Dziedziczenie środków pieniężnych zgromadzonych w OFE

1149

Środki pieniężne gromadzone w OFE podlegają dziedziczeniu do momentu uzyskania dożywotniej emerytury kapitałowej. Od tej chwili, środki te podlegają dziedziczeniu, o ile śmierć emeryta nastąpi w okresie trzech lat od momentu przejścia na emeryturę.

Środki pieniężne gromadzone w OFE podlegają dziedziczeniu do czasu nabycia przez członka OFE prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej czyli do momentu ukończenia przez niego 65 roku życia.

Członek OFE, który ukończył 65 rok życia uzyskuje prawo do dożywotniej emerytury kapitałowej. Wraz z przejściem na emeryturę jego składka zgromadzona w OFE zostaje przekazana do jednego z zakładów emerytalnych (1), z którego będzie następowała wypłata emerytury dożywotniej.

Środki znajdujące się w zakładzie emerytalnym są dziedziczone jedynie przez okres pierwszych trzech lat i jedynie w części. Jeżeli śmierć emeryta nastąpi po okresie wspomnianych wyżej trzech lat, prawo do wypłaty środków gromadzonych w OFE w ramach spadku wygasa.

Członek OFE w momencie podpisywania umowy o członkostwo, może wskazać imiennie osoby, na rzecz których ma nastąpić, po jego śmierci, wypłata środków zgromadzonych na rachunku w OFE. Przy czym, jeżeli członek OFE, w chwili śmierci, pozostawał w związku małżeńskim, fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka zmarłego w OFE, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.

Reszta środków zgromadzonych na rachunku, niewykorzystana w sposób opisany powyżej, przekazana zostaje osobom wskazanym imiennie przez zmarłego, a w sytuacji gdy zmarły nie wskazał żadnej osoby, środki te wchodzą w skład spadku.

Podobnie jak w przypadku członka OFE, osoba, która nabyła uprawnienia do wypłaty dożywotniej emerytury kapitałowej a składki zgromadzone przez nią w OFE zostały przekazane do zakładu emerytalnego, który będzie dokonywał wypłaty tej emerytury, może wskazać imiennie osoby uposażone, na rzecz których nastąpi wypłata środków. Wypłata ta ma formę jednorazowego świadczenia pieniężnego.


(1) Zakład emerytalny to, w rozumieniu przepisów o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych, specjalnie utworzony podmiot, którego jedynym zadaniem będzie wypłacanie dożywotnich emerytur kapitałowych, Według stanu na koniec listopada 2009 r. sposób funkcjonowania zakładów emerytalnych jest nieuregulowany.