Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (w spółkach akcyjnych) – WZA

1213

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (w spółkach akcyjnych) – WZA jest to coroczne forum akcjonariuszy/wspólników przedsiębiorstwa, zazwyczaj wymagane przepisami prawa gospodarczego. Zgromadzenie takie posiada najwyższą władzę nad działalnością przedsiębiorstwa dzięki uprawnieniom do formalizowania decyzji wysokiej rangi w zakresie:

  • wyboru członków zarządu,
  • zlecania przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych biegłym rewidentom i określania ich wynagrodzenia,
  • zatwierdzania sprawozdań finansowych,
  • zatwierdzania zmian w akcie założycielskim lub statucie spółki,
  • żądania wyjaśnień od zarządu,
  • likwidacji przedsiębiorstwa,
  • wyrażania zgody na emisję nowych akcji,
  • zatwierdzania dywidend.

Choć z  punktu widzenia ładu korporacyjnego walne zgromadzenie akcjonariuszy jest ważnym wydarzeniem, może ono stać się czystą formalnością, jeżeli zarząd posiada uprawnienia pełnomocnika do oddawania głosów w imieniu akcjonariuszy. Także rynkowy zdrowy rozsądek dyktuje niezadowolonym akcjonariuszom po prostu sprzedaż swoich akcji zamiast trudzenia się zgłaszaniem wątpliwości i zadawaniem pytań na forum publicznym. Wyjątek od tej reguły stanowią inwestorzy instytucjonalni, którzy mają coraz większy wpływ na decyzje innych uczestniczących w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Co do zasady walne zgromadzenie zwołuje zarząd (art. 399 § 1 KSH), ale rada nadzorcza ma również prawo zwołać walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w wyznaczonym terminie. Zarząd może również zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. Statut może przyznać prawo zwołania walnego zgromadzenia innym osobom.