Rodzaje inwestycji

1687

Inwestycje to wykorzystanie zasobów finansowych do zakupu aktywów, aktywów finansowych i wartości niematerialnych. Są to również aktywa nabyte w celu uzyskania korzyści ekonomicznych, które są wynikiem wzrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend lub innych źródeł, w tym transakcji handlowych. Inwestycje to zaangażowanie finansowe w dane przedsięwzięcie w celu uzyskania korzyści polegających przede wszystkim na alokacji zasobów finansowych w celu osiągnięcia określonego zysku w przyszłości. Mówiąc bardziej ogólnie, inwestycje są inwestycjami funduszy gospodarczych w dane przedsięwzięcie w celu zwiększenia aktywów właściciela. Można założyć, że inwestycje to alokacja zasobów finansowych, która wyróżnia się takimi cechami, jak korzyści, wydatki, ryzyko i czas.

Można wyróżnić podstawowe rodzaje inwestycji:

 1. finansowe – inaczej zwane kapitałowymi, zawierają aktywa finansowe kształtujące kapitał na rachunku bankowym i zakup papierów wartościowych
 2. materialne – stwórz własność materialną, która obejmuje: budynki, konstrukcje, grunty itp.
 3. niematerialne i prawne – dotyczą zakupu aktywów, znaków towarowych i licencji, wydatków na zakup towarów na badania, rozwój lub reklamę, a także zaspokojenia potrzeb społecznych i społecznych
 4. nowe, zwany także rozwojowymi – którego zadaniem jest zwiększenie mocy produkcyjnych danej jednostki biznesowej, świadczenie usług, poprawa jakości usług
 5. przywrócone (reinwestycje) – polegające na wymianie już używanych urządzeń na nowe, co powoduje utrzymanie produkcji na tym samym poziomie (może to przyczynić się do zwiększenia potencjału, a także poprawy jakości)
 6. modernizacyjne – których zadaniem jest obniżenie kosztów wytwarzania produktów (poprawa efektywności ekonomicznej działań przedsiębiorstwa)
 7. innowacyjne – służą do modyfikowania wytwarzanych produktów (pozwala to poprawić siłę rynkową przedsiębiorstwa i umożliwia umieszczanie towarów bardziej konkurencyjnych)
 8. długoterminowe – przeznaczone do sprzedaży w okresie dłuższym niż 12 miesięcy
 9. krótkoterminowe – przeznaczone do sprzedaży w okresie krótszym niż 12 miesięcy.

Inwestycje można klasyfikować według bardzo różnych kryteriów, np. przedmiot inwestycji, inwestor, horyzont czasowy, złożoność inwestycji itp.

Ze względu na podmiot dokonuący inwestycji istnieją trzy główne grupy inwestycji:

 • inwestycje prywatne – dokonywane przez podmioty prywatne, zarówno instytucje, jak i inwestorów indywidualnych,
 • inwestycje komunalne – realizowane przez samorządy,
 • inwestycje państwowe – dokonywane przez rząd.

Ponadto, rozważając pochodzenie podmiotu inwestującego, rozróżniamy:

 • inwestycje krajowe – dokonywane przez podmioty będące rezydentami,
 • inwestycje zagraniczne – dokonywane przez podmioty spoza kraju.

Ze względu na formę i cel inwestycji wyróżniamy:

 • inwestycje bezpośrednie – inwestycje związane z działalnością produkcyjną, często o charakterze materialnym,
 • inwestycje portfelowe – inwestycje w aktywa finansowe, zwykle o krótszym horyzoncie czasowym niż inwestycje bezpośrednie.

Ze względu na horyzont czasowy inwestycji wyróżniamy:

 • inwestycje krótkoterminowe
 • inwestycje średnioterminowe
 • inwestycje długoterminowe.

Ze względu na źródła finansowania inwestycje można podzielić w następujący sposób:

 • inwestycje własne – finansowane ze środków własnych,
 • inwestycje kredytowe – finansowane ze środków pożyczonych,
 • inwestycje mieszane – finansowane ze środków własnych i środków pozyskanych z zewnątrz.

Kolejnym kryterium jest to, czy inwestycja przynosi dochód podczas inwestycji:

 • inwestycje, które nie generują dochodu w okresie inwestycyjnym, jedyny dochód pojawia się na koniec okresu inwestycyjnego. Są to na przykład: inwestycje w złoto, które zamierzamy sprzedać po pewnym czasie, inwestycje w obligacje zerokuponowe lub lokowanie środków w formie lokaty terminowej w banku (z klauzulą dotyczącą kapitału i odsetek na końcu okres obowiązywania umowy) i likwidacja depozytu po okresie obowiązywania umowy,
 • inwestycje, które generują dochód podczas inwestycji, a tym samym dają możliwość reinwestowania lub wykorzystania uzyskanego dochodu. Przykłady obejmują obligacje kuponowe lub wpływy z wynajmu lokali.

Najważniejszą klasyfikacją jest podział według przedmiotu inwestycji. Biorąc pod uwagę przedmiot inwestycji, istnieją trzy główne rodzaje inwestycji:

 1. inwestycje rzeczowe produkcyjne – rodzaj materialnych inwestycji, które są wykorzystywane w procesie produkcyjnym, np. nieruchomości, maszyny i urządzenia, zapasy (w tej podgrupie wyróżnia się dodatkowo dwie kategorie: inwestycje odtworzeniowe – nie wpływają one na poziom mocy produkcyjnych jednostki, ale pozwalają na utrzymanie istniejącego potencjału i inwestycje rozwojowe – zwiększają moce produkcyjne jednostki);
 2. inwestycje rzeczowe lokacyjne – rodzaj inwestycji rzeczowych, które są traktowane jako inwestycja kapitałowa, a inwestor oczekuje, że wartość przedmiotu inwestycji wzrośnie w trakcie inwestycji;
 • inwestycje finansowe (kapitałowe, pieniężne) – rodzaje inwestycji, w których przedmiotem inwestycji jest instrument finansowy, zwykle są one niematerialne
 • inne inwestycje – wszystkie rodzaje inwestycji inne niż rzeczowe i finansowe, np. inwestycje w: zasoby ludzkie, badania naukowe, wartości niematerialne, inwestycje społeczne itp.

Inwestycje rzeczowe mają cechy, które wyraźnie odróżniają je od inwestycji kapitałowych. Jedną z typowych właściwości większości inwestycji materialnych jest stosunkowo niska płynność i długi horyzont inwestycyjny. Handel aktywami fizycznymi odbywa się na specjalnych, często nieefektywnych rynkach. Z wyjątkiem nieruchomości, większość rzeczowych aktywów trwałych nie zapewnia dochodu przez czas trwania inwestycji, a jedynym źródłem dochodu jest zysk kapitałowy, który stanowi różnicę między ceną sprzedaży i zakupu, pomniejszoną o koszty obsługi.