Obligacje korporacyjne “Papiery komercyjne” – czym są i czy mogą gwarantować bezpieczny zysk?

2341

Ludzie z wolnym kapitałem często zastanawiają się, jak zainwestować swoje pieniądze, aby zagwarantować bezpieczny zysk. Jedną z bardziej rentownych, a jednocześnie pewnych alternatyw popularnych depozytów bankowych są obligacje korporacyjne – dzięki nim możesz zyskać więcej bez ponoszenia znacznego ryzyka.

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe tworzone przez przedsiębiorstwo, które określają dług emitenta. Warto zauważyć, że obligacje korporacyjne mogą mieć formę średnioterminową, długoterminową lub krótkoterminową. To, w której z powyższych kategorii zostanie zaklasyfikowana dana obligacja, zależy od pierwotnego terminu zapadalności.

Obligacje korporacyjne są alternatywą dla rosnących funduszy, które cieszą się zainteresowaniem coraz większej liczby inwestorów. Rynek ten jest postrzegany jako obszar inwestycji o dużym potencjale, który może przełożyć się na znaczne korzyści finansowe dla inwestorów. Czym dokładnie jest rynek obligacji korporacyjnych tak popularny wśród tylu inwestorów?

Po pierwsze – wysoki zysk

Obligacje korporacyjne pozwalają osiągnąć znacznie wyższe zyski niż wspólne depozyty. Co więcej, wielu emitentów gwarantuje swoim klientom, że powierzone im pieniądze będą całkowicie bezpieczne, a ich właściciele nie poniosą żadnych strat. Niemniej jednak, jeśli chcemy inwestować w obligacje o bardzo wysokiej stopie wzrostu, powinniśmy już mieć wiedzę i doświadczenie w zakresie pomnażania kapitału w ten sposób. Takie zalety pozwolą nam dokładnie ocenić wiarygodność poszczególnych emitentów.

Po drugie – możliwość bezpiecznego inwestowania z pewnym zyskiem

Obligacje korporacyjne to ogromna i różnorodna grupa inwestycji, wśród których wbrew pozorom łatwo jest znaleźć propozycje, które zapewnią bezpieczny zysk. Prawdą jest jednak również, że istnieją obligacje korporacyjne podmiotów o niestabilnej sytuacji finansowej. Takie obligacje często mają wysokie stopy procentowe, ale inwestując w nie, nie musisz brać pod uwagę ryzyka.

Po trzecie – proste zasady inwestycji

Inwestowanie w obligacje bezpiecznych podmiotów nie wymaga dużej wiedzy ani doświadczenia. Sam proces inwestycyjny okazuje się łatwy i przejrzysty. Po zakupie obligacji są one widoczne na rachunku maklerskim. Wszystkie odsetki są przekazywane na to samo konto, zgodnie z terminami uzgodnionymi z emitentem.

Po czwarte – elastyczne inwestowanie nadwyżek finansowych

Pieniądze zainwestowane w obligacje korporacyjne wcale nie są zamrożonymi środkami – wręcz przeciwnie, inwestorzy mogą nimi swobodnie zarządzać. Zazwyczaj właściciele mogą w dowolnym momencie sprzedać swoje obligacje korporacyjne.

Aby inwestować pewnie iz dużym zyskiem w obligacje korporacyjne, warto mieć silną bazę w postaci wiedzy i znajomości rynku. Jeśli nadal go brakuje, warto skorzystać ze wsparcia funduszy inwestujących w obligacje korporacyjne. Inną alternatywą jest poszukiwanie emitenta obligacji zapewniającego regularny i bezpieczny zysk. Inwestorzy, którzy zdecydują się na odkup obligacji, mają wyjątkową ochronę w postaci wpisania całej emisji obligacji do ksiąg wieczystych hipotek spółki.

Informacje o instrumencie finansowym

Opis instrumentu Papier komercyjny to dłużny papier wartościowy emitowany przez przedsiębiorstwa o stabilnej kondycji finansowej, o określonym terminie wykupu do 1 roku, o stałym lub zmiennym oprocentowaniu

Złożoność Niska

Warianty instrumentu Zależnie od mechanizmu oprocentowania: o zmiennej stopie procentowej albo o stałej stopie procentowej

Dokumenty informacyjne Memorandum informacyjne udostępniane przez organizatora emisji lub przez emitenta

Profil zysków i strat Instrument liniowy

Rynek obrotu Papiery komercyjne mogą podlegać wtórnemu obrotowi na rynku międzybankowym lub też na rynku regulowanym, jeśli są dopuszczone do obrotu regulowanego

Depozyt zabezpieczający Brak wymogów

Opis składników Instrument prosty

Gwarancje Papiery komercyjne mogą być gwarantowane. Szczegółowe warunki gwarancji powinny być zawarte w Memorandum informacyjnym

Dźwignia finansowa Brak

Zmienność ceny Niska / średnia – zależnie od terminu do wykupu, mechanizmu oprocentowania oraz zmian zdolności kredytowej emitenta

Ryzyko płynności Średnie / wysokie – zależnie od rynku obrotu oraz od kształtowania się popytu i podaży na poszczególne emisje papierów komercyjnych

Ryzyko stopy procentowej Niskie / średnie – zależnie od terminu do wykupu oraz mechanizmu oprocentowania

Ryzyko kredytowe Niskie / średnie – zależnie od zdolności kredytowej emitenta oraz gwaranta