Analiza fundamentalna na giełdzie i rynku forex

znaczenie analizy fundamentalnej

1620

Inwestorzy mają do wyboru dwie metody prognozowania przyszłych ruchów cenowych: analizę fundamentalną, która jest popularna na rynkach akcyjnych i analizę techniczną, która jest popularna zarówno wśród inwestorów akcyjnych jak i walutowych/towarowych.

Wśród inwestorów panuje ciągła dyskusja, która z metod przynosi lepsze efekty. Bardzo ciekawym rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie dwóch metod jako wzajemnie uzupełniających się sposobów prognozowania kierunku zmian cen.

Analiza fundamentalna na rynku akcji opiera się o wskaźniki fundamentalne i wyceny, które są wyznaczane na podstawie sprawozdań finansowych generowanych przez spółki. Problem w tym, że przedsiębiorstwo będzie się starało wykazać jak najlepsze wyniki finansowe natomiast akcjonariusz będzie starał się doszukać wszelkich manipulacji w sprawozdaniach. Dodatkowo inwestor stosujący metodę fundamentalną musi poświęcić nieco więcej czasu na zebranie danych, wyliczeniu wskaźników, czytanie raportów. Inwestor stosujący analizę techniczną takich badań nie przeprowadza.

Czy istniej analiza fundamentalna na rynku walutowym? Tak, choć ma ona nieco inny charakter. Inwestor fundamentalny na rynku walutowym obserwuje wskaźniki nie spółki a danego kraju – interesuje się zatem makroekonomią danego rynku i polityką banku centralnego. Codziennie publikowane są dane makroekonomiczne, które mają mniejszy bądź większy wpływ na dany rynek. Wskaźniki makroekonomiczne, które należy uważać za najważniejsze dla każdego z rynków zostały przedstawione w tabeli.

Typ wskaźnika Faza cyklu koniunkturalnego (rozkwit) Faza cyklu koniunkturalnego (kryzys)
Dynamika PKB Wzrost dynamiki Spadek dynamiki
Inflacja Wzrost dynamiki Spadek dynamiki
Bezrobocie Spada Wzrasta
Poziom zatrudnienia Wzrasta Spada
Produkcja przemysłowa Wzrost dynamiki Spadek dynamiki
Sprzedaż detaliczna Wzrost dynamiki Spadek dynamiki
Inwestycje Wzrost dynamiki Spadek dynamiki
Stopa procentowa Wzrasta Spada
Popyt wewnętrzny (konsumpcja) Wzrasta Spada
Saldo bilansu handlowego Przeważnie dodatnie Przeważnie ujemne (deficyt)

Dynamika PKB

PKB (GDP – Gross Domestic Product) jest jednym z najczęściej

i najpowszechniej używanych wskaźników makroekonomicznych. Pokazuje bowiem wartość wszystkich towarów i usług wytworzonych w danym okresie w gospodarce niezależnie od tego czy są one wyprodukowane przez podmioty krajowe czy zagraniczne. Istnieje jednak druga miara wzrostu gospodarczego, produkt narodowy brutto (GNP – Gross National Product), która jest sumą wartości rynkowej dóbr i usług finalnych, wytworzonych przez obywateli danego kraju i firmy tego samego kraju w określonym czasie. Jeśli polska firma wytwarza swoje produkty za granicą wlicza się wartość tej produkcji do PNB Polski ale nie są one już częścią PKB.

Dynamika PKB w ujęciu rocznym w Wielkiej Brytanii

Dynamika PKB

Wzrost dynamiki PKB >> Aprecjacja waluty krajowej

Spadek dynamiki PKB >> Deprecjacja waluty krajowej

Zbyt silne umocnienie waluty krajowej może jednak pociągnąć za sobą coraz wyższe koszty eksportu, przez co rośnie import i spada eksport. W ostateczności powoduje to spadek dynamiki PKB.

Aprecjacja waluty krajowej >> Wzrost kosztów eksportu >> Spadek dynamiki eksportu >> Spadek kosztów importu >> Wzrost dynamiki importu >> Spadek dynamiki PKB

Deprecjacja waluty >> Spadek kosztów eksportu >> Wzrost dynamiki eksportu >> Wzrost kosztów importu >> Spadek dynamiki importu >> Wzrost dynamiki PKB

Stopa procentowa banku centralnego

Stopy procentowe to jeden z najważniejszych wskaźników ekonomicznych. To od nich w znacznym stopniu zależy, czy ludzie wydają pieniądze na konsumpcję, czy też decydują się oszczędzać. One decydują, czy inwestorzy kupują akcje, czy obligacje, one mają wpływ na plany inwestycyjne przedsiębiorstw.

Stopa procentowa to koszt pieniądza. Udzielający pożyczki oczekuje wynagrodzenia za cierpliwość, jaką musi wykazać, rezygnując na jakiś czas z korzystania z posiadanych zasobów finansowych. Aby ułatwić porównania, jego wysokość podawana jest jako procent pożyczonej kwoty, przy założeniu, że spłata nastąpić ma za rok. Cena pożyczki, tak jak w przypadku innych towarów, zależy od podaży i popytu środków finansowych. O łatwym pieniądzu mówimy, gdy z powodu obfitości na rynku jego cena jest niska. I odwrotnie, jeśli niełatwo znaleźć chętnych do udzielenia pożyczki, a jeśli już to na wysoki procent, wtedy mamy do czynienia z trudnym pieniądzem.

