Kurs maklerski

1200

Nabycie praw maklera papierów wartościowych wymaga specjalistycznych kursów i licencji. Po dopełnieniu takich formalności możesz zostać licencjonowanym brokerem papierów wartościowych. Jak to zrobić

Licencja maklera papierów wartościowych

Makler giełdowy, zwany również maklerem giełdowym, to interesujący zawód, w którym nie brakuje wyzwań. Osoba będąca brokerem odpowiada w szczególności za składanie zleceń maklerskich na giełdzie papierów wartościowych zgodnie z przepisami obowiązującymi na giełdzie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi do uprawnień maklera papierów wartościowych należą również wszelkie działania związane z doradztwem inwestycyjnym w zakresie maklerskich instrumentów finansowych.

Kurs na maklera giełdowego, czyli jak zdobyć certyfikat?

Droga do zostania maklerem giełdowym jest długa, ponieważ musisz brać udział w kursach teoretycznych na specjalistycznych kursach. Zazwyczaj sesje treningowe trwają od 60 do 100 godzin. Wybierając właściwy kurs, warto zwrócić uwagę na to, czy prowadzą go specjaliści posiadający licencję maklerską i lata pracy w takim zawodzie.

Kurs maklerski powinien obejmować takie zagadnienia, jak:

 • matematyka finansowa,
 • instrumenty dłużne,
 • strategie inwestycyjne,
 • wycena akcji,
 • analiza finansowa przedsiębiorstw,
 • techniki notowań giełdowych i obrót pozagiełdowy,
 • analiza instrumentów pochodnych,
 • rachunkowość,
 • zasady etyki.

Po ukończeniu kursu w części teoretycznej uczestnicy mogą przystąpić do egzaminu maklerskiego. Zalecamy uczenie się z książki „Inwestycje” jako podstawy programowej testu.

Podstawowym celem każdego kursu maklera papierów wartościowych jest kompleksowe i solidne przygotowanie do egzaminu państwowego. Samo szkolenie pozwoli Ci poszerzyć swoją wiedzę na temat rynku kapitałowego, z którego będziesz mógł później skorzystać w praktyce. Na kursie poznajemy zagadnienia związane z rynkiem akcji, wyceną spółki, zarządzaniem portfelem inwestycyjnym oraz ustalaniem cen na warszawskiej giełdzie.

Ceny kursów
Dostęp do materiałów online zawierających pełny zakres informacji wymaganych do egzaminu kosztuje od około 1000 do 2500 PLN.

Koszt kursu stacjonarnego zależy w dużym stopniu od lokalizacji. Ceny mogą wynosić od około 1500 PLN, a nawet 4000 PLN.

Egzamin maklerski

Egzamin maklera, który kończy kurs maklerski, jest przeznaczony dla jego uczestników, którzy chcieliby ubiegać się o licencję maklera papierów wartościowych. Egzamin organizowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. Średnia ocena z egzaminu wynosi 15%.

Kandydat, który chciałby przystąpić do egzaminu maklera papierów wartościowych, egzaminu dodatkowego lub egzaminu praktycznego kandydata, musi złożyć lub wysłać:

 • pobrane ze strony internetowej KNF i wypełniona aplikacja,
 • jedno zdjęcie kandydata na brokera,
 • dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej, która powinna wpłynąć na rachunek bankowy KNF co najmniej 14 dni przed datą egzaminu. Opłata za egzamin maklera papierów wartościowych wynosi 500 PLN, a egzamin dodatkowy 150 PLN, a egzamin praktyczny 200 PLN.

Wniosek można składać w biurze KNF w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1. Można je również przesłać pocztą na adres biura.

KNF organizuje egzamin maklera papierów wartościowych raz lub dwa razy w roku, w zależności od liczby zarejestrowanych kandydatów. Data egzaminu jest zawsze podawana do wiadomości publicznej wcześniej, co najmniej 90 dni przed egzaminem.

Jak wygląda egzamin na maklera?

Egzamin na maklera giełdowego ma formę testu zamkniętego, który składa się ze 120 pytań z czterema odpowiednimi wariantami, z których tylko jeden jest poprawny (warto wiedzieć, że wiele próbnych egzaminów rozwiązuje się podczas kursów maklerskich wraz ze szczegółową dyskusją na poszczególne pytania) .

Punktacja liczona jest w następujący sposób:

 • prawidłowa odpowiedź: + 2 punkty
 • brak odpowiedzi: 0 punktów
 • niepoprawna odpowiedź: – 1 punkt

W sumie można uzyskać 240 punktów, a do zdania egzaminu wystarczy 160 punktów.

Aby przystąpić do egzaminu i liczyć na to, że kandydat na brokera zda egzamin, nie musisz ukończyć kursu, ale musisz się do niego dokładnie przygotować. Zakres tematyczny egzaminu jest opublikowany w ogłoszeniu komisji egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych, a także w Dzienniku Urzędowym KNF i na stronie internetowej KNF co najmniej 90 dni przed datą egzaminu. Obejmuje zasadniczo dwa obszary: część matematyczna obejmuje zagadnienia z matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw, technik notowania akcji oraz wyceny instrumentów pochodnych i kapitału własnego. Kandydat na maklera papierów wartościowych powinien znać prawo zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na miesiąc przed egzaminem.

Druga część egzaminu maklerskiego jest jednak obszerna, ponieważ sprawdza znajomość zakresu prawnego. Status prawny w Polsce często się zmienia, dlatego należy śledzić zmiany do wszystkich aktów prawnych, których treść powinien znać makler giełdowy.

Wśród nich są takie akty prawne, jak:

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny,
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania na rynku finansowym,
 • ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie opodatkowania na rynku finansowym,
 • ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
 • ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach,
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji,
 • ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych,
 • ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania na rynku finansowym,
 • ustawa z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu,
 • ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe,
 • ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych,
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej,
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 • ustawa z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym,