Cena kupna (Ask price) i sprzedaży (Bid Price) – „Bid i offer”

9989

Termin bid and ask (znany również jako bid and offer) odnosi się do dwukierunkowej oferty cenowej, która wskazuje najlepszą cenę, po której można sprzedać ,a także kupić instrument finansowy.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co to jest cena ASK (cena po której otwieramy transakcję kupna)
  • Co to jest cena BID (cena po której otwieramy transakcję sprzedaży)

Ask price – co to jest cena ask?

  • Ask oznacza cenę, po której inwestor może otworzyć transakcję kupna;
  • Można ją określić jako cenę, po której inwestor jest w stanie kupić instrument finansowy.

Inwestując na rynku finansowym, możesz zobaczyć zarówno cenę sprzedaży, jak i cenę zakupu. Cena zakupu jest zawsze wyższa od ceny sprzedaży, a różnica między dwiema cenami nazywana jest spreadem, który jest również kosztem otwarcia transakcji na rynku.

Na przykład, jeśli wykres rynkowy dla pary walut EURUSD pokazuje 1.11017 / 1.11027, oznacza to, że cena zakupu wynosi 1.11027, a cena sprzedaży to 1.11017.

Należy wiedzieć, że podczas otwierania długiej pozycji (pozycja kupna) transakcja zostanie otwarta po cenie zakupu ( ask) i zamknięta po cenie sprzedaży ( bid ). Z drugiej strony krótka pozycja otworzy (pozycja sprzedaży) się po cenie sprzedaży (bid), a zamknie się po cenie kupna (ask) .

ASK price i BID price na przykładzie

Cena kupna (Ask price) i sprzedaży (Bid Price) - Bid i offer

Co powinieneś wiedzieć o ask price (cena kupna)?

Prawdopodobnie słyszałeś już gdzieś o cenach bid-ask, czyli o rozbieżnościach między tymi dwoma cenami. Jest to przydatny wskaźnik dla inwestorów, mówiący o płynności instrumentów finansowych. Ogólnie rzecz biorąc, im mniejszy spread, tym lepsza płynność. Bid price (cena sprzedaży) lub ask price (cena kupna) mogą się zmienić pod wpływem ostatniej sprzedaży, dlatego też często lepszym wskaźnikiem jest spread bid/ask. Warto zauważyć, że cena ofertowa czy cena kupna nie zawsze są ceną minimalną czy maksymalną, a jeden inwestor może składać wiele ofert w różnych cenach, np. 2 kontrakty na 22, 10 kontraktów na 21 itd. Inwestorzy sprzedający papiery wartościowe mogą korzystać ze zleceń typu limit order, aby mieć pewność, że sprzedaż odbędzie się tylko wtedy, gdy uzyskają swoją cenę kupna.

Jeśli kupujesz aktywa lub papiery wartościowe, robisz to za cenę kupna
(ask price).

Bid Price – Co to jest cena sprzedaży?

  • cena bid oznacza cenę, po której inwestor może zawrzeć transakcję sprzedaży (sprzedać).
  • Jest to cena, którą widzisz podczas analizowania wykresów na platformach transakcyjnych.

Podczas zawierania transakcji na rynku finansowym widzisz zarówno cenę sprzedaży, jak i cenę kupna. Cena sprzedaży jest zawsze niższa niż cena kupna, a różnica pomiędzy tymi dwiema cenami nazywana jest spreadem, który jednocześnie stanowi koszt otwarcia  transakcji na rynku.

Na przykład, jeśli wykres rynku ropy pokazuje wartości 42.10/42.15 to oznacza to, że cena sprzedaży wynosi 42.10, a cena kupna 42.15.

Co powinieneś wiedzieć o cenie sprzedaży (bid price)?

Różnica między ceną kupna (ask price ), a ceną sprzedaży (bid price), czyli bid-ask nazywamy spreadem. Niski spread świadczy o wysokim popycie na papiery wartościowe, a także o większej potencjalnej płynności. Firmy zwane animatorami rynku pomagają wypełnić różnice między ceną bid a ceną ask, oferując zarówno kupno, jak i sprzedaż w konkretnych papierach wartościowych.

Jeśli sprzedajesz aktywa lub papiery wartościowe, robisz to za cenę sprzedaży (bid price).