Rodzaje kart płatniczych

1295

Karta bankomatowa, karta debetowa, karta obciążeniowa – to tylko niektóre rodzaje kart, jakie możemy otrzymać w banku. Część kart jest powiązana z rachunkiem.

Pod względem funkcjonalności możemy wyróżnić następujące karty bankowe:

  • Karty bankomatowe (ang. ATM cards lub cash cards) służą wyłącznie do przeprowadzania transakcji w bankomatach. Są już rzadkością. Banki wydają karty płatnicze (ang. payment cards) z funkcją bankomatową, za pomocą których możemy zarówno wykonywać operacje w bankomatach, jak i dokonywać transakcji bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych.

W zależności od sposobu rozliczania transakcji karty dzielimy na:

  • Karty debetowe (ang. debit cards) – funkcjonują na zasadzie rozliczania wykonanych transakcji natychmiast po otrzymaniu przez bank informacji o ich przeprowadzeniu. Okres ten zależy nie tylko od miejsca przeprowadzenia transakcji (bankomat, terminal), ale też od systemu stosowanego przez bank – może wynosić zarówno kilka sekund, jak i kilka dni. Najczęściej kartą debetową możemy posługiwać się do wysokości aktualnego stanu rachunku, ewentualnie powiększonego o dostępny limit zadłużenia (tzw. debet lub kredyt w rachunku).

Karty kredytowe (ang. credit cards) to takie, których uzyskanie najczęściej nie wiąże się z koniecznością otwierania jakichkolwiek rachunków w banku. Bank ustala tzw. limit kredytowy – czyli określa maksymalną kwotę zadłużenia, do wysokości której posiadacz może dokonywać transakcji swoją kartą. Banki umożliwiają wydawanie kart kredytowych w ramach istniejących już rachunków – oznacza to najczęściej, że do karty kredytowej tworzone jest osobne konto kredytowe i wszelkie transakcje obciążają to właśnie konto.

Karty obciążeniowe (ang. charge cards) oraz karty z odroczonym terminem płatności (ang. deferred debit cards) to karty, których funkcjonowanie opiera się na podstawowych zasadach: dla każdego posiadacza karty ustala się tzw. miesięczny limit wydatków, do wysokości którego może dokonywać transakcji w ciągu miesiąca; raz w ciągu miesiąca bank sumuje wszystkie dokonane transakcje i przedstawia do rozliczenia posiadaczowi karty. Różnica pomiędzy kartą obciążeniową a kartą z odroczonym terminem płatności uwidacznia się w momencie rozliczania transakcji: w przypadku karty obciążeniowej bank przedstawia posiadaczowi rozliczenie i oczekuje jego całkowitego spłacenia w ciągu określonego czasu (np. dwóch tygodni); w przypadku karty z odroczonym terminem płatności bank automatycznie pobiera całą należność za wykonane transakcje z rachunku posiadacza karty.

Karty przedpłacone (ang. prepaid cards) to zupełnie inny rodzaj kart bankowych, które znane są również jako karty typu elektroniczna portmonetka (ang. electronic purse). W przypadku kart przedpłaconych gotówka, jaką możemy wydać za ich pomocą, jest zakodowana na samej karcie. Dokonanie transakcji polega zatem na przeniesieniu odpowiedniej liczby środków z karty do terminala sprzedawcy, który w późniejszym czasie może zamienić zgromadzone środki z kart na gotówkę. Swego rodzaju kartą przedpłaconą jest choćby tradycyjna karta telefoniczna lub parkingowa.