Indeks FTSE 100

Indeks FTSE 100

3817

FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange) znany jako footsie jest to indeks akcji spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange).

Notowania i wykres FTSE100

Indeks FTSE 100 jest jednym z wielu indeksów zarządzanym przez grupy FTSE, stworzony w 1984 roku z wartością bazową 1000 – jako przedsięwzięcie Financial Times oraz London Stock Exchange (giełda londyńska).

Obecnie, grupa FTSE jest niezależną instytucją i nie jest powiązana z Financial Times.

Chociaż inny indeks grupy FTSE, FTSE All-Share Index jest bardziej wszechstronny, to FTSE 100 jest najczęściej stosowanym indeksem w Wielkiej Brytanii. Wynika to z tego, że uwzględnia 100 spółek blue chips o największej kapitalizacji, które stanowią około 81% kapitalizacji rynku w Wielkiej Brytanii.

Zasada ogólna FTSE100:

FTSE 100 jest często stosowany jako podstawa dla instrumentów pochodnych oraz tzw. Exchange Traded Funds (ETF).

Zawieranie transakcji na indeks FTSE 100

Indeks FTSE 100 (potocznie nazywany „Footsie”) uwzględnia akcje 100 największych spółek notowanych na giełdzie londyńskiej. Akronim FTSE oznacza Financial Times Stock Exchange, gdyż indeks powstał w 1984 r. jako wspólne przedsięwzięcie Financial Times i giełdy londyńskiej. Te 100 spółek reprezentuje 81% rynków kapitałowych giełdy londyńskiej.

Indeks ten jest ważony wartością rynkową (lub giełdową), co oznacza, że ceny akcji są ważone według wartości rynkowej wszystkich akcji będących w obrocie.

Spółki składowe są co kwartał poddawane ocenie i lista jest zmieniana tak, aby obejmowała 100 czołowych firm pod względem wartości giełdowej (cena akcji pomnożona przez liczbę dostępnych akcji).

Indeks FTSE 100: Co trzeba wiedzieć

  • Choć wszystkie spółki składowe indeksu FTSE 100 to spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii, na indeks mają także wpływ aktualności z Europy. Aktualności z Wielkiej Brytanii mające wpływ na indeks to: zapowiedzi dotyczące stóp procentowych, wielkości produkcji w Wielkiej Brytanii, statystyki PKB i wskaźniki inflacji.
  • W przeciwieństwie do japońskiego indeksu Nikkei, który ma tendencję do naśladowania trendów wskaźników amerykańskich, FTSE 100 zasadniczo odzwierciedla wskaźniki europejskie. Przed zawarciem transakcji na indeks FTSE 100 należy uważnie obserwować zachowanie innych rynków europejskich.
  • Choć spółki uwzględnione w indeksie FTSE 100 to spółki brytyjskie, znaczna część ich przychodów pochodzi spoza Wielkiej Brytanii. Wiele spółek podaje swe zyski w USD zamiast w GBP. Jest to skutkiem globalnego charakteru gospodarki i dotyczy wielu głównych rynków i wskaźników.
  • W FTSE 100 uwzględnianych jest pięć spółek naftowych (Royal Dutch Shell, BP, BG Group, Tullow Oil i Petrofac), na wartość akcji których w dużo większym stopniu wpływają wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Ponadto 13 spółek działa w przemyśle górniczym, a na ceny ich akcji także wypływają wydarzenia na świecie. Z tego względu na wartość indeksu FTSE 100 wpływają zmiany cen towarów. Należy pamiętać o branżach, w których działają spółki tworzące indeks oraz o czynnikach, które mogą mieć wpływ na ceny w takich branżach.

Indeks FTSE 100 — aktualny kurs i notowania

Zależność między brytyjskim indeksem FTSE 100 a funtem szterlingiem jest dość pogłębiona. 13% FTSE stanowią spółki naftowe, które handlują wyłącznie w dolarach. Dlatego na indeks mają również duży wpływ ceny ropy.

Ze względu na to, że Wielka Brytania ma wkrótce opuścić Unię Europejską w dniu 31 października 2019 roku, sytuacja jest niestabilna i istnieją obawy dotyczące korelacji między FTSE 100 a GBP.

Historycznie, gdy wartość GBP spada, spółki uwzględnione w FTSE 100 zyskują na wartości. Na przykład po referendum w UE w 2016 roku indeks FTSE dodał 10%, a GBP stracił 12% w stosunku do USD.

