ECB – Europejski Bank Centralny (European Central Bank)

Prezes Banku Centralnego

2213

Europejski Bank Centralny (EBC) to instytucja, która prowadzi politykę pieniężną i pełni inne funkcje banku centralnego strefy euro. Realizuje te zadania wraz z krajowymi bankami centralnymi państw strefy euro. EBC stanowi podstawę Eurosystemu i Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC). Został założony w czerwcu 1998 r. i zastąpił Europejski Instytut Walutowy (EIW). Siedziba EBC mieści się we Frankfurcie nad Menem, w niemczech.

 • Europejski Bank CentralnyEBC jest bankiem centralnym strefy euro, który został założony w 1998 r. We Frankfurcie w Niemczech.
 • EBC jest jedną z najsilniejszych instytucji finansowych na świecie.

Europejski Bank Centralny został utworzony w celu utrzymania stabilności cen w strefie euro, a tym samym ochrony wartości euro. EBC jest głównym administratorem polityki pieniężnej w strefie euro.

Ważne jest, aby inwestor podążał za decyzjami podjętymi przez EBC, ponieważ zmiany stóp procentowych wpływają na rynki finansowe, zwłaszcza jeśli zmiany te są nieoczekiwane.

Struktura Europejskiego Banku Centralnego składa się z następujących organów

 • Rada Prezesów;
 • Zarządz;
 • Rada Generalna;
 • Rada Nadzorcza.

Warto zauważyć, że głównym organem decyzyjnym w strukturze Europejskiego Banku Centralnego jest Rada Prezesów, która składa się z sześciu członków Zarządu i prezesów banków centralnych strefy euro.

Cele EBC

 • utrzymanie stabilności cen (niska inflacja)
 • wspieranie realizacji ogólnych celów polityki gospodarczej UE w odniesieniu do stabilności cen, wysokiego poziomu zatrudnienia oraz stałego i nieinflacyjnego wzrostu.

Zadania EBC

Głównym celem Europejskiego Banku Centralnego jest rozwój i prowadzenie wspólnej polityki pieniężnej w strefie euro oraz utrzymanie siły nabywczej euro, zapewniając w ten sposób stabilność cen w strefie euro. Bank odpowiada za nadzór nad systemami bankowymi w krajach UE, prowadzenie operacji wymiany walut, wykonuje emisję w stosunku do euro, gromadzi dane statystyczne niezbędne do prowadzenia polityki pieniężnej i funkcjonowania systemów płatniczych, a także zapobiega fałszowaniu banknotów.

Najważniejsze zadania

 • ustalanie i wdrażanie polityki pieniężnej strefy euro;
 • przeprowadzanie operacji walutowych;
 • utrzymywanie oficjalnych rezerw walutowych państw strefy euro i zarządzanie tymi rezerwami (zarządzanie portfelem);
 • wspieranie sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych.

Wykonując te zadania, EBC działa w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), który obejmuje EBC i 28 banków centralnych Unii Europejskiej, w tym Polskę (Narodowy Bank Polski). Jednym z ważnych zadań NBP, jakim jest min. na bieżąco gromadzi, przetwarza i analizuje dane z zakresu: bilansu płatniczego, zadłużenia zagranicznego lub międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w celu dostosowania opracowanych statystyk do wymagań Unii Europejskiej.

W celu uregulowania współpracy między dwoma niezależnymi systemami tworzenia statystyki europejskiej: Europejskim Systemem Statystycznym (ESS) i Europejskim Systemem Banków Centralnych (ESBC), utworzono go w 2013 r. Na podstawie protokołu ustaleń Europejskiego Forum Statystycznego. Głównym celem EFS jest osiągnięcie konsensusu w kwestiach takich jak priorytety współpracy, a także spójność programów statystycznych między systemami ESS i ESBC.

Przedstawiciele Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego, w tym prezes Głównego Urzędu Statystycznego i Komitetu Statystycznego ESBC, w tym przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego, biorą udział w corocznych spotkaniach Europejskiego Forum Statystycznego.

Pozostałe zadania

 • Banknoty: EBC ma wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na drukowanie i emisję banknotów w strefie euro.
 • Statystyki: EBC, we współpracy z krajowymi bankami centralnymi, gromadzi informacje statystyczne niezbędne do wykonywania powierzonych mu zadań.
 • Stabilność finansowa i nadzór finansowy: Eurosystem (EBC i banki centralne krajów strefy euro) działa na rzecz sprawnego funkcjonowania różnych obszarów polityki oraz ogólnej stabilności systemu finansowego. W 2014 r. zacznie również odpowiadać za nadzór nad bankami, co będzie pierwszym krokiem w kierunku utworzenia tak potrzebnej dziś unii bankowej.
 • Współpraca międzynarodowa i europejska: EBC utrzymuje kontakty robocze z właściwymi instytucjami, organami i forami, na poziomie zarówno unijnym, jak i globalnym.

Dane kontaktowe

 • Adres Sonnemannstrasse 20 D-60314 Frankfurt-am-Main Deutschland
 • Tel +49 69 13 44 0
 • Faks +49 69 13 44 60 00