Formacje odwrócenia i kontynuacji trendu

analiza techniczna

4990

Analizując wykresy cen instrumentów finansowych, można zobaczyć charakterystyczne kształty zwane formacjami. Formacje powstają w okresach, gdy trendy zmieniają kierunek lub w okresach przejściowych, więc mogą być rodzajem przerwy w bieżącym trendzie, ogłaszać zmianę trendu, kontynuację trendu lub zwiększać / zmniejszać prawdopodobieństwo jednej z tych możliwości .

Formacje zmiany trendu

Formacje zmiany trendu, jak wsakzuje ich nazwa, zapowiadają zmianę kierunku trendu poprzedzającego formację.

Formacja głowy i ramion – składa się z trzech wierzchołków, z których środek jest najwyższy (głowa), a dwa boczne ramiona mają podobną wysokość. Formacja ta występuje pod koniec przedłużającego się trendu wzrostowego i ogłasza odwrócenie trendu.

Formacja głowy i ramion

Formacja odwróconej głowy z ramionami – składa się z trzech dołków,z których środek jest najniższy (głowa), a dwa boczne (ramiona) są podobnej wielkości, podczas gdy formacja rzadko jest idealnie pozioma, zwykle nachylona zgodnie z tendencją spadkową. Formacja odwróconej głowy z ramionami zwykle zapowiada odwrócenie trendu spadkowego.

Formacja odwróconej głowy z ramionami

Podwójne dno (formacja W) – Formacja ta definiowana jest przez dwa minima cenowe na podobnym poziomie, oddzielone wyraźnym wzrostem cen. Po drugim dnie cenowym następuje przełom w stosunku do poprzedniego maksimum z wyraźnym wzrostem wolumenu handlu. Zwykle ma to miejsce w końcowej fazie długoterminowego lub średnioterminowego trednu spadkowego i zapowiada odwrócenie trendu.

Podwójne dno

Podwójny szczyt (formacja M) – w przeciwieństwie do poprzednio opisanej formacji podwójnych dołków, występuje ona odpowiednio w końcowej fazie wzrostu długo- lub średnioterminowego i obiecuje odwrócić trend wzrostowy  do trendu spadkowego. Charakteryzują go dwa maksima cenowe na podobnym poziomie oddzielone wyraźnym spadkiem cen. Po osiągnięciu drugiego maksimum następuje spadek poniżej poziomu minimalnego z formacji ze znacznym wzrostem wolumenu obrotu na rynku.

Podwójny szczyt analiza techniczna

Formacje kontynuacji trendu

Formacje kontynuacji trendu wskazują na to, że trend boczny, jaki uwidocznił się na wykresie  jest tylko przerwą w dominującym trendzie głównym i że następny ruch cenowy na wykresie będzie miał ten sam kierunek, co trend poprzedzający ukształtowanie się tej formacji.

Klin zniżkujący – najczęściej kształtuje się to podczas średnioterminowej korekty trendu wzrostowego i zapowiada wzrost cen. Klin zniżkujący jest oznaczony dwoma nachylonymi w tym samym kierunku, nierównolegle do siebie i do osi poziomej proste – których górna część jest nachylona pod większym kątem, co oznacza, że każdy kolejny spadek jest większy niż poprzedni, a późniejszy wzrost jest mniejszy, a kolejne minima cenowe stają się coraz niższe. Odwrócenie główengo trendu następuje po przebiciu górnej krawędzi i towarzyszącemu jej znacznemu wzrostowi obrotów.

Klin zniżkujący analiza techniczna
Klin zwyżkujący

Formacja flagi – jest formacją korekcyjną, zwykle pojawia się podczas silnych i długotrwałych trendów rynkowych. Kształt formacji flagi wyznaczają dwie równoległe linie, które przyjmują nachylenie przeciwne do panującego trendu, pomiędzy którym kształtuje się kurs na kilka sesji, a wolumen obrotu maleje.

formacja flagi giełda forex
formacja flagi

Formacja chorągiewki (trójkąt symetryczny) – budową i funkcjonowaniem przypomina formację flagi, jednak linie łączące kolejne maksima i minima cenowe nie są równoległe, tylko schodzą się, kształtując trójkąt równoramienny, a więc ruchy cen wewnątrz formacji nie są równe jak w przypadku flagi, tylko są coraz mniejsze.

Formacja chorągiewki
formacja chorągiewki giełda forex