Czym jest Deflacja ?

1045

Deflacja jest „spadkiem ogólnego poziomu cen”. Oznacza to, że stopa inflacji jest ujemna. Przeciwieństwem deflacji jest inflacja.

Przyczyny występowania deflacji

Przyczyny deflacji obejmują:

 • cykl koniunkturalny – kryzys gospodarczy, który utrudnia znalezienie zatrudnienia, zwykle powoduje spadek inflacji, zaś w okresie dobrobytu gospodarczego inflacja rośnie,
 • zmiany podaży pieniądza, które wpływają na ogólny poziom cen,
 • emisja pieniądza nieproporcjonalna do wzrostu gospodarczego, co z kolei wpływa na jego podaż,
 • nadmierne zadłużenie z powodu spłaty zobowiązań kredytowych w przypadku braku pieniędzy,
 • nieodpowiednia polityka pieniężna polegająca na utrzymywaniu zbyt wysokich stóp procentowych i stosowaniu instrumentów ograniczających, takich jak na przykład rezerwy obowiązkowe,
 • oprocentowane lokaty bankowe i inne aktywa finansowe, które zachęcają gospodarstwa domowe do lokowania oszczędności.

Skutki deflacji

Skutkiem deflacji mogą być:

 • długoterminowy spadek cen powoduje, że zyski pieniężne zyskują na wartości. Dlatego za pewną kwotę możesz kupić więcej towarów i usług,
 • nagła deflacja – przykładem tego jest wielki kryzys w amerykańskiej gospodarce – może to być również przyczyną wielu bankructw lub kryzysów bankowych spowodowanych nagłym wzrostem realnej wartości długów, przez które dłużnicy stają się niewypłacalni,
 • redystrybucja realnych środków od pożyczkobiorców do pożyczkodawców,
 • ograniczenie zagregowanego popytu, tj. deflacji długu (jego efektem jest wzrost realnego zadłużenia i pogłębienie słabości gospodarczej),
 • obniżenie rentowności produkcji i inwestycji,
 • deflacja może również powodować stagnację gospodarczą i wysoki dług wewnętrzny,
 • ograniczenie możliwości wpływu polityki pieniężnej na gospodarkę,
 • oczekiwana deflacja może również wpływać na nominalne stopy procentowe (obniżenie stopy inflacji powoduje obniżenie nominalnej stopy procentowej),
 • pożyczki stają się naprawdę drogie i nie są przeznaczane na finansowanie inwestycji, co hamuje wzrost gospodarczy,
 • wydatki budżetowe rosną, ponieważ rośnie liczba bezrobotnych, a tym samym liczba wypłacanych świadczeń. Zwiększa to deficyt budżetowy i dług publiczny,
 • wzrost realnego zadłużenia gospodarstw domowych skutkujący spadkiem popytu konsumpcyjnego,
 • potrzeba ograniczenia zatrudnienia ze względu na chęć utrzymania kosztów pracy na poziomie przedsiębiorstwa,
 • spadek globalnego popytu spowodowany rosnącym bezrobociem i oczekiwaniami konsumentów na dalsze obniżki cen.

Walka z deflacją

Sposoby walki z deflacją:

 • emisja pieniądza ożywiająca popyt – kompensująca niedobór pieniędzy na rynku, który spowodował deflację,
 • obniżenie stóp procentowych, dzięki czemu inwestycje w realną gospodarkę są bardziej opłacalne niż tezauralizacja pieniądza,
 • ujemne oprocentowanie depozytów terminowych jako opłata za parkowanie pieniędzy; koncepcja niemieckiego ekonomisty Silvio Gesella,
 • roboty publiczne zmniejszające bezrobocie, prowadzące do odbudowy popytu poprzez wypłacanie wynagrodzeń pracownikom; koncepcja Johna Maynarda Keynesa,
 • Ujemny podatek dochodowy (NIT) – współfinansowanie osób o najniższych dochodach; Koncepcja Miltona Friedmana,
 • w 2008 roku, kiedy gospodarka się pogarszała, aby uniknąć inflacji, Bernanke zdecydował się na niekonwencjonalną '' metodę kupowania długów korporacyjnych, aby wstrzykiwać ” gotówkę do gospodarki,
 • wdrażanie ulg podatkowych na inwestycje,
 • wprowadzenie podatków od depozytów oszczędnościowych.