Kredyt kupiecki – wszystko co warto wiedzieć

766

Kredyt kupiecki, nazywany również handlowym lub towarowym to odroczenie płatności za towary lub usługi zakupione przez jedno przedsiębiorstwo od drugiego, udzielany przez sprzedawcę na krótki okres, przede wszystkim w celu zapewnienia nabywcy środków na finansowanie zapasów. Ten rodzaj kredytu (tzw. kredyt w rachunku otwartym), rejestrowanego przez sprzedawcę jako należność, a przez kupującego jako zobowiązanie, jest najbardziej rozpowszechniony w handlu krajowym w Stanach Zjednoczonych. Handel międzynarodowy i w wielu krajach europejskich jest częściej finansowany za pomocą akceptów handlowych i weksli.

Zakres i struktura kredytów handlowych w danej branży zależy od wielu czynników, w tym od średniej stopy obrotu zapasami, charakteru towarów, których to dotyczy – np. ich nietrwałości – od względnej wielkości firm kupujących i sprzedających oraz od stopnia konkurencji. Jeżeli na przykład zapasy towarów szybko się odwrócą, to prawdopodobnie duża ilość bardzo krótkoterminowych kredytów zostanie udzielona. Długoterminowy kredyt zostanie udzielony na towary o powolnym obrocie. Jak można by się spodziewać, duże przedsiębiorstwa będą prawdopodobnie kredytodawcami netto dla mniejszych.

Kredyt kupiecki – wszystko co warto wiedzieć

Zdarzają się sytuacje, gdy przedsiębiorca jest zainteresowany zakupem towarów lub usług i nie ma wystarczających środków finansowych na spłatę należności. Kredyt kupiecki jest wygodnym rozwiązaniem w tej sytuacji.

Kredyt kupiecki jest formą zgody sprzedającego na otrzymanie zapłaty za towary lub usługi po dacie dostawy. Nie wymaga on specjalnej formy prawnej. Może ona zostać potwierdzona umową, uzgodnionymi warunkami lub terminem płatności.

Prowadząc małe lub średnie przedsiębiorstwo, przedsiębiorca ma do dyspozycji raczej niewielką ilość aktywów. W tej sytuacji banki nie pomagają w pozyskiwaniu kapitału krótkoterminowego (istnieje niska zdolność kredytowa).

Handel kredytem kupieckim odbywa się w dwóch formach:

  • kredyt odbiorcy w formie zaliczki, oraz
  • kredyt dostawcy.

Kredyt kupiecki – jakie warunki trzeba spełnić?

Istnieją dwie podstawowe metody przyznawania kredytów handlowych na rynku. Należy dokonać rozróżnienia między podejściem indywidualnym i systemowym. Pierwsza polega na sprawdzeniu wiarygodności kredytowej kontrahenta. Na podstawie tej oceny przygotowywana jest oferta kredytowa. Z drugiej strony podejście systemowe polega na grupowaniu kontrahentów w odpowiednie kategorie, którym przypisuje się określone warunki kredytowe.

Kredyt kupiecki – jakie korzyści?

Kredyt kupiecki, jako niebankowa forma finansowania działalności gospodarczej, jest popularną alternatywą dla kredytu udzielanego przez instytucje kredytowe. Przede wszystkim eliminuje skomplikowaną ścieżkę bankową i umożliwia finansowanie handlu pomiędzy kontrahentami.

Dodatkowo jest formą konkurencyjną ze względu na koszty. W handlu gospodarczym określany jest jako najtańszy. Kredytobiorca ma możliwość sprzedaży towarów lub usług przed terminem płatności. Ponadto kredyt kupiecki jest zazwyczaj oferowany nieodpłatnie. Firmy nie ponoszą kosztów odsetek. Jest to szczególnie korzystne dla początkujących przedsiębiorców, którzy nie mają zdolności kredytowej.

Kredyt kupiecki – zalety

Kredyt kupiecki jest konkurencyjny w stosunku do kredytów bankowych również ze względu na koszty. Nazywany jest najtańszym kredytem, ponieważ pozwala kupującemu sprzedać towar jeszcze przed terminem, a tym samym nie musi angażować własnych środków ani aktywować kredytów obrotowych na ten okres. W ten sposób kupujący może mieć do dyspozycji przez pewien okres czasu fundusze innych osób lub utworzyć fundusz rezerwowy, który gwarantuje dotrzymanie terminów płatności, a co za tym idzie, utrzymanie płynności finansowej.

