Eksport pośredni i bezpośredni

976

Eksport towarów to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju na terytorium kraju trzeciego. Podatnicy dokonujący takich transakcji powinni zwrócić szczególną uwagę na różnice między eksportem bezpośrednim a pośrednim. Wymaga to zastosowania stawki 0% VAT i wypełnienia dokumentacji eksportowej. W artykule wyjaśniamy różnicę między eksportem bezpośrednim a pośrednim.

Eksport – definicja

Definicja eksportu zawarta jest w art. 2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z brzmieniem ustawy wywóz towarów oznacza dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

  • dostawca lub w jego imieniu, lub
  • kupujący mający siedzibę poza krajem lub w jego imieniu, z wyjątkiem towarów wywożonych przez samego kupującego w celu wyposażenia lub dostarczenia rekreacyjnych jednostek pływających i samolotów turystycznych lub innych środków transportu do celów prywatnych.
  • jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej zostanie potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Eksport pośredni i bezpośredni – czym się różnią?

Wracając do powyższej definicji, eksport pośredni to dostawa towarów eksportowanych z kraju do kraju spoza UE przez nabywcę lub w jego imieniu, którego siedziba znajduje się poza tym krajem. Na przykład eksport pośredni ma miejsce, gdy polski przedsiębiorca sprzedaje towary zagranicznemu kontrahentowi, ale to kontrahent (nabywca) sam je eksportuje lub zamawia eksport w swoim imieniu poza UE i dokonuje zgłoszenia i odprawy celnej we własnym imieniu.

Bezpośredni eksport jest odwrotny. Sprzedawca (eksporter) sam eksportuje towary lub upoważnia je do tego inny podmiot, który eksportuje w jego imieniu i zgłasza towary do odprawy celnej.

Eksport – zastosowanie stawki 0%

Aby móc zastosować preferencyjną stawkę VAT w wysokości 0%, konieczne jest wypełnienie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej wywóz towarów. Dokumenty te dotyczą:

eksport bezpośredni

  • dokument elektroniczny otrzymany z systemu teleinformatycznego używanego do obsługi zgłoszeń wywozowych (IE-599) lub
  • zgłoszenie wywozowe w formie papierowej (oryginalna karta SAD 3).

eksport pośredni

  • wydruk dokumentu z systemu teleinformatycznego używanego do obsługi zgłoszeń wywozowych potwierdzonego przez urząd celny (kopia IE-599) lub
  • kopia zgłoszenia wywozowego w formie papierowej, potwierdzona przez urząd celny (kopia karty 3 dokumentu SAD).