Bank Pekao

5616

Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A. został założony 17 marca 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank – zatrudniając ponad 15 000 osób – jest jednym z większych pracodawców w Polsce.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Forma prawna spółka akcyjna
Data założenia 17 marca 1929
Państwo  Polska
Siedziba ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa
Numer KRS 0000014843
Rodzaj banku bank uniwersalny
Kapitał własny 262 470 034 zł (2012)

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – notowany w ramach indeksu WIG20,  należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej

Misja i wartości

My, Pracownicy Banku Pekao
jesteśmy zdeterminowani do budowania wartości dla naszych Klientów.

Jako wiodący bank w Polsce uczestniczymy aktywnie w rozwoju społeczności,
w których żyjemy i w tworzeniu najlepszych miejsc pracy.

Dążymy do osiągania najwyższych standardów
i konsekwentnie staramy się wprowadzać proste rozwiązania.

Realizacja naszych zobowiązań pozwala nam budować
trwałą wartość dla wszystkich akcjonariuszy.

Strategia

Bank Pekao S.A. działa od 86 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowej i największym bankiem w Polsce pod względem kapitalizacji rynkowej.

Model świadczenia usług Banku Pekao S.A. oparty jest na segmentacji, co oznacza, że:

 • W odniesieniu do klienta indywidualnego wydzielone są segmenty klientów detalicznych, zamożnych oraz bankowości prywatnej. Dla poszczególnych segmentów dostosowane są modele biznesowe, obejmujące określone poziomy usług i właściwą ofertę produktową, przy zapewnieniu roli opiekunów klienta w obsłudze klientów zamożnych i klientów bankowości prywatnej.
 • W odniesieniu do małych i mikro przedsiębiorstw (SME) zapewnione są profesjonalne produkty i usługi oferowane przez opiekunów tego segmentu klientów.
 • W odniesieniu do klientów korporacyjnych – wydzielone są segmenty średnich i dużych firm. Segmentacji dokonuje się z uwzględnieniem obrotów, sektorów gospodarki, typu własności (prywatna/publiczna, krajowa/międzynarodowa, inne). Taka segmentacja zapewni obecność Banku we wszystkich atrakcyjnych segmentach rynku. Klienci obsługiwani są przez doradców klienta, co pozwala na optymalizację poziomu usług i kosztów obsługi. Doradcy klienta koncentrują się na zapewnianiu wysokiej jakości, efektywnej obsługi przy zastosowaniu najlepszych praktyk i zintegrowanych narzędzi zarządzania sprzedażą.

Karta zasad

Wspólne wartości są podstawą naszej tożsamości, dlatego też została wprowadzona Karta Zasad), stanowiąca zbiór podstawowych wartości i zasad postępowania, których podstawą jest uczciwość, uznana za gwarancję trwałego przekształcenia zysku w wartość dla wszystkich interesariuszy.

Karta Zasad godzi dążenie do osiągania zysku, który jest warunkiem rozwoju i niezależności każdego przedsiębiorcy, z respektowaniem interesów wszystkich partnerów społecznych. Przedsiębiorstwo jest pełnoprawnym uczestnikiem rynku w takim stopniu, w jakim uzasadnia to jego reputacja. Reputacja opiera się na zaufaniu, odpowiedzialności za wyniki i wysokiej jakości działań, a podstawą systemu wartości jest uczciwość, warunkująca trwałe przekształcanie osiąganych zysków w wartość dla wszystkich, z którymi i dla których pracujemy, tj. klientów, akcjonariuszy, pracowników, kontrahentów i lokalnych społeczności.

Karta Zasad uznaje uczciwość w relacjach społecznych za gwarancję zrównoważonego rozwoju, trwałego przekształcenia zysku w wartość dla wszystkich interesariuszy. Identyfikuje wartości, które leżą u podstaw relacji z każdą z takich grup i wskazuje wzorce zachowań, które powinny być przestrzegane w tych relacjach.

Do wartości, określonych jako fundament uczciwości, Karta zalicza: równe traktowanie, szacunek, wolność, przejrzystość, wzajemność i zaufanie. Wartości te, powszechnie wyznawane i przestrzegane przez pracowników, będą kształtować kulturę organizacyjną oraz wzmacniać wizerunek Banku, wyróżniający go na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Bank Pekao S.A. realizuje wartości Karty Zasad poprzez umacnianie zaufania w relacjach z wszystkimi grupami interesariuszy, dbałość o wysokie standardy działania i systematyczny, zrównoważony wzrost zysku.

