Bezpieczeństwo wymiany walut w Internecie – pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu

796

Bezpieczeństwo wymiany walut online jest jednym z najważniejszych tematów omawianych podczas wszystkich publicznych dyskusji związanych z wymianą walut online. Prezentujemy pierwszą część naszego przewodnika, który ma na celu pokazać, jak kantory internetowe dbają o bezpieczeństwo.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
W handlu walutami jednym z największych wyzwań jest przeciwdziałanie wprowadzaniu środków finansowych pochodzących z nielegalnych źródeł lub finansowaniu nielegalnych działań. Choć temat wydaje się sensacyjny, zagrożenie jest realne. Pieniądze z handlu narkotykami, przestępczości zorganizowanej lub organizacji terrorystycznych są prawdziwe. Aby je zwalczać, stworzono specjalne przepisy, których muszą przestrzegać instytucje finansowe na całym świecie.

W Polsce szef Krajowej Administracji Podatkowej jest obecnie odpowiedzialny za nadzorowanie przestrzegania tych przepisów, które działają na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. To stanowisko powstało w marcu 2017 r. I przejęło obowiązki Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Główne zadania tego biura to:

  • badanie przebiegu transakcji podejrzanych o uzasadnione podejrzenie,
  • przeprowadzenie procedury zawieszenia transakcji lub blokady konta,
  • udzielanie instytucjom obowiązanym (o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu …) informacji o podmiotach podejrzanych o popełnienie aktów terrorystycznych,
  • przygotowanie i przekazanie uprawnionym organom dokumentów uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa,
  • inicjowanie i podejmowanie innych działań, w tym zapobieganie wykorzystywaniu polskiego systemu finansowego do legalizacji dochodów z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, w tym szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na te instytucje,
  • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • współpraca z zagranicznymi instytucjami zajmującymi się zapobieganiem wprowadzaniu do obiegu środków finansowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Które transakcje wymiany walut podlegają przepisom AML?

Zgodnie z wytycznymi wymienionej wyżej ustawy, każda transakcja powyżej równowartości 15 000 euro musi zostać zarejestrowana i przesłana w odpowiednim raporcie w celu sprawdzenia jej zgodności z polityką przeciwdziałania praniu pieniędzy (Anti Money Laundering). Dlatego wymiana walut nie jest anonimowa nawet w Internecie, gdzie prywatność jest jednym z podstawowych przywilejów. Unikaj instytucji oferujących wymianę walut bez konieczności podawania podstawowych danych – z jakiegoś powodu działają w cieniu obowiązujących przepisów. Ważnym elementem sukcesu w walce z przestępczością finansową jest wspólne i skoordynowane działanie wszystkich instytucji finansowych. Jeśli przestudiujemy historię największych zorganizowanych grup przestępczych, okaże się, że w większości przypadków padły one dzięki kontroli przepływu pieniędzy.