Jakich zabezpieczeń może żądać bank?

bank

1120

Bank ma prawo żądać zabezpieczenia spłaty kredytu w formach przewidzianych w kodeksie cywilnym i prawie wekslowym, a także w postaci zgodnej ze zwyczajami przyjętymi…

Bank ma prawo żądać zabezpieczenia spłaty kredytu w formach przewidzianych w kodeksie cywilnym i prawie wekslowym, a także w postaci zgodnej ze zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym i zagranicznym.

Do najczęściej stosowanych przez banki zabezpieczeń należą:

  • hipoteka

  • ubezpieczenie majątkowe lub osobowe (ubezpieczenie nieruchomości na rzecz banku albo ubezpieczenie na życie osoby biorącej kredyt, nabywanie najczęściej jako produkt w banku)

  • poręczenie

  • weksel

  • zastaw

Banki mogą wystawić bankowy tytuł egzekucyjny, który może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Warunkiem jest nadanie przez sąd klauzuli wykonalności. Dłużnikowi służy powództwo przeciwegzekucyjne. Egzekucja może być prowadzona wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio zawarła z bankiem umowę, z której wynika jej zobowiązanie wobec banku albo jest jego dłużnikiem z tytułu zabezpieczenia wierzytelności i złożyła pisemne świadczenie o poddaniu się egzekucji. Takie oświadczenie jest w praktyce częstym warunkiem otrzymania kredytu.

Inaczej mówiąc, gdy zalegasz ze spłatą kredytu, komornik może zapukać nie tylko do Twoich drzwi, ale również odwiedzi kogoś, kto za Ciebie poręczył!