Stopa procentowa w Wielkiej Brytanii

Stopa procentowa

Wzrost stopy procentowej >> Wzrost popytu na walutę krajową >> Aprecjacja waluty krajowej

Spadek stopy procentowej >> Spadek popytu na walutę krajową >> Deprecjacja waluty krajowej

Dynamika inflacji CPI (inflacja konsumentów)

Kiedy ceny dóbr i usług rosną mówimy o inflacji. Współczesne teorie ekonomiczne twierdzą, że pewien poziom inflacji jest korzystny dla gospodarki. Konsumenci nie czekają wtedy na dokonanie zakupów, wiedząc, że ich produkt w przyszłości będzie droższy. Kiedy ceny produktów i usług spadają, mówimy o deflacji. Konsumenci wstrzymują się wtedy z zakupami, licząc że kupią towar po niższych cenach. Zarówna wysoka inflacja jak i deflacja są niekorzystne dla gospodarki.

Dynamika inicjacji CPI w Wielkiej Brytanii

Dynamika inflacji CPI

Wzrost dynamiki inflacji >> Wzrost stopy procentowej >> Aprecjacja waluty krajowej

Spadek dynamiki inflacji >> Spadek stopy procentowej >> Deprecjacja waluty krajowej

Powyższa zależność może jednak nie mieć miejsca, bowiem w klasycznej teorii ekonomii wspomina się o:

Wzrost dynamiki inflacji >> Wzrost dynamiki importu >> Deprecjacja waluty krajowej

Spadek dynamiki inflacji >> Wzrost dynamiki eksportu >> Aprecjacja waluty krajowej

Stopa bezrobocia

Aby łatwiej porównywać sytuację na rynku pracy pomiędzy różnymi krajami oblicza się wskaźnik zwany stopą bezrobocia. Jest to stosunek liczby bezrobotnych do liczby aktywnych zawodowo. Zjawisko bezrobocia należy do najbardziej palących problemów społeczno ekonomicznych w gospodarce, gdyż rodzi wiele dalekosiężnych skutków. Wysokie bezrobocie wpływa niekorzystnie na szereg czynników ekonomicznych.

– spowoduje niepełne wykorzystanie jednego z czynników produkcji, co

w dłuższej perspektywie oznacza niższy niż potencjalny produkt gospodarczy i tym samym niższy dobrobyt społeczny,

– dodatkowe obciążenia finansowe ponoszone przez państwo takie jak zasiłki dla bezrobotnych, pomoc socjalna dla osób najuboższych dotkniętych bezrobociem, wiążą się ze wzrostem opodatkowania w gospodarce lub narastaniem zadłużenia państwa,

– zmniejszone przychody budżetowe z powodu spadku wpływów z podatku od osób fizycznych (PIT) i niższej konsumpcji (VAT, akcyza).

Poziom bezrobocia w Wielkiej Brytanii

Poziom bezrobocia

padek stopy bezrobocia >> Wzrost dynamiki eksportu >> Wzrost popytu na walutę krajową >> Aprecjacja waluty krajowej

Wzrost stopy bezrobocia >> Wzrost dynamiki importu >> Wzrost popytu na walutę obcą >> Deprecjacja waluty krajowej.

Bilans handlowy

Część bilansu płatniczego zwana bilansem handlowym ma istotny wpływ na siłę waluty krajowej. Jeśli eksport jest większy niż import towarów, oznacza to nadwyżkę

w bilansie handlowym. Wtedy to eksporterzy sprzedają więcej walut obcych niż importerzy potrzebują kupować. Powoduje to wzrost popytu i zapotrzebowania na walutę krajową i jej umocnienie. Kiedy import jest większy niż eksport, mówimy o deficycie w bilansie handlowym. W kraju istnieje duży popyt na waluty obce przy jednoczesnej dużej podaży waluty krajowej. Powoduje to osłabienie się waluty krajowej względem walut zagranicznych.

Bilans handlowy Wielkiej Brytanii

Bilans handlowy

Nadwyżka w handlu zagranicznym >> Wzrost popytu na walutę krajową >> Aprecjacja waluty krajowej

Deficyt w handlu zagranicznym >> Wzrost popytu na waluty obce >> Deprecjacja waluty krajowej

Prognozowanie na podstawie fundamentów rynkowych może także ograniczać się do wykorzystania teorii kursów walutowych. Wśród najbardziej popularnych teorii należy wymieniać:

  • teorię parytetu siły nabywczej pieniądza (PPP – Power Purchasing Parity)
  • teorię parytetu stóp procentowych
  • efekt Belassy – Samulesona,
  • model Mundella – Fleminga
  • koncepcja overshootingu Dornbuscha