Ocena finansów spółki – Poznaj analizę wskaźnikową

1874

Analiza wskaźnikowa jest jedną z najczęstszych metod analizy finansowej przedsiębiorstwa. Na podstawie analizy struktury i dynamiki bilansu oraz rachunku zysków i strat tworzone są wskaźniki pomagające ocenić kondycję finansową przedsiębiorstw.

Wyróżniamy:

  • analizę płynności finansowej
  • analizę zadłużenia
  • analizę rentowności
  • analizę aktywności

Wskaźniki płynności finansowej

Aby móc swobodnie działać, przedsiębiorstwo musi być w stanie terminowo regulować swoje zobowiązania, tj. musi zachować płynność. Konieczne jest wdrożenie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, a tym samym wygenerowanie zysku. Innymi słowy, firma musi mieć wystarczające środki, aby móc spłacić swoje długi. Należy jednak zwrócić uwagę na ich dojrzałość, ponieważ przechowywanie pieniędzy byłoby nieopłacalne. Kluczem jest tutaj cykl konwersji gotówki.

Wskaźniki wypłacalności (dług)

Każde przedsiębiorstwo ma zobowiązania wykazane w swoich sprawozdaniach finansowych. Niezależnie od tego, czy jest to długoterminowa, czy krótka, każda firma ma to. Mogą to być pożyczki, pożyczki i zwykłe zobowiązania handlowe wobec dostawców i kontrahentów. Ważne jest, aby długi zostały spłacone i nie powinny brać nadmiernych kwot. Z tego powodu analiza długu jest ogólnie uważana za rozszerzenie analizy płynności.

Wskaźniki wypłacalności, oprócz informowania o zadłużeniu danej spółki, pokazują jej zdolność do obsługi tego zadłużenia. Nie należy jednak krytykować obliczonych wartości, ponieważ w niektórych sytuacjach dług pozytywnie przyczynia się do funkcjonowania firmy: daje możliwość wykorzystania pozytywnego efektu dźwigni finansowej i zwiększa wartość firmy. Z drugiej strony należy zauważyć, że wzrost zadłużenia to także wyższy poziom ryzyka.

Wskaźniki rentowności

Analiza rentowności dostarcza nam najcenniejszych informacji o kondycji finansowej firmy. Badane są tutaj rentowność sprzedaży (ROS – zwrot ze sprzedaży), aktywa (ROA – zwrot z aktywów) i kapitał własny (ROE – zwrot z kapitału). Ważne jest, aby wziąć pod uwagę te wskaźniki w kontekście danej branży, ponieważ oczekiwana wartość zależy od rodzaju działalności. W końcu, zgodnie z założeniami, głównym celem działalności biznesowej jest generowanie zysku, więc każdy z odnoszących się do niego wskaźników powinien być dodatni.

Wskaźniki efektywności rynku (działalność)
Znane również jako wskaźniki wykorzystania aktywów lub wydajności, ponieważ, mówiąc najprościej, mają one na celu sprawdzenie efektywności wykorzystania aktywów przedsiębiorstwa. Ich zadaniem jest zilustrowanie stanu wykorzystania zasobów (materialnych i intelektualnych) w firmie. Chodzi o określenie szybkości, z jaką firma przekazuje zapasy, należności i aktywa, oraz o okres, po którym firma spłaca swoje zobowiązania. Innymi słowy, jest to efektywność zarządzania przedsiębiorstwem na rynku.

Oprócz wymienionych do tej pory istnieje także specjalna grupa wskaźników wykorzystywanych do oceny przedsiębiorstw w formie spółek akcyjnych. Są to wskaźniki giełdowe zwane również wskaźnikami zyskowności jednostkowej. Obliczony w nich zysk netto na akcję pomaga ocenić spółkę pod względem atrakcyjności inwestycyjnej.

Wszystkie wskaźniki łącznie pozwalają nam na wiarygodną ocenę firmy. Nie należy jednak zapominać, że wskaźniki te są obliczane na podstawie danych historycznych, więc sytuacja w firmie mogła ulec zmianie od czasu opublikowania ostatnich raportów.