Indeks DAX30

4732

DAX (niem. Deutscher Aktienindex) to najważniejszy niemieckim indeks akcji. Jest tak zwanym indeksem wynikowym (ang. Performanceindex), co oznacza, że bierze pod uwagę nie tylko wzrost cen akcji, ale i również wzrost kapitału  poprzez wypłatę dywidendy.

Kurs DAX30

 

Wykres i Notowania DAX30

Logotyp eToro (zielony)

67% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.

 

DAX30 – najważniejszy indeks giełdowy w Strefie Euro

DAX wcześniej znany jako Deutscher Aktien indeX 30, powstał 30 grudnia 1987 z wartością bazową równą 1000 i reprezentuje indeks zwrotu 30 niemieckich spółek blue chips notowanych na giełdzie we Frankfurcie. Zobacz także Deutsche Börse – niemiecka giełda.

Niemcy od dłuższego czasu są jednym z krajów strefy euro o największym wzroście PKB naturalne więc jest, że indeks o największej kapitalizacji rynkowej ma dosyć duże znaczenie na rynku międzynarodowym.

Znaczenie DAX wynika z faktu, że reprezentuje około 75% kapitalizacji rynku niemieckiego. Najistotniejszymi sektorami występującymi w indeksie DAX są sektory: samochodowy, chemiczny, konsumencki oraz farmaceutyczny i medyczny. Sektorami o mniejszym znaczeniu są: sektor budowlany, technologiczny i oprogramowania.

DAX a spółki giełdowe

Dowodem na to, że notowania indeksu DAX w dużej mierze zależą od notowań spółek o najwyższej wadze, świadczą te dwa wykresy. Widzimy na nich jak podobnie zachowują się notowania niemieckiego indeksu oraz dwóch spółek: SAP oraz SIEMENS.

dax
Wykres 3: wykres CFD ma DAX oraz CFD na SAP (niebieskie świece) interwał D1

Widoczna jest wysoka, dodatnia korelacja pomiędzy tymi aktywami. Na wyższym wykresie 3 widać wyraźnie, że dołek w notowaniach firmy SAP na przełomie 2018 i 2019 roku zbiegł się z wielomiesięcznymi minimami niemieckiego blue-chipu.

dax
Wykres 4: wykres CFD ma DAX oraz CFD na SIEMENS (niebieskie świece) interwał D1

Zasada ogólna DAX:

DAX30 może być uznawany jako najważniejszy indeks w strefie euro i ma kluczowe znaczenia dla waluty euro.

Zawieranie transakcji na indeks DAX

Indeks DAX (Deutscher Aktien Index) uwzględnia akcje 30 największych spółek niemieckich, notowanych na giełdzie we Frankfurcie. Gospodarka niemiecka to największa indywidualna gospodarka w Europie, wskutek czego DAX jest istotnym indeksem europejskim, wartym śledzenia. Niektóre ze spółek objętych indeksem DAX 30 to: BMW, Siemens, Adidas i Deutsche Bank.

30 spółek objętych indeksem stanowi 75% wartości giełdy we Frankfurcie. DAX to najczęściej cytowany indeks reprezentujący stan gospodarki niemieckiej, często porównywany z amerykańskim indeksem Dow Jones Industrial Average.

DAX 30: Co trzeba wiedzieć

 • Spółki notowane na giełdzie we Frankfurcie prowadzą działalność w ponad 80 krajach, a wielu uczestników rynku to spółki mające swą siedzibę poza granicami Niemiec, wskutek czego indeks silniej reaguje na czynniki mające wpływ na rynek globalny.
 • DAX to indeks ważony wartością giełdową, co oznacza, że ceny akcji są ważone według wartości rynkowej wszystkich akcji będących w obrocie. Spółki są wybierane na podstawie wartości giełdowej i wielkości portfela zamówień, a spółki składowe są poddawane ocenie co kwartał.
 • Większość spółek objętych indeksem DAX 30 jest także notowanych na giełdzie amerykańskiej, w związku z czym indeks ten jest także dobrym wskaźnikiem trendów na rynkach amerykańskich. Ponieważ giełdy europejskie są otwierane wcześniej niż północnoamerykańskie, często dostarczają informacji o potencjalnym rozwoju wypadków na giełdach amerykańskich.
 • DAX, podobnie jak wszystkie inne indeksy rynkowe, reaguje na wydarzenia na świecie, takie jak klęski żywiołowe, wojny, niepokoje polityczne i aktualności gospodarcze. Każdy inteligentny inwestor powinien obserwować aktualne wydarzenia i przewidywać reakcję rynku na nie. Istotne jest śledzenie danych ekonomicznych z Niemiec i Unii Europejskiej, w tym stóp bezrobocia, tempa tworzenia miejsc pracy, stóp procentowych, wartości PKB i innych wskaźników ekonomicznych.