Jednak uznanie go za najtańszy kredyt jest uzależnione od zastosowania wspólnego rabatu. Jeżeli zostanie on wykorzystany bez wsparcia tego instrumentu, może okazać się niezbyt tani, ale niezbyt skomplikowany, a tym samym atrakcyjny i szybki do uzyskania.

Pod względem prawnym kredyt kupiecki jest szczególnym rodzajem kredytu, w którym partnerami są podmioty gospodarcze, które nie są instytucjami finansowymi. Zwykła transakcja kupna i sprzedaży zamienia się w kredyt kupiecki, jeśli partnerzy transakcji zgodzą się na odroczenie płatności. Liczba dni pomiędzy dostawą towaru lub wykonaniem usługi a planowanym terminem płatności nazywana jest czasem kredytu.

Rynek dostawców i odbiorców

W niektórych branżach kredyt handlowy działa samodzielnie, bez wsparcia dodatkowych instrumentów finansowych. Oznacza to, że producent ustala zasady płatności bez negocjacji, a odbiorca ma wybór, czy przystąpić do takiej umowy, czy nie. W takich przypadkach producent traktuje swoją pozycję na rynku w sposób autorytatywny i nie stosuje dodatkowych zachęt w celu pozyskania odbiorcy. Jest to rynek dostawcy.

Odwrotna sytuacja ma miejsce, gdy odbiorca towarów ma przewagę i to on dyktuje warunki płatności. Jest to tak zwany rynek odbiorcy. Rynki, na których odbiorca lub dostawca ma przewagę, stanowią nierównowagę ekonomiczną. Wtedy nikt nie musi ubiegać się o dodatkowe wsparcie, ponieważ jego pozycja tego nie wymaga.

Kredyt kupiecki – ryzyko sprzedawcy

Sprzedający jest stroną, która ponosi bardzo wysokie ryzyko związane z umową o kredyt kupiecki. Dlatego w praktyce taki kredyt jest przyznawany firmom, do których mają Państwo pełne zaufanie i które mają swoje podstawy w długoterminowej współpracy. Kredyt kupiecki jest przeznaczony dla klientów, którzy nie mają wątpliwości, że wypełnią swoje zobowiązania i zapłacą w terminie.

Sprzedawca, który rozważa możliwość udzielenia kredytu kupieckiego, musi rozważyć podjęcie ryzyka. Klienci bez zweryfikowanej wiarygodności traktowani są z dużą ostrożnością – na początku współpracy nie mogą liczyć na otrzymanie odroczonych płatności, a dopiero po pewnym czasie mogą się o nie starać.

Istnieją możliwości dodatkowego zabezpieczenia odroczenia płatności, co pozwala przezwyciężyć obawy o nierzetelność w spłacie kredytu. Sprzedający może zażądać od kupującego odpowiedniego zabezpieczenia w postaci zapisu w umowie o naliczeniu odsetek karnych za zwłokę, weksla in blanco, poręczenia, zastawu lub gwarancji bankowej.

Zabezpieczenie kredytu kupieckiego

Zabezpieczenie kredytu kupieckiego to nie tylko środki podejmowane w celu zagwarantowania spłaty odroczonych płatności. Zaległości w płatnościach są poważnym problemem w gospodarce, a skuteczna windykacja należności jest często warunkiem utrzymania firmy na rynku.

Możliwe jest jednak, że wszystkie odroczone płatności są spłacane w terminie, ale kwota udzielonego kredytu kupieckiego znacznie obciąża płynność finansową przedsiębiorstwa.

Pomimo braku zatorów spowodowanych opóźnieniami w płatnościach, w finansach firmy istnieje „głód” środków. W takich przypadkach faktoring jest instrumentem wspierającym jako bezpieczne uzupełnienie kredytu kupieckiego.

Pomaga on zamienić przeterminowane należności na gotówkę, dzięki czemu znikają problemy z bieżącą spłatą zobowiązań, a tym samym poprawia się bilans firmy.