Wskaźnik alfa Jensena

2546

Innym wskaźnikiem, służącym do oceny czy portfel jest odpowiednio wyceniany jest alfa Jensena. Wyznaczany on jest jako nadwyżka stopy zwrotu nad teoretyczną stopą zwrotu wynikającą z linii SML.

Dodatni wskaźnik alfa odpowiada portfelom niedoszacowanym, ujemny przeszacowanym. Wskaźnik alfa równy 5% oznacza, że portfel przynosi stopę zwrotu o 5 pkt procentowych wyższą niż, portfel dobrze wyceniany. Wskaźnik pokazuje przeszacowanie/niedoszacowanie portfela w wartościach bezwzględnych. Jest on przez to bardziej czytelny dla inwestora, gdyż pokazuje faktyczną różnicę w stopach zwrotu. Minusem takiego sposobu prezentacji jest pominięcie elementu ryzyka. Przykładowo, alfa równa 3%, oznacza zupełnie inną wartość dla inwestora szukającego portfela bezpiecznego o oczekiwanej stopie 10%, niż dla inwestora agresywnego, akceptującego portfel o podwyższonym ryzyku i oczekiwanej stopie zwrotu 30%.