Kurs obligacji – notowania, oprocentowanie

1606

To nic innego jak procent wartości nominalnej obligacji. W przypadku obligacji kuponowych nie obejmuje odsetek należnych za dany okres. Dlatego cena rynkowa różni się od ostatecznej ceny, jaką należy zapłacić za to zabezpieczenie.

Wartość odsetek naliczonych od ostatniej płatności należy dodać do ceny rynkowej. Wartość odsetek publikowana jest przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Należy również pamiętać, że cena obligacji zmienia się podczas sesji giełdowych, co czyni ją podobną do ceny akcji. Opiera się zatem na swobodnej grze podaży i popytu.

Z drugiej strony w przypadku obligacji zerokuponowych stopa procentowa nie jest wypłacana przez cały okres do ich wykupu. W tej sytuacji zysk inwestora jest uwzględniony w różnicy między ceną do zapłacenia za obligację a jej wartością nominalną. Inwestor zna obie te ceny przy podejmowaniu decyzji dotyczących zaangażowania funduszy.

Dla początkującego inwestora sposób notowania obligacji zerokuponowych jest łatwiejszy do zrozumienia. Cały czas działamy z jedną ceną.

Notowania obligacji

Obligacje są notowane na rynku Catalyst, który powstał z myślą o obrocie dłużnymi instrumentami finansowymi. Składa się z czterech platform obrotu, w tym dwóch obsługiwanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w formie rynku regulowanego i ASO, czyli Alternatywnego Systemu Obrotu. Są przeznaczone dla klientów detalicznych.

Pozostałe dwa są prowadzone w formie regulowanego rynku pozagiełdowego, a ASO przez BondSpot S.A. są przeznaczone dla klientów hurtowych.

Na rynku Catalyst dostępne są następujące produkty:

  • notowania obligacji skarbowych – obligacje te są emitowane przez Skarb Państwa. To właśnie obligacje skarbowe charakteryzują się największym stopniem bezpieczeństwa,
  • notowania obligacji nieskarbowych, a są to:
  • obligacje komunalne – emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego
  • obligacje korporacyjne – emitowane przez przedsiębiorstwa
  • obligacje bankowe (w tym obligacje spółdzielcze emitowane przez banki spółdzielcze oraz obligacje korporacyjne emitowane przez banki komercyjne)
  • obligacje zamienne – dające możliwość ich zamiany na akcje, poprzez wbudowany instrument opcyjny
  • listy zastawne (w tym hipoteczne obligacje zabezpieczone na podstawie emisji i zabezpieczenia oparte na hipotekach na nieruchomościach hipotecznych oraz publiczne hipoteczne obligacje zabezpieczone na podstawie emisji i zabezpieczenia na podstawie wierzytelności z pożyczek sektora publicznego)

Decydując się na zakup obligacji na rynku Catalyst, musimy pamiętać, że cena obligacji jest podana w procentach, a nie w PLN. Ułatwia to porównywanie ich wartości.

Obligacje korporacyjne: notowania – jak je czytać?

Chociaż, jak wspomniano powyżej, obligacje skarbowe są najbezpieczniejsze, obligacje korporacyjne cieszą się największym uznaniem. Oferują wyższą marżę na ponoszone ryzyko. Jednak przed dokonaniem transakcji należy sprawdzić kurs obligacji korporacyjnych. Aby to zrobić, skorzystaj z tabeli ofert.

Jest to trudne, ponieważ, jak wspomniano, mamy do czynienia zarówno z obligacjami kuponowymi, jak i obligacjami zerokuponowymi. W pierwszym przypadku wycenę obligacji podaje się jako procent wartości nominalnej, z wyłączeniem naliczonych odsetek. Transakcja odbywa się po cenie zawierającej odsetki, tj. Cenie rozliczeniowej, co może utrudnić poznanie sytuacji.

W przypadku obligacji korporacyjnych o zerowym kuponie działamy wyłącznie po cenie nominalnej. Warto pamiętać, że w momencie emisji tego rodzaju obligacji ich cena jest zawsze niższa w porównaniu z ceną ich wykupu przez emitenta.

Oprocentowanie obligacji

Na koniec warto również wspomnieć o oprocentowaniu obligacji. Jest to nic innego jak dochód z kapitału pożyczkowego, do którego właściciel kapitału jest uprawniony z pożyczania go innym podmiotom. Ma formę pieniężną.

Jego kwota zależy od dwóch czynników: wartości udzielonej pożyczki i poziomu odsetek od wyemitowanych obligacji. W przypadku obligacji oprocentowanie jest wypłacane:

  • jednorazowo – w momencie wykupu obligacji lub
  • sukcesywnie – na przykład co pół roku, co ma miejsce w przypadku obligacji wieloletnich.