 • Pracownikom zapewniamy równe traktowanie, rozwój osobisty i zawodowy, szacunek i respektowanie swobód obywatelskich.
 • Dbałość o interes klientów jest naczelną zasadą naszego działania. Chcemy być dla nich bankiem „pierwszego wyboru”. Umacniamy ich zaufanie poprzez stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, przejrzystość naszych działań, szacunek we wzajemnych relacjach, ochronę poufności informacji.
 • Kontrahentów (dostawców) traktujemy zawsze z szacunkiem, wyboru dostawców towarów i usług dokonujemy w sposób obiektywny i bezstronny.
 • Akcjonariuszom i inwestorom gwarantujemy trwały, zrównoważony wzrost zysków, wypracowywanych rzetelnie, z respektowaniem potrzeb pozostałych grup interesariuszy.
 • Zaangażowanie Banku wobec społeczeństwa znajduje wyraz w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez ochronę środowiska naturalnego oraz we wspieraniu kultury i społecznie ważnych przedsięwzięć.

System wartości

We wrześniu 2007 roku wdrożony został projekt „Sprawiedliwość z Kartą Zasad”, obecnie zwany „Systemem Wartości„.  Opiera się on na  idei, że we wzajemnych relacjach istotne jest zawsze  pojednanie stron konfliktu, a  wzajemnemu porozumieniu u i  zadośćuczynieniu  pomagają Rzecznicy Karty Zasad, którzy działają w Banku.. Rzecznicy są dla Pracowników mężami zaufania (obowiązuje ich zasada poufności i dyskrecji), do których każdy Pracownik może zgłosić się, jeśli czuje się poszkodowany w związku z naruszeniem którejkolwiek z naszych korporacyjnych wartości: szacunek, wzajemność, przejrzystość, równość, zaufanie, wolność (rozumiana jako swoboda działania). Rzecznicy są gwarantami działania Systemu Sprawiedliwości z Kartą Zasad w naszej korporacji. W Banku Pekao S.A. rzecznikami zostali aktywni emerytowani pracownicy, bogaci w doświadczenie i mądrość życiową, wskazani przez byłych współpracowników i podwładnych.

JAKI JEST ZAKRES SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ?

Istnieje potrójna struktura zasad i regulacji, do których korporacja musi się stale odwoływać, czyli tzw. trzy sfery sprawiedliwości.

Pierwszą sferą jest ustawodawstwo i przepisy rządowe, które regulują działania podmiotów gospodarczych w zakresie relacji z pracownikami, klientami, rynkiem, konkurencją i środowiskiem.

Druga sfera sprawiedliwości obejmuje wszystkie normy wynikające ze stosunków branżowych, umów pracowniczych oraz wszystkich obyczajów i zasad, wynikających z codziennej działalności firmy.

Ostatnia, trzecia sfera sprawiedliwości zawiera wartości, określone w Karcie Zasad. Trzecia sfera nie zastępuje dwóch poprzednich, lecz je wzmacnia, ponieważ istnieje obok nich i stanowi źródło dodatkowych obowiązków. Jako sfera odpowiedzialności osobistej, definiuje ona role, obowiązki, oczekiwania i wiarygodność wszystkich osób związanych z Bankiem.

Historia Banku Pekao SA

Potrzeby finansowe emigracji lat ’20, II wojna światowa, zimna wojna, mała stabilizacja, raczkujący kapitalizm, wolna Polska, nowoczesna bankowość. Tak w największym skrócie przedstawia się fascynująca historia Banku Pekao, która jest jednocześnie historią polskiej bankowości.

 • Zaczęło się od oszczędności emigrantów

17 marca 1929 roku na podstawie decyzji Ministerstwa Skarbu powołano Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z kapitałem akcyjnym o wartości 2,5 mln złotych. Prezesem został Henryk Gruber, a pierwszym dyrektorem Emil Modrycki.

 • Paryż, Buenos Aires, Tel Awiw, Nowy Jork

Lata 30 – Od 1929 r. do września 1939 roku powstało 25 biur Banku Pekao we Francji, Argentynie, Stanach Zjednoczonych i Palestynie. Planowano uruchomienie oddziałów w innych krajach, na przykład w Brazylii, ale wybuch wojny przekreślił szansę na dalszy rozwój.

 • A więc wojna..

1939 – Działania wojenne wymusiły przeniesienie centrali Banku do Francji. Do podstawowych zadań francuskiej centrali należało niedopuszczenie do zgarnięcie przez Niemców pieniędzy zgromadzonych na zagranicznych kontach Banku.

 • Odbudowa