlecenie jest realizowane jednocześnie w wielu transakcjach), przy czym niezrealizowana część zlecenia traci ważność. Jeżeli po przyjęciu zlecenia WIA w arkuszu zleceń nie ma zleceń przeciwstawnych z limitem ceny umożliwiającym zawarcie transakcji po cenie zgodnej z limitami wahań kursów, zlecenie ze znakiem WIA traci ważność.

Zamówienie z oznaczeniem „Wykonaj lub anuluj” (WLA) jest ważne do momentu otwarcia transakcji na nim (jedna lub więcej transakcji, jeżeli zlecenie jest realizowane jednocześnie w wielu transakcjach), pod warunkiem, że zlecenie musi być zrealizowane w całości lub nie jest w ogóle realizowane.

Wszystkie zlecenia niezrealizowane do ostatniego dnia sesji w danym roku tracą ważność.