Indeks DAX 30 — aktualny kurs

Większość akcji w niemieckim indeksie DAX należy do trzech producentów samochodów: Volkswagen, Mercedes-Benz i BMW. Znaczna część sprzedaży tych firm przypada na Azję i Stany Zjednoczone, gdzie płacą w dolarach. Dlatego wzrost dolara podnosi indeks w górę, a silne euro, wręcz przeciwnie, zmniejsza wartość indeksu. Biorąc to pod uwagę, możemy powiedzieć, że DAX ma ujemną korelację z EUR.

Niemcy mają najwyższą nadwyżkę handlową spośród wszystkich narodów. To stymuluje eksport, ale przeszkadza importowi. W związku z tym umocnienie euro w stosunku do dolara powoduje, że eksport jest droższy i mniej atrakcyjny.

Jeśli EUR zmniejszy straty w stosunku do USD, DAX dostosuje się, aby odzwierciedlić nową wartość.

Na przykład, jeśli EUR / USD spadnie o około 40 pkt, DAX wzrośnie o 60 pkt. Jednak korelacja uwzględnia tylko związek kierunkowy; wartość, o którą poruszają się dwa rynki, nie jest brana pod uwagę. Euro może spaść, a DAX wzrośnie tylko nieznacznie.

Niemiecki indeks DAX

Niemiecki indeks giełdowy DAX jest indeksem całkowitego dochodu 30 wybranych niemieckich spółek „blue chips”, będących przedmiotem obrotu na giełdzie we Frankfurcie. Indeks jest obliczany przez Deutsche Boerse AG i wcześniej miał nazwę Deutscher Aktien IndeX 30. Został wprowadzony na rynek 30 grudnia 1987 r. Oprócz wymienionych gigantów samochodowych indeks DAX obejmuje również takie firmy jak Adidas, Allianz, BASF, Bayer, Deutsche Bank. Podstawą indeksu jest handel giełdowy. Obliczanie odbywa się codziennie od 09:00 do 17:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Od początku 2019 roku DAX wzrósł o 2175 pkt lub o 20,56%, zgodnie z wynikami handlu kontraktem na różnicę. Historyczny poziom niemiecki indeks giełdowy DAX 30 osiągnął w styczniu 2018 roku, kiedy jego stopa osiągnęła 13 596,89 pkt. Rekordowo niski poziom, natomiast miał miejsce w styczniu 1988 roku i wynosił 936 pkt.

Jako jedna z najbardziej znanych marek Deutsche Boerse AG, DAX jest stosowany również jako barometr gospodarki niemieckiej i jest punktem odniesienia dla dużej liczby produktów finansowych. Indeks śledzi największe i najbardziej płynne firmy. Oprócz samego DAX, rodzina indeksów DAX obejmuje i inne indeksy, takie jak MDAX, SDAX i TecDAX.

Lista wskaźników jest weryfikowany co kwartał. Istnieje jasny i przejrzysty zestaw zasad dotyczących dopuszczania i wykluczania spółek z indeksów. Zasady te zapewniają, że indeksy zachowują wysoki stopień wykonalności, odtwarzalności i ciągłości. Decyzje dotyczące struktury indeksów giełdowych podejmuje Deutsche Boerse we współpracy z komitetem ds. indeksów giełdowych.

Najważniejsze fakty dotyczące waluty euro

 • Przed wprowadzeniem do obiegu euro wprowadzono jako środek płatności elektronicznych w styczniu 1999 roku. Pierwsze banknoty euro weszły do obiegu w styczniu 2002 roku.
 • Po raz pierwszy euro wprowadzono do obiegu w 12 krajach. Były to Belgia, Luksemburg, Francja, Niemcy, Austria, Finlandia, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Włochy, Irlandia i Holandia.
 • Monety euro są wyposażone w ulepszone zabezpieczenia do odczytu maszynowego, aby zapobiec obiegowi fałszywych monet. Niektóre monety wykonane są ze skandynawskiego złota – stopu stworzonego specjalnie do produkcji monet.
 • Największy banknot w obiegu wynosi 500 euro.
 • Banknoty o różnych nominałach są drukowane w różnych kolorach.
 • Banknoty mają ten sam wzór w całej strefie euro.
 • Głównym organem nadzorczym polityki pieniężnej euro jest Centralny Bank Europy z siedzibą we Frankfurcie.

Indeks DAX30 a gospodarka

We współczesnym świecie stan gospodarki krajowej wpływa na sytuację giełdową. Wszystkie zjawiska, które w niej zachodzą są w sposób pośredni odzwierciedlone w notowaniach instrumentów finansowych. Dzieje się tak dlatego, że pomiędzy przedsiębiorstwami, gospodarstwami domowymi, instytucjami finansowymi oraz sektorem publicznym występują przepływy pieniężne. Stanowią one pewnego rodzaju odbicie wszystkich procesów gospodarczych. Do determinantów gospodarki krajowej należy m. in.: konsumpcja, produkcja, inwestycje czy oszczędności. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że produkcja kreuje dochód, a następnie jest on konsumowany w całości lub w części. Część dochodu, która nie zostanie skonsumowana staje się oszczędnościami, które stają się kapitałem. Kapitał ten zostaje ponownie zainwestowany przez ludzi w celu ponownego uzyskania dochodu. Tutaj pojawia się giełda, która daje możliwość transferu kapitału od podmiotów, które go posiadają do tych, które go potrzebują na dalszy rozwój.

