GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

536

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zapewnia ochronę prawa do prywatności. Kontroluje i nadzoruje sprawy związane z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o danych osobowych.

Każdy ma prawo do ochrony swoich danych. Gwarantuje to nasza Konstytucja. Sztuka. 47 zagwarantował obywatelom prawo do prywatności, a art. 51 – dla każdej osoby – prawo do ochrony dotyczących ich informacji oraz w zakresie ochrony danych osobowych również odgrywa ważną rolę Dyrektywa 95/46 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady, która obowiązuje od 30 kwietnia , 1998.

Zasady ochrony danych określone w powyższej dyrektywie zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych. Ustawa określa, kto może ujawniać dane, oraz określa prawa i obowiązki organów, instytucji i osób prowadzących pliki danych osobowych. Określa również prawa osób, których dane dotyczą, w taki sposób, aby zagwarantować maksymalną ochronę praw i wolności każdej osoby fizycznej oraz szanować jej życie prywatne.

Dyrektywa ta przewidywała ustanowienie krajowych organów nadzorczych, których zadaniem byłoby monitorowanie zgodności z nią. Dlatego w naszym kraju strażnikiem praw do ochrony danych osobowych jest GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych. Jest to organ pełniący funkcję kontrolną i nadzorczą w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji o danych osobowych. Wydaje decyzje administracyjne i rozpatruje skargi dotyczące wdrażania przepisów o ochronie danych osobowych, prowadzi rejestr zbiorów danych, opiniuje akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Jest wybierany przez Sejm na czteroletnią kadencję. On ma odporność. GIODO nie ma inicjatywy legislacyjnej.

GIODO ma własną stronę internetową, na której możemy znaleźć między innymi:

 • Jak zarejestrować plik danych osobowych?
 • Kto jest zobowiązany do zarejestrowania osobistej bazy danych?
 • Czy sklep internetowy musi zarejestrować zestaw danych osobowych w GIODO?
 • Prawa osób, których dane są przetwarzane.

W sytuacji naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę między innymi, jeśli:

 • nastąpiło naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych – w drodze decyzji administracyjnej. Następnie GIODO nakazuje przywrócenie legalnego stanu.

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych GIODO nakazuje, w drodze decyzji administracyjnej, przywrócić stan prawny poprzez: usunięcie braków,

 • uzupełnianie, aktualizowanie, poprawianie, udostępnianie lub nieudostępnianie danych osobowych,
 • stosowanie dodatkowych środków zabezpieczających gromadzone dane osobowe,
 • zawieszenie przekazywania danych osobowych za granicę,
 • zabezpieczanie danych lub przekazywanie ich innym podmiotom,
 • usunięcie danych osobowych (art. 18 ust. 1 ustawy).

GIODO może również:

 • powiadomić organy ścigania o popełnieniu przestępstw określonych w przepisach prawa karnego,
 • złożyć wniosek o ukaranie dyscyplinarne,
 • zwrócić się do administratorów danych o zmianę niewłaściwych praktyk (tzw. Sygnalizacja).

W jaki sposób?

Skarga może zostać złożona w formie pisemnej lub ustnej w celu zarejestrowania. Możliwe jest przesłanie do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pocztą tradycyjną lub osobiście w biurze GIODO.

Mamy również możliwość złożenia reklamacji drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki odbiorczej dostępnej na stronie internetowej GIODO. Należy jednak o tym pamiętać, że reklamacja powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Ustawowy termin rozpatrzenia sprawy wynosi jeden miesiąc. W szczególnie skomplikowanych przypadkach może zostać przedłużony do 2 miesięcy. W tym czasie GIODO może poprosić strony o złożenie pisemnych wyjaśnień lub przesłanie dokumentów lub przeprowadzenie działań kontrolnych na terenie administratora danych.