Dokument akcji

1334

Kodeks spółek handlowych jasno określa, jakie elementy dokument akcji powinnien zawierać. Przykłady z życia pokazują jednak, że albo zarząd czasami zapomina sprawdzić dokładnie, jak powinien wyglądać ten dokument, albo istnieją pewne wątpliwości co do interpretacji rozporządzenia, które określa, które elementy dokumentu udziałowego powinny być w nim zawarte.

Konsekwencje mogą być bardzo poważne, takie jak kwestionowanie skuteczności przeniesienia akcji lub nieistnienie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Zatem dla przypomnienia: dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać takie dane jak:

  1. nazwę firmy, siedzibę i adres firmy,
  2. nazwę sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru (chociaż w jednym ze swoich orzeczeń Sąd Najwyższy orzekł, że jeżeli sąd rejestrowy zostanie prawidłowo nadany, a numer zostanie pomylony, możliwa jest identyfikacja samej spółki, a zatem taki błąd nie skutkuje nieważnością udziałów)
  3. datę rejestracji spółki i emisji akcji,
  4. wartość nominalna, seria i liczba, rodzaj akcji oraz specjalne prawa związane z akcjami,
  5. kwotę płatności dokonanej w przypadku akcji imiennych,
  6. ograniczenia w zbywaniu akcji,
  7. postanowienia statutu spółki dotyczące zobowiązań związanych z udziałem w kapitale zakładowym spółki.
  8. pieczęć spółki i podpis zarządu.

Statut może przewidywać dodatkowe postanowienia dotyczące treści i formy świadectwa udziałowego.

Nieważność dokumentu akcji powoduje brak elementów, o których mowa w pkt 1, 2, 4 i 8, podczas gdy w innych przypadkach dokument akcji jest ważny, chociaż jego treść jest nieprawidłowa.

W praktyce może zaistnieć problem, kto może podpisać akcję jako Zarząd. Główną kwestią jest to, czy może to być podpisane przez pełnomocnika lub pełnomocnika, który miałby do tego specjalne pełnomocnictwo.

Wolałbym, aby podpisanie akcji nastąpiło zgodnie z zasadami reprezentacji spółki akcyjnej. Dlatego też, jeżeli jeden członek zarządu wraz z prokurentem może składać oświadczenia w imieniu spółki, to udział może być podpisany w ten sam sposób.