Stopa wolna od ryzyka

4527

Definicja: Stopa wolna od ryzyka z ang. Risk Free Rate – jest to stopa zwrotu z instrumentów finansowych obarczonych zerowym ryzykiem związanym niewykonaniem zobowiązań, co oznacza pełny zwrot pierwotnego kapitału oraz naliczonych odsetek. Stopa wolna od ryzyka utożsamiana jest jako stopa zwrotu z inwestycji w papiery wartościowe emitowane przez rząd danego państwa, najczęściej w formie obligacji bądź bonów skarbowych, bowiem z założenia państwo nie może być niewypłacalne.

Stopa wolna od ryzyka dla instrumentów krótkoterminowych (termin zapadalności do 1 roku) jest zazwyczaj przyjmowana jako stopa zwrotu z 13-tygodniowych bonów skarbowych. W przypadku inwestycji średnioterminowych (do pięciu lat) za stopę wolną od ryzyka przyjmuje się średnią stopę zwrotu z 52-tygodniowych bonów skarbowych, a w przypadku inwestycji długoterminowych stopę zwrotu z długoterminowych, zwykle 10-letnich obligacji skarbowych.

Zastosowanie

Stopa wolna od ryzyka wykorzystywana jest w modelach wyceny instrumentów finansowych np. modelu Blacka-Scholesa i innych np. w modelu CAPM.

Re−Rf=β(RM−Rf)

Gdzie:

  • RE– oczekiwana stopa zwrotu z danego instrumentu finansowego
  • RF – stopa wolna od ryzyka
  • RM– stopa zwrotu z portfela rynkowego
  • β- współczynnik beta, (może przyjmować wartości dodatnie i ujemne)

RM jest uwarunkowana przez zachowanie uczestników rynku kapitałowego. Z kolei polityka pieniężna oraz płynność sektora bankowego to czynniki wpływające na RF.