Depozyt bankowy

1235

Depozyt bankowy to umowa, na podstawie której posiadacz rachunku (deponent) powierza bankowi (depozytariuszowi) określoną kwotę gotówki, a bank zobowiązuje się wobec posiadacza rachunku:

 • przechowywanie tych funduszy na czas określony lub na czas nieokreślony;
 • ich zwrot na każde żądanie lub po przybyciu na określony czas;
 • jeżeli umowa przewiduje:
 • -przeprowadzanie rozliczeń gotówkowych na wniosek posiadacza rachunku,
 • -wypłaty odsetek;

Bank może wykorzystać powierzone mu środki, obracając je i w ten sposób zarabiając.

Rodzaje rachunków bankowych:

 • rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze,
 • lokat terminowych,
 • rachunki oszczędnościowe, oszczędnościowe i rozliczeniowe, a także oszczędnościowe lokaty terminowe,
 • powiernicze,
 • wspólne.

Oprocentowanie środków na rachunku bankowym

Jest to kwota odsetek, do których właściciel konta jest uprawniony podczas udostępniania pieniędzy bankowi.

 • stałe – nie zmienia się w okresie obowiązywania umowy;
 • zmienne – może zostać zmieniony przez bank, w zależności od zmian stawek rynkowych;
 • nominalne – wynikające z umowy z bankiem ;
 • efektywne – biorąc pod uwagę efekt kapitalizacji odsetek;
 • realne – efektywna stopa procentowa minus inflacja.

Kwotę odsetek można określić na podstawie następującego wzoru (kapitalizacja odsetek w terminie wymagalności):

oprocentowanie depozytów wzór

Rozliczenia pieniężne za pośrednictwem banku:

 • można je przeprowadzić, jeżeli przynajmniej jedna ze stron ugody (dłużnik lub wierzyciel) ma rachunek bankowy,
 • gotówka – czek gotówkowy lub wpłata gotówkowa na rachunek wierzyciela,
 • bezgotówkowe:
 • – polecenie przelewu, – polecenie zapłaty, – czek rozrachunkowy, – za pomocą instrumentu płatniczego.

Bezpieczeństwo depozytów