Zmiana OFE czyli wypłata transferowa

1113

Gdy należymy do OFE w dowolnym czasie mamy prawo zmienić ten fundusz na inny, przenosząc środki zgromadzone na rachunku do innego otwartego funduszu emerytalnego, czyli dokonać tzw. wypłaty transferowej.

Warto jednak, by ewentualna zmiana funduszu była uzasadniona, a nowy fundusz, do którego dokonamy wypłaty transferowej, został przez nas wybrany w sposób świadomy. Pamiętajmy, że poprzez wypłatę transferową podejmujemy decyzję w sprawie zmiany sposobu zarządzania pieniędzmi przeznaczonymi na naszą przyszłą emeryturę.

Przepisy nie zawierają jakichkolwiek ograniczeń co do możliwości dokonania wypłaty transferowej, prócz tego, że sesje transferowe mają miejsce cztery razy w roku: w ostatnim dniu lutego, maja, sierpnia i listopada każdego roku.

Warunki dokonania wypłaty transferowej w najbliższej sesji to:

  • zawarcie umowy o członkostwo w innym otwartym funduszu emerytalnym w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc transferowy,
  • członek OFE, zawierając umowę z innym otwartym funduszem, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić w formie pisemnej o zawarciu tej umowy dotychczasowy fundusz,
  • uiszczenie opłaty, jeśli nasz staż członkowski w danym funduszu jest krótszy niż 24 miesiące.

Terminy wypłat transferowych

Wypłaty transferowe między OFE odbywają się w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada. Transfery odbywają się za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, który dokonuje rozliczenia finansowego wypłat transferowych.

Czy i ile zapłacisz za wypłatę transferową, czyli jak liczyć staż członkowski ?

Gdy masz zamiar zmienić OFE, musisz pamiętać również o opłacie transferowej, czyli kwocie, jaką trzeba będzie pokryć ze środków własnych, jeżeli jesteś w funduszu nie dłużej niż 24 miesiące. Jeżeli należysz do OFE dłużej, transfer jest bezpłatny.

Opłata za transfer wynosi

  • 160 zł dla osób o stażu członkowskim do 12 miesięcy i
  • 80 zł dla osób, których staż członkowski w Funduszu jest dłuższy niż 12 miesięcy a krótszy niż 24 miesiące.

Dotychczasowy fundusz uzna opłatę za uiszczoną i zrealizuje transfer, jeżeli wpłynie ona na rachunek pieniężny wskazany przez fundusz do 7 dnia miesiąca, w którym jest dokonywana wypłata transferowa.

Staż członkowski dla osób, które przystąpiły do dotychczasowego OFE do 31 marca 2004 r. (włącznie), jest liczony od daty wpływu na rachunek pierwszej regularnej składki (wpłata transferowa lub wpłata odsetek nie rozpoczyna naliczania stażu). W jego naliczaniu nie uwzględnia się przerw w opłacaniu składek trwających ponad 12 miesięcy.

Okres stażu dla osób, które przystąpiły do OFE po 31 marca 2004 r., jest liczony od daty zawarcia umowy.