Dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

DYSTRYBUTOR

1386

Dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych (art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych)

Dystrybutorzy funduszy inwestycyjnych zapewniają bezpośrednią obsługę inwestorów w zakresie przyjmowania zleceń i instrukcji dotyczących jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych, prowadzenia programów opartych na funduszach oraz dostarczania materiałów informacyjnych. Dystrybutorami mogą być domy i domy maklerskie, banki i inne podmioty za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. W przypadku funduszy zamkniętych TFI lista punktów wspierających subskrypcję certyfikatów inwestycyjnych znajduje się w prospekcie emisyjnym funduszu.

W przypadku sprzedaży i odkupu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów funduszy zagranicznych, otwartych funduszy inwestycyjnych z siedzibą w krajach EOG i otwartych funduszy inwestycyjnych z siedzibą w krajach OECD innych niż państwo członkowskie lub kraj EOG, przez podmioty inne niż wskazane w art. 32 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych wymagane jest zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, wydane na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Dokumenty, które należy załączyć do wniosku o zezwolenie na pośrednictwo w sprzedaży i odkupie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, wskazano w art. 32 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych, a tryb i warunki postępowania podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia działalności dystrybucyjnej są określone w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w sprzedaży i zakupie jednostek oraz tytuły, a także porady inwestycyjne dotyczące takich instrumentów.

PODSTAWA PRAWNA:

  • ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 157 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2013 r. W sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność maklerską w zakresie sprzedaży i umarzania jednostek i tytułów, a także doradztwa inwestycyjnego w związku z takimi instrumentami (Dz. U. 2013, poz. 847 ).