Indeksy giełdowe to swego rodzaju zagregowane wielkości, które w pewien sposób pokazują sytuację na danej giełdzie. Opisywany indeks DAX to indeks dochodowy, czyli taki, który uwzględnia łączną zmianę cen danej grupy akcji (30 największych spółek) wraz z przypisanymi do nich prawami do dywidendy czy prawami poboru.

PKB – produkt krajowy brutto a giełda

Produkt krajowy brutto to najczęściej komentowany wskaźnik, określający stan gospodarki. PKB to składowa konsumpcji prywatnej, inwestycji, wydatków rządowych oraz eksportu pomniejszonego o import. Można powiedzieć, że zależność pomiędzy nim a giełdą jest dwustronna. Z jednej strony szybki wzrost PKB to oznaka, że gospodarka krajowa znajduje się w dobrej kondycji. Zwiększają się: produkcja , inwestycje oraz oszczędności. Firmy z większą chęcią chcą pozyskiwać kapitał na rozwój i często wybierają giełdę do tego celu. To powoduje wzrost obrotów na parkiecie. Poniżej widzimy silną, dodatnią korelacją pomiędzy indeksem DAX a PKB Niemiec.

dax a gospodarka
Wykres 3: indeks DAX (czerwona linia) oraz PKB Niemiec (niebieska linia) od 1999 do 2019 roku, źródło: Bloomberg

Produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna a giełda

Te dwa wskaźniki w sposób bardziej szczegółowy określają procesy produkcyjne oraz konsumpcyjne. Najczęściej interpretacji podlegają zmiany tych danych rok do roku oraz miesiąc do miesiąca. Są publikowane raz w miesiącu. Dzięki nim doświadczony inwestor jest w stanie ze stosunkowo dużą dokładnością przewidzieć tempo wzrostu PKB. Jak należy interpretować zmiany we wskaźnikach produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej? Wzrosty tych „figur” makroekonomicznych mają bezpośrednie przełożenie na zwiększenie obrotów i zysków przedsiębiorstw co pośrednio może mieć wpływ na wzrost ich akcji.

Wykres 4: indeks DAX (czerwona linia), produkcja przemysłowa Niemiec (r/r) oraz sprzedaż detaliczna Niemiec (r/r), źródło: Bloomberg
Wykres 4: indeks DAX (czerwona linia), produkcja przemysłowa Niemiec (r/r) oraz sprzedaż detaliczna Niemiec (r/r), źródło: Bloomberg

Rynek pracy a giełda

Dane na temat zatrudnienia w gospodarce maja kluczowe znaczenie, ponieważ obrazują w jaki sposób firmy postrzegają obecną i nadchodzącą koniunkturę gospodarczą. Jeśli nie będą przekonane o potrzebie nowych pracowników, przedsiębiorstwa nie zatrudnią nowych ludzi, zatem spadająca stopa bezrobocia w pewnym stopniu pokazuje stan gospodarczy kraju. Najczęstszą reakcją na wzrost wskaźnika „stopy bezrobocia” jest spadek papierów wartościowych na giełdzie, a tym samym indeksów giełdowych.

dax
Wykres 5: indeks DAX (czerwona linia) oraz stopa bezrobocia w Niemczech, źródło: Bloomberg

Stopy procentowe a giełda

Stopa procentowa to inaczej mówiąc koszt transferu kapitału na rynku finansowym. Dla strony dostarczającej kapitał stanowi ona stopę dochodu, dla kapitało biorców jest po prostu kosztem pozyskania pieniędzy. Istnieje zatem zależność pomiędzy stopami a giełdą. Najprostsza zasada brzmi, że jak stopy procentowe rosną, wówczas kurs akcji spada i na odwrót. Na wykresie nr 6 widźmy, że początek cięcia stóp przez Europejski Bank Centralny, który miał miejsce w 2011 roku zbiega się z początkiem wzrostów na niemieckim indeksie DAX.

dax30
Wykres 6: indeks DAX (czerwona linia), referencyjna stopa procentowa oraz bilans wszystkich aktywów ECB, źródło: Bloomberg

Inflacja a giełda

Jeśli mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym, wówczas inwestorzy przewidują wzrost wskaźnika inflacyjnego. To spowoduje, że Europejski Bank Centralny z większym prawdopodobieństwem może podnieść koszt pieniądza (stopy procentowe). Dlatego też, inwestorzy zaczynają zachowywać się ostrożnie (wychodzą z ryzykownych aktywów), czego efektem jest spadek kursów akcji. Z drugiej strony w fazie kryzysu mamy do czynienia ze spadkiem aktywności gospodarczej co ma bezpośredni wpływ na spadek stopy inflacji. Wtedy natomiast rynek zaczyna oczekiwać obniżki stóp przez bank centralny, czego konsekwencą będzie poprawa nastrojów i wzrost giełdowych indeksów.

dax30
Wykres 7: indeks DAX (czerwona linia), inflacja HICP w Niemczech (r/r), źródło: Bloomberg