Kryzys finansowy

1456

Definicja: Kryzys finansowy to sytuacja, w której zachodzą nagłe zmiany na rynku finansowym, związane głównie z niewystarczającą płynnością lub niewypłacalnością banków, instytucji finansowych lub innych podmiotów, powodujące spadek produkcji lub pogłębienie już istniejącego spadku.

Rodzaje kryzysów finansowych

 • kryzys bankowy,
 • kryzys walutowy,
 • kryzys zadłużenia zagranicznego,
 • kryzys systemu finansowego.

Przebieg kryzysu finansowego

Kryzys finansowy często przebiega według następującego schematu:

 • liberalizacja przepływów kapitałowych przyciąga kapitał zagraniczny, co ożywia gospodarkę i przyciąga nowych inwestorów
 • stymulowanie akcji kredytowej na rynku krajowym, zwiększenie podaży pieniądza
 • wzrost cen akcji i nieruchomości
 • wzrost aktywów przedsiębiorstw, które mogą służyć jako zabezpieczenie kredytów
 • dobra sytuacja gospodarcza, wzrost gospodarczy i napływ kapitału powodują wzrost kursu waluty krajowej
 • wzrost gospodarczy i niezdolność do subsydiowania importu produkcją krajową, przyspiesza tempo importu
 • wzrost kursu walutowego i silny popyt krajowy ograniczają eksport
 • tworzy się i rośnie nierównowaga w bilansie handlowym i płatniczym (dalsze podtrzymywanie wzrostu gospodarczego i dobrobytu, napływ kapitału zagranicznego, niesie ze sobą czynniki kryzysowe).
 • obawa przed dalszym pogłębianiem się nierównowagi zewnętrznej prowadzi do zaostrzenia polityki pieniężnej (wyższe stopy procentowe).
 • wysokie stopy procentowe przyciągają nowy kapitał
 • waluta krajowa nadal rośnie.
 • firmy krajowe zaciągają tańsze kredyty za granicą, a następnie przeliczają je na walutę krajową
 • co skutkuje dalszym wzrostem rezerw walutowych i dalszym napływem kapitału.
 • nagromadzenie zewnętrznej obsługi zadłużenia przez przedsiębiorstwa krajowe powoduje pogorszenie bilansu płatniczego
 • silna presja walut obcych na rynek krajowy, wynikająca ze zwiększonej świadomości możliwości załamania się waluty krajowej
 • ostra deprecjacjacja waluty krajowej (rezerwy banku centralnego okazują się niewystarczające)
 • załamanie
 • skutki załamania są przenoszone na inne sfery gospodarki.
 • deprecjacjacja waluty zwiększa trudności w spłacie (przedsiębiorstwa mają trudności ze spłatą długów, ich zobowiązania się pogarszają)
 • spekulanci zwiększają pożyczki krótkoterminowe poprzez podwyższenie stóp procentowych.
 • wzrost stóp procentowych przy spadku kursów walutowych pogarsza sytuację finansową banków i przedsiębiorstw
 • wzrost oprocentowania depozytów, bez możliwości podwyższenia oprocentowania udzielonych pożyczek
 • spadek cen akcji i nieruchomości oznacza straty dla banków i spółek
 • koszty przywozu rosną
 • banki nie są w stanie wspierać przedsiębiorstw
 • niezdolność przedsiębiorstw do wywiązania się ze swoich zobowiązań skutkuje masowymi bankructwami

Światowy kryzys gospodarczo-finansowy od 2007r. do 2009r.

Światowy kryzys gospodarczy i finansowy został wywołany przez sytuację na rynku finansowym w USA w 2007 r., która miała największy wpływ na światowy kryzys gospodarczy i finansowy. Pęknięcie bańki na rynku nieruchomości przyczyniło się do recesji światowej gospodarki. Kredyty hipoteczne były bardzo chętnie udzielane podmiotom nieposiadającym wystarczającej zdolności kredytowej.

Inne przyczyny to m.in. sytuacje:

 • Makroekonomiczne
 • Mikroekonomiczne

Pierwsza z nich dotyczy skali globalnej nierównowagi. Głównymi przyczynami zidentyfikowanymi w tym obszarze są nadwyżki w gospodarkach wschodzących (kraje arabskie eksportujące ropę naftową oraz kraje azjatyckie, takie jak Chiny) oraz słabo rozwinięte systemy pośrednictwa finansowego utrudniające skuteczne inwestycje w takich krajach. Z drugiej strony w krajach rozwiniętych było odwrotnie. Szczególnie w Ameryce Północnej stopa oszczędności była zbyt niska. Ważnym czynnikiem przyczyniającym się do pogłębienia tych problemów była wschodząca, odporna gospodarka chińska w ogólnej gospodarce światowej.

Innym powodem makroekonomicznym było to, że realne stopy procentowe przez długi czas pozostawały niskie. W krajach rozwiniętych spowodowało to szybki wzrost cen kredytów i aktywów (surowców, nieruchomości i akcji). W konsekwencji pojawiły się bańki spekulacyjne. Podsumowując, boom na kredyty hipoteczne, zwiększony popyt na zadłużenie gospodarstw domowych oraz poszukiwanie wysokopłacalnych stóp zwrotu przez instytucje finansowe doprowadziły do poważnych zaburzeń równowagi i nierównowagi w wielu krajach.

Druga dotyczy sytuacji mikroekonomicznej. Problemy wskazują tutaj na kwestie związane z funkcjonowaniem systemów finansowych i podmiotów finansowych. Wymienione tu przyczyny to m.in.

 • Wadliwa struktura, w której menedżerowie zwracali uwagę jedynie na wysokie stopy zwrotu.
 • Błędy w wycenie i pomiarach
 • Słaba struktura nadzorcza
 • Słaby system regulacyjny

Czynniki te, we wspólnej interakcji, przyczyniły się do zwiększenia wielkości dźwigni finansowej. W czasie światowego kryzysu instytucje finansowe musiały znaleźć nowe źródła finansowania, aby spłacić swoje długi. Konsekwencją tego była drastyczna redukcja środków pieniężnych na wielu rynkach oraz spadek cen aktywów, w tym również w krajach nazywanych “rynkami wschodzącymi”. Wysoka dźwignia finansowa doprowadziła do sytuacji, w której niewielka utrata aktywów doprowadziła do poważnych problemów z wypłacalnością instytucji finansowych.