Czym są rezerwy walutowe?

964

Rezerwy walutowe to aktywa utrzymywane przez bank centralny na rezerwie w walutach obcych. Rezerwy te są wykorzystywane do zabezpieczenia zobowiązań i wpływania na politykę pieniężną. Obejmują one wszelkie pieniądze zagraniczne przechowywane przez bank centralny, taki jak Bank Rezerwy Federalnej USA czy w Polsce Narodowy Bank Polski.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

  • Rezerwy walutowe to aktywa utrzymywane przez bank centralny na rezerwie w walutach obcych, które mogą obejmować obligacje, bony skarbowe i inne rządowe papiery wartościowe,
  • Większość rezerw walutowych na świecie jest utrzymywana w dolarach amerykańskich, przy czym Chiny są największym posiadaczem rezerw walutowych na świecie,
  • Ekonomiści sugerują, że najlepiej jest trzymać rezerwy walutowe w walucie, która nie jest bezpośrednio związana z walutą kraju.

Jak działają rezerwy walutowe

Rezerwy walutowe mogą obejmować banknoty, depozyty, obligacje, bony skarbowe i inne rządowe papiery wartościowe. Aktywa te służą wielu celom, ale przede wszystkim są przechowywane w celu zapewnienia, że centralna agencja rządowa posiada fundusze rezerwowe, jeżeli ich waluta krajowa szybko się zdewaluuje lub stanie się w całości niewypłacalna.

Powszechną praktyką w krajach na całym świecie jest utrzymywanie przez ich banki centralne znacznych rezerw w walucie obcej. Większość tych rezerw jest przechowywana w dolarze amerykańskim (USD), ponieważ jest to waluta najczęściej wymieniana na świecie. Nierzadko rezerwy walutowe składają się również z funta brytyjskiego (GBP), euro (EUR), juana chińskiego (CNY) lub jena japońskiego (JPY).

Ekonomiści teoretyzują, że lepiej jest trzymać rezerwy walutowe w walucie, która nie jest bezpośrednio związana z własną walutą kraju, aby stworzyć barierę w przypadku szoku na rynku. Jednak praktyka ta stała się trudniejsza, ponieważ waluty stały się bardziej ze sobą powiązane, ponieważ handel światowy stał się łatwiejszy.

WAŻNE

Rezerwy walutowe są wykorzystywane nie tylko do zabezpieczenia zobowiązań, ale także wpływają na politykę pieniężną.

Przykład rezerw walutowych

Największym obecnie posiadaczem rezerwy walutowej na świecie są Chiny, kraj posiadający ponad 3 biliony USD swoich aktywów w walucie obcej. Większość ich rezerw walutowych jest przechowywana w dolarach amerykańskich. Jednym z powodów jest to, że ułatwia to realizację handlu międzynarodowego, ponieważ większość transakcji odbywa się w dolarach amerykańskich.

Arabia Saudyjska posiada również znaczne rezerwy walutowe, ponieważ kraj ten opiera się głównie na eksporcie swoich ogromnych zasobów ropy naftowej. Jeśli ceny ropy zaczną gwałtownie spadać, ucierpi na tym jej gospodarka. Trzymają one w rezerwach duże ilości funduszy zagranicznych, które w razie potrzeby mogą służyć jako poduszka, nawet jeśli jest to tylko tymczasowe rozwiązanie.

Rezerwy walutowe Rosji są przechowywane w większości w dolarach amerykańskich, podobnie jak w innych częściach świata, ale część rezerw jest również przechowywana w złocie. Ponieważ złoto jest towarem o wartości bazowej, ryzyko polegania na złocie w przypadku załamania rosyjskiej gospodarki polega na tym, że wartość złota nie będzie na tyle znacząca, aby zaspokoić potrzeby kraju.

Innym niebezpieczeństwem związanym z wykorzystaniem złota jako rezerwy jest to, że majątek ten jest wart tylko tyle, ile ktoś inny jest gotów za niego zapłacić. W czasie załamania gospodarczego oddałoby to moc określania wartości rezerwy złota, a więc i finansowego zaplecza Rosji, w ręce podmiotu chcącego go kupić.