13 i 14 emerytura 2020 Dla kogo i kiedy?

714

Emerytura Plus jest częścią programu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Zakłada on dodatkowe stałe emerytury, których wypłata rozpoczęła się już w tym roku i będzie kontynuowana w 2020 r. i 2021 r., a także w kolejnych latach Prawa i Sprawiedliwości. Kto otrzyma 13. i 14. emeryturę i ile będzie wynosić? Czy obietnice Prawa i Sprawiedliwości zostaną spełnione? Co te zmiany będą oznaczały dla budżetu państwa?

Emeryturami, które mają być objęte zmianą, są emerytury wypłacane z ZUS, KRUS, z Biura Emerytur Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z Wojskowego Biura Emerytalnego Ministerstwa Obrony Narodowej oraz z Biura Emerytalnego SW. Plan Prawa i Sprawiedliwości zakłada również zwiększenie zasiłku opiekuńczego, który obecnie wynosi 222 PLN brutto. Nowa kwota nie jest jednak znana. Warunkiem otrzymania trzynastej emerytury w kwocie minimalnej jest każde uprawnienie emerytalne, a czternastej – dochód, który nie przekroczy 2900 zł brutto.

13 emerytura w 2019, 2020 roku i kolejnych latach

Trzynasta emerytura została wypłacona emerytom i rencistom już w drugim kwartale tego roku. Otrzymało ją prawie 10 mln emerytów, a budżet państwa został zmniejszony o 10,8 mld zł. W 2019 roku świadczenie to zostało jednak wypłacone jednorazowo, a jego wysokość odpowiadała najniższej emeryturze – 1100 zł brutto, czyli 888,25 zł netto. Warto jednak wiedzieć, że kwota 13. emerytury jest niższa niż minimalna tradycyjna emerytura wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, która wynosi 934,60 zł netto. Jest to związane z wysokością podatku dochodowego. Uzyskanie tego świadczenia nie wymagało uprzedniego złożenia wniosku, a wszyscy otrzymali je w tej samej wysokości, niezależnie od wysokości otrzymywanego świadczenia. W praktyce jednak kwoty wypłat mogą się nieznacznie różnić, co związane jest ze zwiększeniem kwoty wolnej od podatku. Emeryci i renciści, którzy otrzymają najniższe świadczenia w 2020 roku, otrzymają zwrot wcześniej odliczonego podatku. Do grupy osób, które otrzymały dodatkowe pieniądze, należą emeryci, renciści rolni, a także osoby otrzymujące emerytury pomostowe, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, świadczenia wyrównawcze dla nauczycieli, renty, świadczenia wojenne, rodzinne i socjalne.

Trzynastka” jest wolna od zajęcia, co oznacza, że żaden wierzyciel (np. komornik) nie ma prawa do pobrania tej kwoty, nawet jeśli jest ona przekazywana na rachunek bankowy beneficjenta. Wypłata ta nie będzie również brana pod uwagę przy obliczaniu dochodów, co niesie ze sobą ryzyko przekroczenia np. progu uprawniającego do otrzymywania zasiłku mieszkaniowego lub świadczeń rodzinnych.

14 emerytura w 2021 i kolejnych latach

Zgodnie z programem wyborczym PiS 90-95 proc. emerytów i rencistów powinno otrzymywać emeryturę, tj. wszystkie osoby, które otrzymują emeryturę niższą niż 120 proc. przeciętnej emerytury (nie więcej niż 2900 zł). Pozostałe 5-10 proc. to osoby, których emerytura jest najwyższa. Oczekuje się, że osoby te również otrzymają świadczenie, ale pomniejszone o kwotę, o którą określony próg zostanie przekroczony. Czternasta emerytura ma być tak wysoka, jak emerytura minimalna, czyli według prognoz na 2021 r. około 1300 zł.

Waloryzacja emerytur i dodatkowe świadczenia w kolejnych latach

Program wyborczy Prawo i Sprawiedliwość koncentruje się na polityce wyższego szczebla. W ciągu najbliższych 4 lat około 10 mln seniorów otrzyma dodatkowe świadczenia, a Kasa Ubezpieczeń Społecznych przeznaczy na ten cel około 20 mld zł. Świadczenia te mają być wypłacane na stałe i szacuje się, że w 2022 r. seniorzy otrzymają ok. 1400 zł, a w 2023 r. nawet 1500 zł. W skali roku spowoduje to zasilenie konta odpowiednio o 2 800 zł i 3 000 zł. Każdy senior ma więc szansę otrzymać dodatkowe 10 000 zł w ciągu najbliższych 4 lat Prawa i Sprawiedliwości.

Prawo i Sprawiedliwość zakłada, że dodatkowe emerytury nie będą indeksowane w oparciu o wzrost wynagrodzeń i inflację. Takie rozwiązanie ma być korzystne dla beneficjentów. Dotychczas system waloryzacji rent i emerytur był najmniej korzystny dla tych, którzy otrzymywali najniższe świadczenia. Podejmowano próby zmiany tych zasad, dlatego od 2012 r. zamiast korekty procentowej wprowadzono korektę kwot. Program Prawo i Sprawiedliwość zakłada również, że najbliższe świadczenia będą podlegały korekcie kwotowej, dzięki czemu ich wysokość ma być wyższa. Celem programu Prawo i Sprawiedliwość jest utrzymanie zasad korekty procentowej dla najbogatszych (przy uwzględnieniu 20% wzrostu płac i inflacji) oraz zagwarantowanie, że najubożsi otrzymają min. 70 zł brutto podwyżki.

Podsumowanie

Podsumowując, program wyborczy PiS zakłada wzrost świadczeń wypłacanych seniorom, którzy w najbliższych latach rządów partii mogą liczyć na dodatkowe świadczenia, które mogą przekroczyć nawet 3000 zł rocznie. Wypłata 13. emerytury rozpoczęła się już w 2019 roku i ma być kontynuowana w kolejnych latach. Od 2021 r. tej premii pieniężnej ma towarzyszyć 14. emerytura, która jednak, w przeciwieństwie do 13., nie będzie wypłacana wszystkim emerytom. Na dodatek ten mogą liczyć tylko ci, którzy otrzymają świadczenie w wysokości nie większej niż 2.900 zł brutto. W celu zabezpieczenia sytuacji najbiedniejszych seniorów, dostosowanie emerytur ma mieć charakter kwotowo-procentowy.