W wyniku referendum, akcje GlaxoSmithKline, spółki wchodzącej w skład FTSE 100, wzrosły o prawie 20% wobec deprecjacji GBP. Ważną rzeczą jest również to, że GSK zarabia ponad 90% swoich przychodów poza Wielką Brytanią. Firmy, które generują większość przychodów poza krajem, wykazują silniejszą korelację podczas obniżki funta. W końcu firmy te zarabiają w USD, które później z powrotem wymieniają na walutę krajową.

Skutki zysków z kursu walutowego stają się ostatecznie korzystne dla odpowiedniego przedsiębiorstwa. Rentowność firm rośnie, a wraz z nią rośnie cena akcji.

Pomimo faktu, że zyski i straty zwykle kompensują się w ciągu roku, po referendum doszło do stałej słabości funta. Oznacza to, że eksporterzy FTSE 100 odnotowywali znaczny wzrost kursu wymiany przez co najmniej dwa lata.

Jeśli gospodarka Wielkiej Brytanii zdąży poprawić swój stan po Brexicie, pesymizm co do funta prawdopodobnie spadnie. W krótkim okresie wartość funta prawdopodobnie wzrośnie.

Powinno to ostatecznie obniżyć rentowność eksporterów netto FTSE 100, którzy stanowią około 70% indeksu, ponieważ będą musieli ponieść straty kursowe ze względu na wzmocnienie GBP. W przyszłości może to prowadzić do spadku indeksu FTSE 100.

Zasadniczo ta korelacja może być nieprzyjemnym przypomnieniem dla inwestorów, że klasy aktywów nie zawsze działają pozytywnie razem.

Główne informacje o indeksie FTSE 100

FTSE 100 jest notowany na giełdzie w Londynie. Indeks obejmuje akcje 100 dużych brytyjskich spółek wycenianych według wartości godziwej. Jest postrzegany jako wskaźnik dobrobytu dla przedsiębiorstw podlegających prawu brytyjskiemu. Firmy FTSE 100 stanowią około 81% całkowitej kapitalizacji rynkowej giełdy londyńskiej. Inne powiązane indeksy to: FTSE 250, FTSE 350, FTSE SmallCap i Allshare FTSE, który łączy FTSE 100, FTSE 250 i FTSE SmallCap. Całkowita wartość rynkowa spółek indeksowych Grupy FTSE jest obliczana poprzez pomnożenie ceny akcji spółki przez całkowitą liczbę wyemitowanych przez nią akcji. Firmy przestrzegają szeregu wymagań ustalonych przez grupę FTSE i mają pełny wykaz na LSE.

FTSE100 jest najczęściej notowanym wskaźnikiem giełdowym na rynku brytyjskim, który jest obliczany przez grupę FTSE. Grupa FTSE zarządza 250 tys. indeksów. W 2015 roku grupa została trzecim globalnym dostawcą wskaźników przychodów. Klientami FTSE Group są zarówno aktywni, jak i pasywni zarządzający funduszami, konsultanci, właściciele aktywów, detaliści i dostawcy danych finansowych. Produkty FTSE są używane przez uczestników rynku na całym świecie do analizy inwestycji, oceny wyników, alokacji aktywów i zabezpieczeń.

Czynniki wpływające na wartość indeksu FTSE

Mimo że większość spółek objętych indeksem pochodzi z Wielkiej Brytanii, polityczne i gospodarcze wiadomości UE również mają wpływ na FTSE. Główne czynniki wciąż jednak należą do Wielkiej Brytanii. Chodzi m.in. o wiadomości, takie jak decyzje dotyczące stóp procentowych, dane o PKB, produkcji i inflacji.

Większość zysków osiąganych przez firmy w ramach FTSE pochodzi z zagranicy, co zachęca do publikowania kwot nie w funtach, tylko w dolarach amerykańskich. Jak widać z listy, 5 największych firm FTSE działa w branży naftowej (BP, BG Group, Royal Dutch Shell, Petrofac, Tullow Oil), więc na wyniki tych spółek znaczny wpływ mają wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Z kolei, jeśli mówimy o wynikach 13 spółek wydobywczych, w grę wchodzą wydarzenia z dowolnego miejsca na świecie, ponieważ ceny towarów reagują na wszystko.