Co to jest Gwarancja bankowa ?

826

Gwarancja bankowa jest to obietnica od banku lub innej instytucji kredytowej, że jeśli kontrahent nie wywiąże się z umowy, bank będzie musiał pokryć straty.Tak więc, jeśli klient zalega z płatnościami na rzecz drugiej strony lub odmówi zapłaty, Bank pokryje tę stratę na swoim rachunku.

Istnieje ryzyko, że jedna ze stron nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec drugiej strony podczas partnerstwa na szczeblu lokalnym lub międzynarodowym. Gwarancja bankowa jest szeroko stosowana na całym świecie jako niezawodna ochrona drugiej strony przed stratami finansowymi.

Jak to działa / Przykład:

Załóżmy, że firma XYZ to niewielka, stosunkowo nieznana firma restauracyjna, która chciałaby kupić za 3 miliony dolarów sprzęt kuchenny. Sprzedawca sprzętu może zażądać by Firma XYZ ustanowiła gwarancję bankową, aby czuć się bardziej pewnie, że otrzyma zapłatę za dostarczenie wyposażenia do firmy restauracyjnej XYZ. 

Aby uzyskać tę gwarancję bankową, firma XYZ żąda jej od preferowanego pożyczkodawcy (zazwyczaj banku, w którym prowadzi rachunki pieniężne ). Pożyczkodawca udziela gwarancji na piśmie, które jest następnie przekazywane firmie XYZ i jej dostawcy. Pożyczkodawca firmy XYZ zasadniczo zostaje współsygnatariuszem umowy kupna ze sprzedawcą.Dlaczego jest to ważne:

Gwarancja bankowa umożliwia firmom dokonywanie zakupów, których w innym przypadku nie byliby w stanie dokonać; gwarancje te służą zatem zwiększeniu możliwości rozwoju działalności gospodarczej, a z drugiej strony zmniejszają ryzyko niewywiązania się z zobowiązań przez kontrahenta.

Dla kogo gwarancje bankowe są najlepszym rozwiązaniem ?

Jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz działalność handlową bądź usługową w obrocie krajowym i zagranicznym, często podrużujesz i dzięki temu nawiązujesz nowe kontakty handlowe, a także pragniesz poprawić swoją wiarygodność wobec kontrahentów to wtedy gwarancja bankowa jest idealnym rozwiązaniem dla Twojej działalności. Gwarancja będzie nieodzownym narzędziem wspierania Twojego biznesu, ponieważ wystawiając ją, zwiększysz swoją wiarygodność wobec nowego kontrahenta. Będąc beneficjentem gwarancji, zminimalizujesz ryzyko niezrealizowania umowy przez dostawcę produktów czy usług.

Gwarancja może zabezpieczyć m.in.:

 •   zobowiązania do realizacji dostaw lub usług,
 •   kontraktowe zobowiązania płatnicze
 •   zobowiązania, które wynikają z ustawy o zamówieniach publicznych
 •   zobowiązania celne i podatkowe.

Korzyści jako zleceniodawca gwarancji

 • wzmacniasz swoją wiarygodność na rynku;
 • zwiększasz szansę na wygraną w przetargu lub korzystne kontrakty (w wielu przypadkach prawo wymusza zabezpieczenie gwarancją bankową);
 • możesz wykorzystać gwarancję jako atut, aby np. wynegocjować dłuższy termin płatności;
 • poprawiasz swoją płynność finansową (nie musisz wpłacać kontrahentowi depozytu);
 • wzmacniasz swoją zdolność kredytową (dzięki wiarygodności Banku jako gwaranta)

Korzyści dla beneficjentów

Jeśli jesteś beneficjentem transakcji:

 • gwarancja chroni Cię, gdy Twój kontrahent nie wywiązuje się z warunków umowy;
 • sprawnie i szybko i bez kosztów wyegzekwujesz należność (niezależnie od sytuacji finansowej kontrahenta);
 • łatwiej pozyskasz finansowanie

Główne rodzaje gwarancji bankowych

1. Gwarancja płatności. Ten rodzaj gwarancji stanowi zabezpieczenie zobowiązań płatniczych Kupującego wobec Sprzedawcy.

2. Gwarancje zwrotu zaliczki. Niniejsza gwarancja stanowi zobowiązanie banku do zwrotu zaliczki na wypadek, gdyby po otrzymaniu zaliczki sprzedawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań umownych.

3. Gwarancja wykonania umowy. Niniejsza gwarancja stanowi zabezpieczenie terminowej dostawy towarów lub wykonania usług zgodnie z umową.

4. Gwarancje przetargowe. Niniejsza gwarancja odgrywa rolę bezpieczeństwa w przypadkach, gdy Spółka nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec organizacji przetargowej lub innej strony.

5. Gwarancja na rzecz organów celnych. Niniejsza gwarancja stanowi zabezpieczenie zobowiązania przedsiębiorstwa dokonującego operacji importu i eksportu do organów celnych w zakresie zapłaty podatków i ceł.

6. Gwarancje wykonania gwarancji. Niniejsza gwarancja odgrywa rolę zabezpieczenia jakości przy dostawie.

7. Gwarancja zwrotu kredytu. Niniejsza gwarancja stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu.

Jakie korzyści osiągnie beneficjent gwarancji bankowej?

 • podniesie bezpieczeństwo realizacji transakcji handlowej z kontrahentem,
 • ograniczy ryzyko niewywiązania się przez kontrahenta z warunków umowy,
 • w sprawny sposób wyegzekwuje swoje należności poprzez instrument, jakim jest gwarancja,
 • szybko otrzyma wypłatę kwoty roszczenia bez względu na sytuację finansową kontrahenta, a także bez zwłoki, jaka towarzyszy zwykle postępowaniu sądowemu,
 • Bank przejmie za niego ryzyko kontrahenta.