NYSE Arca Gold Miners Index

3039

NYSE Arca Gold Miners Index jest indeksem opartym na zasadach, zaprojektowanym w celu pomiaru wyników wysoko kapitalizowanych spółek z branży górnictwa złota.

Kurs i notowania NYSE Arca Gold Miners Index

Obliczanie wskaźnika Arca Gold Miners

Indeks jest obliczany na podstawie Price Return, Gross Total Return, Net Total Return i Short Net Total Return w wielu walutach (USD, AUD, EUR, GBP, JPY). Aktualny poziom indeksu zostanie obliczony poprzez podzielenie obecnej zmodyfikowanej kapitalizacji rynkowej indeksu przez dzielnik indeksu. Dzielnik został wyznaczony poza początkową bazą kapitalizacji indeksu i poziomem bazowym. Podział jest aktualizowany w wyniku działań korporacyjnych i zmian w składzie.

Ogólny cel okresowej korekty bilansu

Ogólnym celem kwartalnego bilansu indeksu jest zapewnienie, aby wybór i waga składników nadal odzwierciedlały jak najściślejszy cel indeksu, jakim jest mierzenie wyników wysoko kapitalizowanych spółek w branży górnictwa złota. Administrator Indeksu zastrzega sobie prawo do zmiany, w dowolnym momencie, liczby zapasów wchodzących w skład indeksu poprzez dodanie lub usunięcie jednego lub więcej zapasów lub zastąpienie jednego lub więcej zapasów wchodzących w skład indeksu jednym lub więcej zapasami zastępczymi, jeśli według uznania Administratora Indeksu takie dodanie, usunięcie lub zastąpienie jest konieczne lub właściwe dla utrzymania jakości i/lub charakteru indeksu. Takie zmiany wchodzące w skład indeksu są weryfikowane przez Komitet Zarządzający w celu zapewnienia, że są one dokonywane obiektywnie, bez uprzedzeń oraz zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.

Działania korporacyjne

NYSE Arca Gold Miners Index może być korygowany w celu utrzymania ciągłości poziomu indeksu i jego składu. Podstawowym celem jest, aby indeks nadal jak najwierniej odzwierciedlał cel indeksu, jakim jest identyfikacja i wybór akcji z danego segmentu rynku, które mają większy potencjał wzrostu wartości kapitału.

Korekty mają miejsce w reakcji na zdarzenia, które występują wraz ze składnikami, w celu złagodzenia lub wyeliminowania wpływu tego zdarzenia na wyniki indeksu.