Sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

824

Jakie sprawy możemy skierować do Sądu Arbitrażowego KNF?

Następujące sprawy są rozpatrywane przed Sądem polubownym KNF:

  • powstające między wszystkimi uczestnikami rynku finansowego, w szczególności między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego a odbiorcami ich usług,
  • w przypadku praw majątkowych, których wartość przedmiotu sporu wynosi 500 PLN, oraz w przypadku praw niemajątkowych (w uzasadnionych przypadkach, gdy powodem jest konsument, istnieje możliwość mediacji w sprawie o wartości niższej niż 500 PLN)

Istnieją dwa sposoby rozwiązania sporu przed Sądem Arbitrażowym KNF:

  • Mediacja. Postępowanie obejmujące poszukiwanie rozwiązania konfliktu między stronami, które w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora dążą do osiągnięcia porozumienia możliwego do zaakceptowania przez obie strony sporu.
  • Arbitraż. Postępowania, w których niezależny i bezstronny arbiter decyduje o tym, kto ma rację w wynikłym sporze.
  • Zarówno mediacja, jak i arbitraż mogą być prowadzone tylko za zgodą obu stron.

Jak wszcząć postępowanie?

Warunkiem rozpoczęcia postępowania mediacyjnego lub arbitrażowego jest zgoda obu stron sporu.
Zgodę drugiej strony można uzyskać samodzielnie lub za pośrednictwem Sekretarza Sądu Arbitrażowego przy KNF. Najłatwiej to zrobić za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej KNF – umowy mediacyjnej (wartość przedmiotu sporu do 10 000 PLN), umowy mediacyjnej (wartość przedmiotu sporu ponad 10 000 PLN ) lub odpowiednio arbitrażu.
Po otrzymaniu odpowiedzi drugiej strony sekretarz informuje powoda o zgodzie lub braku porozumienia w celu polubownego rozwiązania sporu.

Koszty postępowania

Opłata mediacyjna wynosi 100 lub 250 PLN w zależności od wartości przedmiotu sporu i jest uiszczana przez każdą ze stron sporu. W przypadku porozumienia strony odzyskują 70% wypłaconej kwoty. Jeżeli jednak nie można osiągnąć ugody, opłata za postępowanie nie podlega zwrotowi.
Opłata za arbitraż, gdy powodem jest konsument, jest stała i wynosi 250 PLN. W przypadku podmiotów innych niż konsument jej wysokość zależy od wartości przedmiotu sporu (link do taryfy).
Opłata jest płatna, gdy druga strona zgodzi się na mediację.

Moc prawna wyroku i ugody.

Wyrok Sądu Arbitrażowego i zawisłe przed nim ugoda mają, po zatwierdzeniu przez właściwy sąd miejscowy i właściwy miejscowo, moc prawną w stosunku do orzeczenia sądu powszechnego.