Co oznacza nabywanie i umarzanie jednostek?

689

Aby zobaczyć, jaką rolę odgrywają wszystkie wyżej wymienione podmioty w obsłudze funduszu, należy śledzić jedno z działań prowadzonych w ramach jego działalności, a mianowicie proces nabywania i umarzania akcji.

Nabycie jednostek: 

  • Inwestor w biurze dystrybutora płaci fundusze i składa zamówienie.
  • Środki są przekazywane za pośrednictwem rachunku przejściowego dystrybutora na rachunek zakupu zwykle przechowywany w banku powierniczym.
  • Jednocześnie dystrybutor przekazuje zamówienie do agenta serwisowego.
  • Po otrzymaniu zamówienia i ustaleniu, że środki zostały zaksięgowane na rachunku zakupu, agent obsługujący przelicza wartość środków wypłaconych przez inwestora na jednostki uczestnictwa funduszy zgodnie z wartością aktywów netto (WAN) obliczoną przez depozytariusza na jednostkę uczestnictwa. Inwestor staje się wówczas uczestnikiem funduszu. Od tego momentu powierzone mu fundusze, zwiększając portfel inwestycyjny funduszu, stają się przedmiotem inwestycji dokonywanych przez zarządzającego.
  • Agent obsługujący wydaje inwestorowi certyfikat powierzenia inwestorowi i rejestruje swój stan posiadania w zarejestrowanym rejestrze (jeśli jest to pierwsze nabycie, agent serwisowy otwiera rejestr).
  • Agent obsługujący, działając w imieniu zarządzającego funduszem, przekazuje środki z rachunku, który ma zostać zakupiony, na rachunek funduszu w banku powierniczym.

Umorzenie jednostek:

  • Inwestor składa zlecenie wykupu u dystrybutora, wskazując miejsce płatności.
  • Agent ponownie oblicza liczbę jednostek w rejestrze inwestora zgodnie z bieżącą wartością WAN i informuje inwestora o aktualnym poziomie uczestnictwa w rejestrze jednostek uczestnictwa.
  • Agent informuje zarządzającego funduszem o potrzebie przeniesienia odpowiedniej wartości środków z rachunku funduszu na rachunek amortyzacji.
  • Agent obsługujący, działając w imieniu zarządzającego funduszem, przekazuje środki z rachunku amortyzacyjnego do miejsca wskazanego przez inwestora.