1 procent % – definicja i obliczanie procentów

2206

Procent – jeden sposób zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości, w którym dana liczba wyrażona jest jako ułamek o mianowniku 100 i stanowi setną część danej wielkości. Zwykle jest on oznaczany symbolem %. Na przykład, 50% (czytaj: „pięćdziesiąt procent”) oznacza 0,50.

Jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

Aby obliczyć, jaki procent liczby x stanowi y, należy po prostu podzielić y przez x, a następnie przeliczyć otrzymany ułamek na procenty.

Przykład 1. Jakim procentem liczby 60 jest liczba 15?

Rozwiązanie: 15 : 60 * 100% = 25%

Etymologia

W języku polskim słowo „procent” pojawiło się w pierwszej połowie XIX w. i zapożyczone zostało od niemieckiego prozenta, dosłownie za sto (tj. kwotę należną za każde 100 pożyczonej kwoty). Pierwotnie z wł.per cento poprzez zlatynizowaną formę per centum.

Procent a punkt procentowy

Pewne nieporozumienia mogą pojawić się, gdy chcesz wyrazić względną zmianę w procentach, która zazwyczaj jest wyrażona w procentach. Na przykład 10% wzrost inflacji, który do tej pory wynosił 5%, może być interpretowany na dwa sposoby:

prawidłowo: inflacja wzrosła o 10% w stosunku do 5%, czyli 0,5%, i wynosi 5% + 0,5% = 5,5%
błędnie: inflacja wzrosła o 10% w stosunku do całości, a więc wynosi 5% + 10% = 15%.
Aby uniknąć nieporozumień, słowo „procent” powinno być używane tylko w pierwszym znaczeniu (procent od poprzedniej wartości), a w drugim używany jest termin „punkt procentowy”.

Przykład: bank podniósł stopę procentową kredytu z 10% do 11%, w tym przypadku podniósł ją o 1 p.p., ale o 10% (1/10=0,1, czyli 10%).