Jak zawrzeć umowę kredytową?

kredyty

883

Umowa kredytu musi być zawarta na piśmie i określać:…

Umowa kredytu musi być zawarta na piśmie i określać:

 • strony umowy, czyli określenie banku i osoby biorącej kredyt

 • kwotę i walutę kredytu,

 • cel, na który kredyt został udzielony, np. zakup mieszkania

 • wysokość oprocentowania kredytu oraz warunki jego ew. zmiany,

 • zasady i termin spłaty, oraz warunki jego zmiany, np. warunki wcześniejszej spłaty kredytu, prolongaty spłaty czy zawieszenia spłaty na określony czas,

 • sposób zabezpieczenia spłaty,

 • zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,

 • terminy i sposób dyspozycji środków pieniężnych przez kredytobiorcę,

 • wysokość prowizji (jeżeli umowa ją przewiduje), marżę banku,

 • warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy,

 • dodatkowe warunki przy udzielaniu kredytu: np. bank udzieli kredytu, jeśli wykupimy ubezpieczenie na życie, ubezpieczymy się od konsekwencji utraty pracy bądź skorzystamy z oferowanej karty kredytowej.

Powyższe warunki dotyczą umowy kredytowej o stałej stopie procentowej.

Jeżeli kredyt ma być oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, umowa powinna zawierać dodatkowo informacje o:

 • warunkach zmiany stopy procentowej kredytu,

 • sposobie powiadomienia kredytobiorcy i poręczycieli o każdej zmianie stopy oprocentowania.

Jeśli bierzemy kredyt w walucie obcej, oprócz oprocentowania samej kwoty kredytu np. 100 tys. €, które może być zmienne lub (najczęściej) stałe, o wysokości spłacanych rat decyduje jeszcze kurs waluty kredytu.