Czym są fundusze inwestycyjne sekurytyzacyjne ?

1087

W przypadku funduszu sekurytyzacyjnego zarówno forma prawna, jak i polityka inwestycyjna są szczególnie i zwykle nie występują w innych rodzajach funduszy.

Spośród funduszy inwestycyjnych często spotykamy się z różnymi ich nazwami. Z reguły podział na fundusze akcyjne, obligacyjne, ważone lub pieniężne wynika nie tyle z formy prawnej funduszu co z ich polityki inwestycyjnej.

W przypadku funduszu sekurytyzacyjnego zarówno forma prawna, jak i polityka inwestycyjna są szczególnie i z reguły niespotykane w innych rodzajach funduszy.

Zgodnie z przepisem art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późniejszymi zmianami), fundusz inwestycyjny zamknięty może być utworzony jako fundusz sekurytyzacyjny emitujący certyfikaty inwestycyjne w celu pozyskiwania funduszy na zakup wierzytelności.

Dlatego można krótko powiedzieć, że jest to fundusz inwestujący w długi.

Zarządzanie takim funduszem wiąże się z wymogami wiedzy eksperckiej w zakresie zarządzania oraz możliwości zakupu atrakcyjnych pakietów wierzytelności.

Inwestowanie w taki fundusz wiąże się również z ponadprzeciętnym ryzykiem inwestycyjnym, ale często daje również ponadprzeciętny zwrot z inwestycji.

Ważnym zastrzeżeniem jest to, że fundusze sekurytyzacyjne można tworzyć wyłącznie jako fundusze inwestycyjne zamknięte, tj. Jako fundusze, które mogą wydawać wyłącznie certyfikaty inwestycyjne.

Rodzaje

Ustawa o funduszach inwestycyjnych przewiduje dwa rodzaje funduszy sekurytyzacyjnych:
a) standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny;
b) niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny.

Umowy zawierane z funduszami sekurytyzacyjnymi

Zgodnie z przepisem art. 183 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych, fundusz przenosi wszystkie świadczenia otrzymane z sekurytyzowanych wierzytelności, tj .:
1) korzyści z sekurytyzowanych długów w całości;
2) kwoty główne z roszczeń sekurytyzowanych;
3) kwoty uzyskane z zabezpieczenia sekurytyzowanych wierzytelności

  • w przypadku gdy satysfakcja została osiągnięta poprzez wdrożenie zabezpieczenia.

Umowa zakupu wierzytelności, pula wierzytelności i umowa o podziale udziałów powinny być zawarte na piśmie, pod rygorem nieważności.

Umowa o częściowym udziale jest najczęściej zawierana w odniesieniu do pożyczek, w których wierzycielem jest bank, który nie sprzedaje wierzytelności – formalnie pozostaje wierzycielem, ale przekazuje je sekurytyzacji do funduszu.

Fundusz sekurytyzacyjny może, uwzględniając interesy uczestników funduszu, zawierać umowy związane z procesem sekurytyzacji, w szczególności:
1) w przypadku ratingu inwestycyjnego (ratingu);
2) ubezpieczenie, w tym ryzyko niewypłacalności dłużników;
3) dla poręczenia za zobowiązania funduszu;
4) gwarancje udzielone funduszowi.