Akcje preferowane

745

Akcje preferowane nazywane są również preferred stocks. Akcje te – będące papierami wartościowymi, łączącymi zarówno prawa materialne, jak i niematerialne – mają pierwszeństwo przed akcjami zwykłymi (tj. Akcjami dającymi akcjonariuszowi jeden głos na akcję na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy) przy wypłacaniu dywidendy. W przypadku akcji uprzywilejowanych dywidenda jest ustalana niezależnie od zysków spółki.

Dywidenda jest ustalana na podstawie stałego wskaźnika. Osoby posiadające takie akcje mają pierwszeństwo przed zwykłymi akcjonariuszami również w innych sytuacjach. Właściciele akcji uprzywilejowanych jako pierwsi mogą zażądać zwrotu wniesionego wkładu, np. kiedy firma zostanie zlikwidowana lub po prostu upadnie. Uprzywilejowanie akcji może dotyczyć zarówno praw majątkowych (np. Dywidend – jak w tym przypadku), jak i praw niemajątkowych. Preferowane akcje to często akcje imienne. Oznacza to, że prawa do nich przysługują osobie (fizycznej lub prawnej) wskazanej w dokumencie danego działania. Zdarza się również, że zakładają również akcje, które są głównie własnością założycieli spółki akcyjnej.