Obligacje hurtowe

obligacje

1346

Hurtowe obligacje skarbowe są dostępne od czerwca 1992 r. Ich sprzedaż na rynku pierwotnym odbywa się na przetargach organizowanych przez Narodowy Bank Polski – agenta emisji. Przetargi odbywają się zwykle dwa razy w miesiącu, zwykle w środy. Zwyczajowo pięcioletnie obligacje o stałym kuponie i dwuletnie obligacje o zerowym kuponie są sprzedawane na pierwszej aukcji każdego miesiąca, dziesięcioletnie obligacje są oferowane na drugim, z papierami wartościowymi o stałym oprocentowaniu w ciągu jednego miesiąca i kuponem o zmiennej stopie w Następny.

Wszystkie obligacje hurtowe są papierami na okaziciela, są emitowane w formie zdematerializowanej. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zajmuje się rozliczaniem i przechowywaniem obligacji hurtowych. Wartość tych obligacji wynosi 1000 PLN, wszystkie notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Aktualnie w ofercie znajdują się cztery rodzaje obligacji hurtowych:

  • obligacje dwuletnie zerokuponowe (OK),
  • obligacje pięcioletnie o stałym oprocentowaniu (OS),
  • obligacje dziesięcioletnie o stałym oprocentowaniu (DS),
  • obligacje dziesięcioletnie o zmiennym oprocentowaniu (DZ).

Obligacje dwuletnie zerokuponowe (OK)

Jako obligacje zerokuponowe są sprzedawane z dyskontem. Cena sprzedaży jest ustalana na przetargu, a minimalna wartość nominalna oferty złożonej przez uczestnika aukcji lub za jego pośrednictwem nie może być mniejsza niż 1 000 000 PLN.

Po upływie terminu składania ofert zakupu obligacji Minister Finansów określa najniższą akceptowaną cenę dla danej oferty i wszystkie oferty o cenie wyższej niż najniższa zaakceptowana cena oferty są akceptowane, a oferty o cenie równej najniższej zaakceptowanej ofercie cena może być zaakceptowana w całości lub obniżona. Oznacza to, że obligacje są sprzedawane po różnych cenach.

Minister finansów może odkupić dwuletnie obligacje zerokuponowe przed terminem wykupu. Przetargi odkupu mogą się odbyć rok po pierwszej aukcji, ale nie później niż 7 dni przed wykupem. Obligacje te mogą być również sprzedawane na wtórnym rynku regulowanym, ponieważ są wprowadzane przez Ministra Finansów do obrotu na GPW. Są również przedmiotem intensywnego handlu na rynku międzybankowym.

Obligacje pięcioletnie o stałym oprocentowaniu (PS)

Obligacje te są również sprzedawane na aukcjach miesięcznych z podobnym mechanizmem, jak w przypadku kuponów z kuponem zero na 2 kupony.

Oprocentowanie tych obligacji jest stałe przez cały okres ich użytkowania, odsetki naliczane są od wartości nominalnej obligacji i są spłacane co roku. Obligacje są sprzedawane z dyskontem, według wartości nominalnej lub powyżej wartości nominalnej. Podobnie jak w przypadku dwuletniego kuponu zerowego są one wprowadzane do obrotu na giełdzie papierów wartościowych i na rynku międzybankowym.

Obligacje dziesięcioletnie stałym o oprocentowaniu (DS)

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami o stałym kuponie o najdłuższym terminie wykupu. Po raz pierwszy znalazły się one w ofercie Ministerstwa Finansów w maju 1999 r. Do tej pory na rynku pojawiły się trzy serie. Wszystkie są oprocentowane w wysokości 6% rocznie i są sprzedawane z wielką zniżką. Okres odsetkowy trwa rok, a odsetki są wypłacane z taką częstotliwością. Od 2000 roku pojawiają się na przetargach co drugi miesiąc, a jedna seria jest oferowana na kilku kolejnych aukcjach. Zasady przetargu są identyczne jak w przypadku innych obligacji hurtowych, a dziesięciolatki również wchodzą na giełdę.

Obligacje dziesięcioletnie o zmiennym oprocentowaniu (DZ)

Dziesięciolatki to jedyne hurtowe obligacje o zmiennym oprocentowaniu. Ich stopa procentowa, tzw. Stopa bazowa, jest obliczana osobno dla każdego okresu odsetkowego równego jednemu rokowi, średnia arytmetyczna średnich ważonych rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych przez Ministra Finansów na aukcjach w dwóch miesiącach bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczyna się dany okres odsetkowy. Odsetki naliczane są od wartości nominalnej obligacji i są spłacane co roku.

Obligacje hurtowe dziesięcioletnie znajdują się w ofercie Ministerstwa Finansów od 1995 r. Zazwyczaj są sprzedawane na przetargach co dwa miesiące.