Teoria alokacji środków

667

Analiza zachowań firm i gospodarstw domowych jest do pewnego stopnia symetryczna: wszystkie podmioty gospodarcze są pomyślane jako zamawiające szereg osiągalnych pozycji pod względem podmiotu, który próbują zmaksymalizować. Firma dąży do maksymalizacji wykorzystania kombinacji wejściowych, podczas gdy gospodarstwo domowe stara się maksymalizować kombinacje produktowe. Od maksymalizacja punkt widzenia, niektóre kombinacja być lepszy niż inny, i najlepszy kombinacja dzwonić „optymalny” lub „skuteczny” kombinacja. Jako reguła, optymalny przydział wyrównywać zwrot krańcowy (lub ostatni) jednostka przechodzić między wszystkie ewentualny use. W teorii firmy optymalny podział nakładów pomiędzy czynniki jest taki sam dla wszystkich czynników; „prawo ostatecznie zmniejszającej się krańcowej użyteczności”, własność szerokiego zakresu funkcji użyteczności, zapewnia istnienie takiego optimum. Są to tylko szczególne przykłady „zasady równorzędności”, narzędzia, które może być stosowane do każdej decyzji, która obejmuje alternatywne sposoby działania. Znajduje się ona nie tylko u podstaw teorii przedsiębiorstwa i teorii zachowań konsumenckich, lecz także u podstaw teorii pieniądza, kapitału i handlu międzynarodowego. W rzeczywistości cała mikroekonomia jest niczym innym jak przeliterowaniem tej zasady w coraz szerszym kontekście.

Zasada równorzędności może być szeroko stosowana, ponieważ ekonomia dostarcza techniki myślenia o decyzjach, niezależnie od ich charakteru i tego, kto je podejmuje. Na przykład, planiści wojskowi mogą rozważać różne rodzaje broni w świetle jednego celu, szkodząc przeciwnikowi. Niektóre rodzaje broni są skuteczne przeciwko armii wroga, inne przeciwko marynarce wojennej wroga, a jeszcze inne przeciwko siłom powietrznym; problemem jest znalezienie optymalnej alokacji budżetu na obronę, takiej, która wyrównuje marginalny wkład każdego rodzaju broni. Jednak działy obronne rzadko mają jeden cel; wraz z maksymalizacją szkód wyrządzonych przeciwnikowi, może istnieć inny cel, taki jak minimalizacja strat z ataków. W takim przypadku zasada równorzędności nie wystarcza; trzeba wiedzieć, w jaki sposób dany wydział szereguje te dwa cele w kolejności ważności. Ranking celów może być określony za pomocą funkcji użyteczności lub funkcji preferencji.

Kiedy instytucja realizuje wiele celów, decyzje o tym, jak je osiągnąć, wymagają ważenia tych celów. Każda decyzja wiąże się z „funkcją produkcyjną” – określeniem tego, co jest technicznie wykonalne – oraz „funkcją użytkową”; zasada równorzędności jest następnie przywoływana w celu zapewnienia wydajnej, optymalnej strategii. Zasada ta odnosi się zarówno do prowadzenia szpitali, kościołów i szkół, jak i do prowadzenia działalności gospodarczej, a także do lokalizacji międzynarodowego lotniska, jak i do opracowania planu rozwoju dla danego kraju. Dlatego ekonomiści doradzają w zakresie działań, które oczywiście nie są prowadzone z powodów ekonomicznych. Ogólne zastosowanie ekonomii w nieznanych miejscach kojarzy się z amerykańskim ekonomistą Gary’m Beckerem, którego praca została scharakteryzowana jako „ekonomiczny imperializm” w celu wpływania na obszary wykraczające poza granice tradycyjnych zainteresowań tej dyscypliny. W takich książkach, jak An Economic Approach to Human Behavior (1976) i A Treatise on the Family (1981), Becker, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1992 r., dokonał nowatorskich zastosowań „teorii racjonalnego wyboru”. W swojej pracy w zakresie racjonalnego wyboru, która wyszła poza ustalone praktyki ekonomiczne w celu uwzględnienia zjawisk społecznych, zastosował zasadę maksymalizacji użyteczności do wszystkich procesów decyzyjnych i zawłaszczył pojęcie określania wyników równowagi do oceny takich nieekonomicznych zjawisk jak małżeństwo, rozwód, decyzja o posiadaniu dzieci i wybory dotyczące edukacji dzieci.