Podpisanie umowy z OFE albo losowanie

1316

Umowa z otwartym funduszem emerytalnym zostaje zawarta z chwilą podpisania przez osobę przystępującą i osobę reprezentującą OFE formularza umowy.

Formularz  musi spełniać warunki określone w przepisach oraz zawierać wymagane oświadczenia i dane. Przygotowywany jest przez OFE i tylko na takim formularzu może zostać zawarta umowa. Osoba reprezentująca otwarty fundusz emerytalny jest zobowiązana oznaczyć na formularzu datę zawarcia umowy.

Umowę z funduszem emerytalnym można zawrzeć również korespondencyjnie, wówczas zostaje zawarta z chwilą podpisania formularza przez osobę reprezentującą fundusz. Powinno to nastąpić niezwłocznie po jego otrzymaniu, pod warunkiem, że otrzymany formularz został prawidłowo wypełniony. Przy korespondencyjnym zawieraniu umowy fundusz emerytalny ma prawo uzależnić jej zawarcie od:

  • poświadczenia wiarygodności podpisu osoby przystępującej do funduszu w sposób przez siebie określony (np. przez notariusza),
  • przekazania sporządzonej w określonej przez siebie formie (np. przez notariusza) kopii określonego przez siebie dokumentu potwierdzającego prawdziwość podstawowych danych osoby przystępującej do funduszu.

OFE nie może odmówić zawarcia umowy, o ile osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do funduszu spełnia warunki określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

Co się stanie, jeżeli nie zapiszesz się do OFE? ZUS dokona wyboru za Ciebie. Nastąpi to w drodze losowania.

Losowanie jest równorzędnym do zawarcia umowy sposobem przystąpienia do OFE i skutkuje pełnym członkostwem w otwartym funduszu emerytalnym.

Nie później niż w terminie 7 dni od chwili podjęcia pierwszej pracy masz obowiązek zawarcia umowy z OFE. Jeżeli go nie dopełnisz, ZUS wezwie Cię na piśmie do zawarcia umowy z otwartym funduszem emerytalnym w terminie:

  • do 10 stycznia – jeżeli od daty otrzymania wezwania do dnia losowania (ostatniego dnia roboczego stycznia) jest mniej niż 30 dni, termin ten mija 10 lipca;
  • do 10 lipca – jeżeli od daty otrzymania wezwania do dnia losowania (ostatniego dnia roboczego stycznia) jest mniej niż 30 dni, termin ten mija 10 stycznia.

Jeżeli w tych terminach nie podpiszesz umowy, ZUS wylosuje otwarty fundusz dla Ciebie – spośród tych OFE, które uzyskały stopy zwrotu wyższe niż średnie ważone stopy zwrotu w dwóch ostatnich okresach rozliczeniowych i których aktywa na koniec drugiego okresu rozliczeniowego z roku poprzedniego nie przekraczały 10% wartości aktywów netto wszystkich otwartych funduszy.

Jeżeli żaden z OFE, których aktywa w końcu drugiego okresu rozliczeniowego w roku poprzednim nie przekroczyły 10 % wartości aktywów netto wszystkich otwartych funduszy, nie uzyskał w dwóch ostatnich okresach rozliczeniowych stóp zwrotu wyższych niż średnie ważone stopy zwrotu w każdym okresie rozliczeniowym, Zakład wyznacza OFE w drodze losowania spośród funduszy, które uzyskały stopy zwrotu wyższe niż średnie ważone stopy zwrotu w jednym okresie rozliczeniowym.

ZUS przeprowadza losowanie w ostatnim dniu roboczym stycznia lub lipca, przy czym liczba ubezpieczonych uzyskujących członkostwo w poszczególnych otwartych funduszach wyznaczonych w wyniku losowania powinna być równa.